Bioenergia – v júni budeme múdrejší

Bioenergia hrá rozhodujúcu úlohu, pokiaľ ide o cieľ zvýšiť do roku 2020 podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej skladbe EÚ na 20 percent. Komisia by mala preto v júni 2009 predstaviť detailnejšie kritériá pre záväzné národné akčné plány pre biomasu, oznámil včera (9.2.) Paul Hodson, námestník riaditeľa DG pre energetiku a dopravu.

Európsky Akčný plán pre biomasu z roku 2005 identifikuje presahujúcu povahu bioenergie, hovorí Hodson. Členské krajiny v súčasnosti produkujú významnejšie množstvo energií z biomasy v sektore elektroenergetiky, termoenergetiky a dopravy. Nová Smernica o obnoviteľných zdrojoch to berie na vedomie a preto vyzýva, aby boli národné akčné plány zasadené do kontextu palety súčasne dostupných zdrojov obnoviteľných zdrojov.

Hodson prezradil, že Európska komisia nadviazala na doterajšie dobrovoľné akčné plány pre biomasu, ktoré si vytvorili jednotlivé členské štáty v rámci iniciatívy z roku 2005. Júnový návrh jednotnej šablóny by mal byť jasnejší a prehľadnejší, než súčasné dobrovoľné plány. Súčasne by sa mali do neho premietnuť národné ciele pre jednotlivé hospodárske sektory, ako i nástroje pre ich dosiahnutie.

Plány budú musieť obsahovať informáciu o tom, či bude daná členská krajina biomasu dovážať alebo ju bude pre vlastné účely pestovať doma. Súčasne by plán mal definovať nástroje na podporu vytvorenia trhu s bioenergiou, hovorí Hodson. Zdôrazňuje, že v tomto zmysle budú kľúčovými hráčmi orgány miestnej a regionálnej samosprávy.

Na vytváraní spoločného vzoru akčného plánu pre biomasu (tzv. „BAP Driver“) sa podieľajú energetické agentúry z jedenástich členských krajín. Alexandra Lermen z Nemeckej energetickej agentúry tvrdí, že vypracovanie dobrovoľných národných plánov narazilo na komplexnosť bioenergetickej problematiky ako takej. Podľa nej, členské krajiny majú dnes oveľa jasnejšie predstavu, čo očakávať od politík v oblasti bioenergie.

Európska komisia a energetické agentúry definovali niekoľko kritérií, ktoré budú musieť národné stratégie pre biomasu splniť. V rámci každého bude vybratá jedna členská krajina ako referenčný bod pre porovnávania a vyhodnocovanie. Napríklad Fínsko môže byť referenčným bodom pre meranie a porovnávanie cezhraničného dopadu využívanie bioenergie, nakoľko sa nachádza v strede reťaze Rusko – Švédsko. Iným referenčným bodom môže byť Rumunsko, ktoré vypracovalo najkvalitnejší národný akčný plán pre biomasu, vrátane detailného implementačného plánu a systému hodnotenia každého článku dodávateľského reťazca.

Komisia vypracúva aj kritériá udržateľnosti pre biomasu, ktoré budú odlišné od kritérií udržateľnosti pre biopalivá a tekuté (skvapalnené) biopalivá, ktoré už definuje Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie. Kritériá udržateľnosti pre biomasu by mali byť predstavené do konca roka 2010. Závery verejného pripomienkovania návrhov by mali byť predstavené v krátkej dobe v tomto roku.

„Správa Komisie bude môcť povedať, že nie sú potrebné žiadne špecifické kritériá udržateľnosti pre biomasu, ale je pravdepodobnejšie, že predstavíme legislatívne kritériá pre také využívanie biomasy, ktoré zatiaľ nie je ošetrené,“ prezradil Hodson. Doplnil: „Stále sme uprostred definovania kritérií, ale verejné konzulácie naznačujú, že máme podporu“, aby sme v práci pokračovali. Podľa neho, len 20 percent pripomienkujúcich sa vyjadrilo, že preferuje doterajší systém dobrovoľných akčných plánov.