Budúcnosť je v mori

Autor: pixabay.com Zdroj:CC0 1.0

Komisia predstavila akčný plán pre inovácie v oblasti „modrej ekonomiky,“ ktoré majú pomôcť udržateľným spôsobom využívať bohatstvo oceánov a podporiť rast a zamestnanosť v Európe.

Veľký balík investícií

Od roku 2007 do roku 2013 prispela EÚ na výskum oceánu ročne v priemere sumou 350 miliónov eur. Doplnila tým balík v sume 1,3 mld. eur, ktorú európske krajiny vyčlenili na vnútroštátne projekty.

Modrý rast predstavuje „prioritnú oblasť“ v novom programe Horizont 2020 s osobitným rozpočtom 145 miliónov eur na roky 2014 – 2015 a ďalšími možnosťami v rámci programu.

Prekážky

V ceste plánom Komisie však stoja viaceré prekážky. Naše poznatky o mori sú stále obmedzené, predovšetkým o morskom dne vo veľkých hĺbkach. Približne 30 % morského dna okolo Európy doteraz nebolo ešte preskúmaných. Chýba aj prepojenie medzi členskými štátmi v oblasti námorného výskumu a časom sa môže prejaviť nedostatok inžinierov a vedcov schopných uplatniť nové technológie v morskom prostredí. Napríklad v sektore výroby veternej energie na mori sa očakáva do roku 2020 dopyt po 131 000 zamestnancoch. Doteraz v modrej ekonomike EÚ našlo zamestnanie viac ako 5 miliónov ľudí, a to v odvetviach od cestovného ruchu po rybárstvo.

Ciele akčného plánu

Akčný plán na podporu lepšieho a zodpovednejšieho využívania európskych oceánskych zdrojov sa zameriava napríklad na vypracovanie digitálnej mapy celého morského dna európskych vôd do roku 2020, či na vytvorenie online informačnej platformy do roku 2016, ktorá bude slúžiť na výmenu výsledkov z ukončených projektov, aby sa zabránilo duplicite výskumu a urýchlilo zavádzanie inovácií. Plán predpokladá aj založenie fóra pre vedu a podnikanie v modrej ekonomike (Blue Economy Business and Science Forum) s účasťou súkromného sektora, vedcov a MVO.

Pozície

„Kladieme základy znalostí a zručností, ktoré budúcim generáciám Európanov umožnia lepšie využívať naše oceány a plne čerpať z výhod, ktoré nám ponúkajú, a zároveň rešpektovať vyváženosť morských ekosystémov,“ povedala Európska komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo, Maria Damanakiová.

Európska komisárka pre výskum a inovácie Máire Geogheganová-Quinnová vidí v inováciách v námornej oblasti obrovský potenciál pre európske hospodárstvo. „Pomôžu nám poradiť si s výzvami, akými sú zmena klímy a potravinová bezpečnosť. Modrý rast je preto hlavným cieľom programu Horizont 2020, nášho nového programu pre výskum a inovácie,“ vysvetľuje.

„Integrovaný európsky prístup k námornej politike zvýši objem investícií, naša budúcnosť je v oceánoch,“ hovorí Gesine Meissner, spravodajkyňa pre správu k integrovanej námornej politike a smernicu rámca pre námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny. Podľa nej môže „modrá ekonomika“ so svojim potenciálom zohrať kľúčovú úlohu v posilňovaní konkurencieschopnosti Únie.