Európa 2020: V energetike a klíme zavážia investície a ochrana konkurencieschopnosti

Panel Energy and Climate, Zdroj: AmCham

Ako odznelo v paneli, Európa má šancu naplniť ciele Európa 2020 v oblasti energetiky a klimatickej zmeny. Je to však najmä priemerný pohľad a treba ešte urobiť viacero krokov na úrovni národných politík, čo sa týka aj Slovenska. Kríza zároveň obmedzila investície štátov do obnoviteľných zdrojov energie.

Podporným nástrojom pre národné štáty sa má stať aj pripravovaný finančný rámec na obdobie 2014 -2020, ktorý dáva dôraz na zelené politiky. Najdôležitejšie v tomto ohľade budú program Horizont 2020, Kohézna politika, Spoločná poľnohospodárska politika s väčším dôrazom na životné prostredie a zmenu klímy a iniciatíva Connecting Europe.

Národné politiky sa môžu opierať o vlajkovú iniciatívu Európy 2020 Európa efektívne využívajúca zdroje. Poukazuje na synergie medzi cieľmi v energetike a boji proti klimatickým zmenám. Vysoké investície do tejto oblasti treba podľa panelistov brať tak, že budú mať pozitívne finančné účinky v budúcnosti.

Diskutujúci však načrtli aj ďalší rozmer problému a to nutnosť intervenovať pri výrobe energií z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Vyžadujú si totiž vysoké investície a banky na ne až tak pripravené nie sú. Veľký potenciál na Slovensku má podľa diskutujúcich biomasa.

Na druhej strane je dôležité nájsť aj formy podpory v snahe vyhnúť sa tzv. carbon leakage, čiže zníženiu konkurencieschopnosti podnikov pre prísnejšiu emisnú politiku v EÚ.

Pre Slovensko je tiež dôležitá integrácia trhu s elektrickou energiou. Synergiu možno nájsť s kohéznou politikou, kde je zbližovanie regiónov úzko späté aj cez prepojenie energetickej infraštruktúry, ktorá je kľúčová. Slovensko vďaka svojej geografickej polohe  môže byť križovatkou energetických médií.

Diskutujúci poukázali aj na fakt, že zdroje sa zo svetového pohľadu spotrebovávajú 1,5-krát rýchlejšie ako sa dokážu obnovovať. Hoci ide o globálny charakter problému, treba ho však prijať národne.

Zároveň ide o medzisektorovú problematiku a nejde len o zodpovednosť rezortov životného prostredia, hospodárstva alebo sektora výroby energie. Ide aj o dopravu, odpady či správanie sa domácnosti. Do prechodu na nízkouhlíkovú spoločnosť sa musí zapojiť celá spoločnosť.

Pohľady diskutujúcich k téme panelu Energetika a klimatická zmena si môžete pozrieť v našom videu:


Konferenciu Európa 2020 zorganizovala Americká obchodná komora (AmCham) na Slovensku v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. Podujatie podporil zlatý sponzor IBM, strieborní sponzori Cisco, Telefónica a PwC a bronzoví sponzori Bekaert, Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava a Slovenské eletrárne.