V Európe sa hľadajú zelené mestá

Iniciatíva Európskej komisie vychádza z toho, že Európa je v súčasnosti v podstate urbanistickou spoločnosťou, v ktorej štyria z piatich ľudí žijú v menších a väčších mestách, a musia sa vyrovnať s mnohými environmentálnymi výzvami. Ocenenie zelené hlavné meste Európy dosiaľ získali štyri mestá – švédsky Štokholm (2010), nemecký Hamburg (2011), a pre roky 2012 a 2013 španielska Vitoria-Gasteiz a francúzsky Nantes.

Komisia sa snaží zvýrazniť dôležitú rolu miestnych orgánov pri zlepšovaní stavu životného prostredia, propagovať a oceniť vynaložené úsilie a podporiť výmenu osvedčených postupov medzi európskymi mestami.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Ocenenie zelené hlavné mesto Európy je silným podnetom pri presviedčaní miestnych orgánov, že udržateľný urbanistický rozvoj je kľúčom k úspešnej budúcnosti. Teším sa na nové prihlášky z celej Európy, ktoré ukážu, ako možno investície do životného prostredia kombinovať s hospodárskym rastom a zlepšovaním prosperity.“

Zelené mestá v nových členských krajinách?

Do súťaže o titul na rok 2014 sa môžu prihlásiť všetky mestá s viac ako 200 tisíc obyvateľmi z 27 členských štátov, 5 kandidátskych krajín a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru. Na Slovensku toto kritérium spĺňajú mestá Bratislava a Košice.V malých krajinách ako je napríklad Luxembursko či Malta, v ktorých nie je mesto s viac ako 200 tisíc obyvateľmi, sa môže prihlásiť najväčšie mesto. 

V rokoch 2010 a 2011 sa do súťaže zapojilo 35 miest, v nasledujúcich rokoch sa prihlásilo ďalších 17 miest. Finalisti pochádzali výhradne zo západnej a severnej Európy

Prihlášky sa budú hodnotiť na základe 12 ukazovateľov: miestny príspevok k boju proti globálnej zmene klímy, doprava, zelené urbanistické zóny, hluk, produkcia odpadu a nakladanie s ním, príroda a biodiverzita, ovzdušie, spotreba vody, čistenie odpadových vôd, eko-inovácie a udržateľná zamestnanosť, ochrana životného prostredia miestnymi orgánmi a energetická výkonnosť.

Mestá môžu podať prihlášky online. Lehota na podávanie žiadostí je do 14. októbra 2011, víťaza vyhlásia v júni 2012.