Hudacký: Renesancia priemyslu a podpora OZE sú nezlučiteľné

Zdroj: TASR

Politiky Európskej únie na podporu priemyslu a obnoviteľných zdrojov sú skôr schizofrenické, povedal na Národnom konvente o pripravovanej Energetickej únii  Ján Hudacký (KDH).

Program renesancie európskeho priemyslu, ktorý má zvýšiť podiel priemyslu na HDP EÚ do roku 2020 na 20 percent, je podľa Hudackého len ťažko zlučiteľný s „neštandardnou“ podporou obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktorých náklady sa potom pretransformujú do vyšších konečných cien energií pre domácnosti a podniky.

Keďže ceny energií sú najvýznamnejšou nákladovou položkou priemyselných podnikov, Energetická únia by preto mala riešiť „umelú podporu obnoviteľných zdrojov“ a nastaviť „skôr indikatívne ciele,“ ktoré zaručia ekonomickú efektívnosť.

Na rozdiel od Českej republiky nie je podpora OZE na Slovensku z časti financovaná štátnym rozpočtom, ale prispievajú na ňu výlučne domácnosti a priemysel. Elektrická energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov má navyše garantovanú výkupnú cenu, ktorá je vyššia ako cena energie vyrobenej z konvenčných zdrojov.   

Šéf kabinetu podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Juraj Nociar na Konvente potvrdil, že z dlhodobého hľadiska Energetická únia plánuje odstrániť podporu OZE. „Zo stretnutí so zástupcami sektora jednoznačne vyplynulo, že tak ako foto-voltaika tak aj veterné elektrárne dokážu v súčasnej dobe generovať elektrinu bez podpory,“ naznačil Nociar.

Vysoké ceny energií na Slovensku

Na vysoké koncové ceny elektrickej energie, ktoré nepriaznivo vplývajú na konkurencieschopnosť priemyslu upozornila aj Európska komisia vo svojej poslednej hodnotiacej správe Slovenska v rámci Európskeho semestra.

Dôvodom majú byť vysoké regulované zložky ceny, ktoré určuje nezávislý Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Medzi regulované zložky na Slovensku patria tzv. poplatky za úhradu nákladov za služby, ale aj tarifa za prevádzkovanie systému, v ktorej sa všetci odberatelia podieľajú svojimi platbami na výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov, z domáceho uhlia a vysokoúčinnej kombinovanej výrobe elektriny.

Slovensko je podľa hodnotenia Komisie jedným z troch členských štátov, kde sú regulované zložky ceny vyššie ako samotná komoditná  časť.

ÚRSO tvrdí, že zverejnená správa je neobjektívna a „neobsahuje nič iné ako údaje a informácie, ktoré sú chronicky a notoricky známe. Tieto informácie a údaje nie sú pravdivé a boli získané z neznámych zdrojov,“ dodal pre TASR predseda regulačného úradu Jozef Holjenčík.  

Na vysoké ceny koncových energií v regióne strednej a východnej Európy upozornil už v decembri 2013 bruselský think-tank CEPS v štúdii, ktorá porovnávala ceny energií pre priemyselných veľkoodberateľov naprieč  EÚ.

V južnej Európe tvorili sieťové poplatky, podporné schémy pre OZE a iné poplatky približne 18 % z celkového účtu za energie, v severnej Európe asi 20 % a v strednej a východnej  Európe až približne 36 %, z toho najväčšiu položku tvorila práve podpora obnoviteľných zdrojov energie.

„Trváme na tom, že výhrady Európskej komisie voči Slovensku sú neodôvodnené a pre úrad kompromitujúce, aj keď sme Komisii poskytli dostatok vysvetlení a stanovísk, ktoré poukazujú na chybné východiská pri hodnotení situácie,“ poznamenal Holjenčík.  

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku sa bráni tým, že „podklady pre hodnotiacu správu nezískava Komisia primárne prostredníctvom Zastúpenia, ale z dát z Eurostatu, ktoré dodáva Štatistický úrad SR, z medzinárodných dát ENTSO-E, prostredníctvom monitorovacích misií na Slovensku, kontaktmi s predstaviteľmi štátnej správy SR, od analytikov, zamestnávateľských združení, odborových organizácií, akademickej sféry, nevládnych organizácii, ako aj z médií.“