Komisia analyzovala náklady na energie a vplyv na konkurencieschopnosť

Autor: Stuart Miles, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

„Hoci Európa nikdy nebola miestom s lacnou energiou, v posledných rokoch sa rozdiel v cenách energie medzi EÚ a hlavnými ekonomickými partnermi ďalej zvyšoval,“ uvádza sa v dosiaľ najkomplexnejšej analýze cien a nákladov, ktorú by dnes mala zverejniť Európska komisia spolu s bielou knihou o rámci pre klímu a energetiku do roku 2030.

Priemyselné podniky v EÚ sú v porovnaní s konkurenciou v USA zaťažené v priemere dvojnásobnými cenami elektriny, v porovnaní s Čínou platia európske fabriky o 20 % vyššie ceny. Pokiaľ ide o ceny plynu, pohybujú sa  na troj- až štvor-násobnej úrovni oproti USA a Rusku.

Aj Medzinárodná energetická agentúra vo svojom minuloročnom výhľade upozornila na to, že vyššie ceny energie v EÚ zaťažujú predovšetkým energeticky náročné odvetvia hospodárstva. V perspektíve do roku 2035 predpovedá zníženie ich podielu na globálnom vývoze až o 10 %. (EurActiv, 14.11.2013)

Menšie riziko výpadkov

Ako poukazuje generálne riaditeľstvo EK pre energetiku, dôvody týchto cenových rozdielov sú rôznorodé a EÚ samotná ich nie vždy môže ovplyvniť. Ide napríklad o poskytovanie dotácií na národnej úrovni alebo rozmach ťažby a využívania bridlicového plynu v USA.

Komisia dnes predstaví aj návrh odporúčania o minimálnych zásadách pre prieskum a produkciu uhľovodíkov metódou hydraulického štiepenia. (EurActiv, 20.1.2014)

Jedným z pozitívnych zistení Komisie je vyššia spoľahlivosť dodávok elektriny vo väčšine členských krajín Únie v porovnaní s Čínou, Japonskom, Ruskom i USA.

Všeobecný záver analýzy Komisie o zložení cien energií ukazuje, že pri redukcii nákladov na energie môže pomôcť prechod na obnoviteľné zdroje a efektívnejšie využívanie energie v priemysle. Po roku 2020 sa predpokladá stabilizácia nákladov, a to vďaka nahradeniu fosílnych palív domácimi obnoviteľnými zdrojmi energie.

OZE a cena uhlíka sú v tom nevinne

V separátnej správe o konkurencieschopnosti, ktorú vypracovalo generálne riaditeľstvo EK pre hospodárske  a finančné záležitosti (DG ECFIN), sa uvádza, že podpora výroby energie z OZE predstavuje približne 7,2 % koncovej ceny elektriny pre priemysel a 5,4 % koncovej ceny pre domácnosti.

Hlavným faktorom, ktorý  ovplyvňuje zvyšovanie cien, nie je podpora zelenej energie, ale závislosť na dovoze fosílnych palív a indexovanie cien zemného plynu podľa ceny ropy vo väčšine kontraktov.

V správe sa tiež píše, že OZE „poskytujú príležitosti z hľadiska priemyselných zariadení a obchodných tokov“ a „prispievajú k redukcii našej energetickej závislosti“.

Ani v prípade obchodovania s emisiami CO2 a stanovením cien uhlíka „sa nezistil žiaden štatisticky významný dopad na maloobchodné ceny elektriny,“ uvádza DG ECFIN.

Súčasná cena okolo 5 eur za tonu CO2 je na to príliš nízka. Nedokáže ani dostatočne ovplyvniť chovanie na strane firiem tak, aby ich stimulovala investovať do technológií vedúcich k čistejšej produkcii.

Analýzy vs. politické návrhy

Napriek záverom týchto analýz, ktoré hovoria skôr v prospech rozvoja obnoviteľných zdrojov a zvyšovania energetickej efektívnosti, by dnes Komisia mala predstaviť zjednodušený prístup v politike do roku 2030 stanovením jediného záväzného cieľa pre redukciu emisií.

Predložený cieľ pre podiel OZE by mal byť stanovený len na úrovni EÚ, nie pre jednotlivé členské štáty, čo podľa kritikov povedie k tomu, že sa nebude na národnej úrovni presadzovať. V oblasti energetickej efektívnosti sa opatrenia odsúvajú až v reakcii na revíziu implementácie smernice 2012/27/EÚ, ktorú má Komisia uskutočniť do júna tohto roku.

„Neexistuje žiaden súvis medzi analýzami Komisie a politikami energetickej efektívnosti a obnoviteľnej energie, ktoré sa dnes oznámia,“ poznamenal europoslanec Claude Turmes (Zelení, Luxembursko ).