Komisia rozdelí prvé stámilióny na prioritnú infraštruktúru

Autor: Simon Howden, Freedigitalphotos.net

Európska komisia zverejnila prvú výzvu na financovanie projektov spoločného záujmu prostredníctvom Nástroja Spájame Európu (CEF). Celkovú sumu 750 miliónov eur vyčlení na budovanie transeurópskej infraštruktúry v oblasti elektriny a plynu s cieľom dokončiť vnútorný trh s energiami a uľahčiť integráciu obnoviteľných zdrojov do sústavy.

„Takto obrovské množstvo finančnej podpory EÚ znamená riadny rozdiel. Súčasná kríza na Ukrajine podčiarkuje význam modernizácie energetickej infraštruktúry a budovania chýbajúcich prepojení medzi členskými štátmi s cieľom posilniť energetickú bezpečnosť v EÚ,“ uviedol eurokomisár pre energetiku Günther Oettinger.

V období 2014 – 2020 disponuje nástroj CEF rozpočtom vo výške 33,2 miliardy eur. Z nich je 5,85 miliárd eur vyhradených na projekty energetickej infraštruktúry. Ide predovšetkým o granty, maximálne 10 % týchto prostriedkov sa vyčlení na iné finančné nástroje.

„Členské štáty si môžu navzájom pomáhať s dodávkami energií len ak sú dobre prepojené. Navyše, zlepšovanie energetickej infraštruktúry je podmienkou pre dokončenie vnútorného trhu s energiami, z ktorého budú mať v EÚ prospech spotrebitelia i firmy,“ dodal Oettinger.

Žiadosti o grant

Pri posudzovaní žiadostí o grant bude Komisia vychádzať zo zoznamu projektov spoločného záujmu (PCIs), ktorý prijala v októbri 2013. Obsahuje okolo 250 projektov energetickej infraštruktúry, najmä cezhraničnej, ktoré by mali významne posilniť bezpečnosť dodávok, integráciu nových výrobných zdrojov na trhu a prispieť k redukcii emisií CO2.

Na európskom zozname kľúčových projektov je niekoľko týkajúcich sa Slovenska. V elektroenergetike ide o prepojenie sústavy medzi maďarským Gőnyὒ a Gabčíkovom, stanicami Sajóvánka a Rimavská Sobota a tiež Kisvárda a Veľké Kapušany. Pri plyne sú na grant oprávnené prepojenia medzi Veľkými Zlievcami a maďarským mestom Vecsés a tiež zatiaľ bližšie nešpecifikované prepojenie sústavy s Poľskom.

Granty sa budú poskytovať na konštrukčné práce, ale tiež na fázu prípravy projektu, predovšetkým vypracovanie štúdií. Pri grantoch poskytovaných na výstavbu musia realizátori splniť niekoľko kritérií:

  • V rámci analýzy nákladov a prínosov sa musí potvrdiť prínos pre bezpečnosť dodávok, cezhraničnú solidaritu alebo technologické inovácie;
  • Vnútroštátne regulačné úrady, príp. európska Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER), musia vydať projektu rozhodnutie o cezhraničnej alokácii nákladov;
  • Podľa biznis plánu projektu má ísť o stavbu, ktorá nie je komerčne uskutočniteľná a jej realizácia je teda závislá na financovaní z EÚ.

Vo všeobecnosti platí, že podpora EÚ nesmie presiahnuť 50 % oprávnených nákladov. Vo výnimočných prípadoch, t.j. ak projekt významne posilní bezpečnosť dodávok alebo podporí solidaritu medzi štátmi, môže podpora z CEF dosiahnuť max. 75 % týchto nákladov.

V rámci aktuálnej výzvy môžu realizátori podať žiadosť o grant do 19. augusta 2014. Komisia plánuje prijať konečné rozhodnutie o podpore do novembra. Podpisy jednotlivých grantových zmlúv sa očakávajú začiatkom roka 2015.

Okrem toho ešte tento rok Komisia po dôkladnom vyhodnotení a v spolupráci s Európskou investičnou bankou zverejnenia podmienok, na základe ktorých budú môcť energetici na infraštruktúrne projekty využiť nové finančné nástroje ako sú projektové bondy.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.