Nemecko sa posunulo bližšie k zákazu frakovania

Maria Krautzberger, predsedníčka Spolkovej agentúry pre životné prostredie, predstavila v Berlíne (30.júl) ďalšiu verziu agentúrou vypracovaného posúdenia vplyvov frakovania na životné prostredie.

Závery sú jednoznačné. "Pokiaľ, nebude možné predvídať zásadné riziká spojené s touto technológiou a nebude možná ani jej kontrola, frakovanie by sa v Nemecku na získavanie bridlice a plynu nemalo používať," povedala.

"Frakovanie je a zostáva riskantnou technológiou. Preto si vyžaduje prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia," oznámila vo vyhlásení Krautzberger.

Bridlicový plyn sa núka ako vítaná alternatíva k tradičným fosílnym palivám. Jeho získavanie frakovaním podporujú zamestnávateľské organizácie, ktoré tvrdia, že vyťažený bridlicový plyn môže znížiť závislosť Únie na dovoze plynu z Ruska, v čase, kedy je napätie medzi Západom a Moskvou na najvyššej úrovni od čias studenej vojny.

Nemeckí politici, opierajúci sa o podporu ekologicky uvedomelej verejnosti, sa obávajú škôd, ktoré môže frakovanie zanechať na životnom prostredí.

V nedávno zverejnenom spoločnom dokumente sa nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel a ministerka pre životné prostredie Barbara Hendricks dohodli na zavedení moratória na frakovanie do roku 2022.

Moratórium sa vzťahuje na ťažbu bridlice a zásoby plynu uložené v sloji uhlia. Tie by sa mali ťažiť len do hĺbky najviac 3000 metrov. Dohoda obsahuje výnimky pre projekty z oblasti výskumu a vývoja.

Podľa Krautzbergerovej by mali byť vyššie zmienené usmernenia, predložené ministrom hospodárstva a ministerkou pre životné prostredie, rýchlo implementované do právnych predpisov.

"Dodnes nemáme žiadne jasné zákonné požiadavky týkajúce sa technológie frakovania. To je veľmi znepokojujúca situácia, ktorú by mali zákonodarcovia okamžite ukončiť," povedala Krautzberger.

"Ústrednú časť plánovaných zmien by mal tvoriť zákaz na ťažbu plynu z bridlice a slojov uhlia. Ten by mal byť zapracovaný vo forme dodatku k Zákonu o vode. Okrem toho by sa pri každej forme frakovania malo vyžadovať posúdenie vplyvu na životné prostredie a uplatňovať zákaz tejto technológie na územiach, kde je voda chránená, bez výnimky," pokračovala.

Agentúra pre životné prostredie odporúča komplexné posúdenie rizík všetkých projektov využívajúcich na ťažbu zemného plynu a surovej ropy frakovanie. To by sa vzťahovalo aj experimentálne opatrenia.

Posúdenia rizík dopadov technológie frakovania na životné prostredie by mali byť podľa agentúry právne normované podľa usmernení nemeckých ministerstiev pre hospodárstvo a životné prostredie.

Agentúra pre životné prostredie, podobne ako ministerstvá, naďalej trvá na zákaze akejkoľvek formy frakovania v oblasti ochrany vôd a ochranných pásiem prírodných vodných zdrojov, ale aj v iných citlivých oblastiach, ako sú úmoria a nádrže, chránené prírodné oblasti a oblasti biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a to bez výnimky.

Z hľadiska ochrany klímy, je agentúra kritická k zvýšenému nárastu využívania technológie frakovania v Spojených štátoch.

"Frakovanie neuľahčí prechod k obnoviteľným zdrojom energie a klímu nechráni. Bolo by lepšie, keby sa naša krajina viac sústredila na osvedčené ekologické zdroje energie, ako sú obnoviteľné zdroje energie. V našich stavbách, v ktorých sa na vykurovanie používa plyn pochádzajúci z frakovania, musíme dosiahnuť vyššiu energetickú efektívnosť a znížiť celkovú spotrebu plynu. Potom by sme plyn pochádzajúci z frakovania ani nepotrebovali. "

K zástancom zákazu frakovania na území Nemecka patrí aj Únia pre zachovanie prírody a biodiverzity (NABU).

"Doterajšie hodnotenia odhalili viac otázok než odpovedí. V dohľadnej budúcnosti nebude možné adekvátne posúdiť všetky riziká spojené s technológiou frakovania. Preto žiadame úplný zákaz frakovania v Nemecku – pre nekonvenčné aj konvenčné ložiská, "povedal predseda NABU Olaf Tschimpke.

Dokonca aj pri použití vybraných demonštračných plánov alebo zavedení prísnych predpisov v oblasti bezpečnosti a monitorovania, nemožno vylúčiť bezpečnostné riziká, prízvukoval.

"Z tohto pohľadu je spoločné stanovisko od ministra Gabriela a ministerky Hendricksovej neaktuálne," povedal Tschimpke. NABU volá po jasnom zákaze frakovania v Nemecku.

"Už konvenčná ťažba zemného plynu v sebe skrýva značné riziká. Škody, ktoré zanecháva sa vynárajú iba postupne. Už to, že sa o využití nekonvenčných ložísk vôbec uvažuje, je absolútne neprijateľné," povedala Tina Mieritz, energetický expert NABU.

Štúdia Spolkovej agentúry pre životné prostredie je súčasťou veľkého výskumného projektu v oblasti životného prostredia. Prvá časť štúdie bola predstavená v auguste 2012. Vedci skúmali dopady frakovania na zásoby pitnej vody a jasne opísali riziká, ktoré táto technológia predstavuje pre podzemné a pitné vody.

Hovorca ministerstva životného prostredia povedal: "Štúdiu podrobne preskúmame a vyvodíme z nej závery. Vo všeobecnosti platí, že posudzovanie dopadov odhaľuje riziká spojené s technológiou, ale tiež ukazuje, že je potrebný ďalší výskum."

Prvá časť štúdie neodporúča rozsiahle využívanie frakovania v Nemecku. V ďalšej časti výskumníci riešia otázky týkajúce sa podzemnej vody, chemikálií používaných v procese a likvidácie odpadu z ťažby.