O vykurovaní domácností rozhodnú členské štáty

Pozadie:

Podľa čísel organizácie Greenpeace ide takmer 50% primárnej spotreby energie v EÚ na vrub vyhrievania a chladenia súkromných obydlí, budov a priemyselných procesov. Eufores, Európske fórum pre obnoviteľné energetické zdroje, toto číslo kladie na úroveň 40%. Takéto čísla kladú energetický trh s vyhrievaním v EÚ na jednu úroveň trhu s dopravou a elektrickou energiou.

Už v roku 2005 v akčnom pláne o biomase Komisia vyhlásila, že legislatíva o obnoviteľnej energii pri vyhrievaní „je chýbajúcou súčasťou skladačky spolu s existujúcimi smernicami, ktoré pokrývajú elektrickú energiu a dopravu“.

Vo februári 2006 Parlament prijal s hromadnou podporou poslancov EP rezolúciu, ktorá požadovala, aby Komisia predložila legislatívu, ktorá by zdvojnásobila podiel obnoviteľnej energie v segmente vyhrievania a chladenia do roku 2020 (pozri EurActiv 15. februára 2006). Ako odpoveď na túto rezolúciu sľúbil komisár pre energiu Andris Piebalgs, že Komisia predloží návrh pred koncom roku 2006.

Otázky:

Komisia presúva zodpovednosť

Legislatíva, týkajúca sa vyhrievania a chladenia, bude zahrnutá v budúcej rámcovej smernici o obnoviteľnej energii, ktorá je očakávaná pred zimou 2007. Skôr než by navrhla špecifické ciele, Komisia poskytne len „náznaky“ a ponechá špecifické riešenia na členské štáty.

Žiadna úloha pre bioenergiu?

Politiky EÚ sa jasne viac zameriavajú na používanie biopalív v doprave (pozri súvisiace tematické linky EurActivu), než v oblasti vyhrievenia a chladenia. Na konferencii o biopalivách vyhlásil hovorca Komisie 24. mája 2007, že je „ľahké“ integrovať biomasu a biopalivá do infraštruktúry pre vykurovanie ako domácností, tak oblastí a že je úlohou politikov, aby ich úsilie bolo väčšmi zamerané na zložitejšiu úlohu integrovať biopalivá v sektore dopravy.

Oblastné vyhrievanie

Vykurovanie oblastí je rozšírené najmä v krajinách strednej a východnej Európy vzhľadom na pokračujúce používanie zariadení z predchádzajúcej éry. Od rozšírenia EÚ v roku 2004 prispieva vykurovanie oblastí asi 10%-mi k celkovému dopytu po teple v EÚ. Existuje značný potenciál pre používanie obnoviteľných zdrojov energie, priemyselného odpadu a priemyselných nadbytkov pri vyhrievaní oblastí, ktoré môžu poskytnúť teplo celým mestským častiam. Zvýšené používanie tepla a elektrickej energie alebo kogenerácia v oblastnom vyhrievaní má značný potenciál na zníženie emisií oxidu uhličitého.

Problém viditeľnosti?

EREC, Európska rada pre obnoviteľnú energiu, naznačuje, že nedostatočné povedomie o potenciále zníženia emisií skleníkových plynov z vyhrievania a chladenia je dôsledkom malej politickej pozornosti, ktorú táto otázka získava a nedostatočnej reprezentácii malých a stredných podnikov v sektore s obnoviteľnými zdrojmi energie na európskej úrovni. Pokiaľ ide o vykurovanie oblastí, podľa Komisie „čelí problému konkurencie s individuálnym vyhrievaním“. V úsilí o nájdenie odpovede na túto výzvu sa ministri financií vo februári 2006 dohodli, že znížia sadzbu DPH na oblastné vykurovanie (napr. vo Francúzsku bola takmer vo výške 20% – EurActiv, 3. február 2006).

Pozície:

EREC si myslí, že ustanovenia pre vyhrievanie a chladenie v rámci pre politiku EÚ „chýbajú“ a že táto „politická diera ohrozuje šance EÚ na dosiahnutie jej celkového cieľa pre obnoviteľnú energiu, ako ich nedávno vyhlásila Európska komisia“.

Greenpeace podporuje stanovenie záväzných cieľov pre OZE v segmente vyhrievania a chladenie a zdôrazňuje „enormný potenciál na nahradenie fosílnych palív“ prostredníctvom používania solárnych kolektorov, geotermálnej energie a bioenergie.

Eufores podporuje stanovenie špecifických cieľov pre OZE pre vyhrievanie a chladenie ako na európskej úrovni, tak aj na úrovni členských štátov. Eufores tiež vyzýva Komisiu, aby prísne monitorovala pokrok členských štátov pri dosahovaní akýchkoľvek cieľov, ktoré sa prijmú.

Poslankyňa za stranu PES Mechtild Rotheová, spravodajkyňa pre rezolúciu z roku 2006, tiež podporuje prísne monitorovanie členských štátov a vyzýva Komisiu, aby prišla so strednodobým posúdením implementácie do roku 2015.

Ďalšie kroky:

  • Jún 2007: členské štáty zverejnia svoje národné akčné plány vrátane cieľov pre OZE v oblasti vyhrievania a chladenia
  • Tretí – štvrtý štvrťrok 2007: Komisia navrhne rámcovú smernicu o obnoviteľnej energii