Politiky EÚ na podporu biomasy zvyšujú emisie

Údaje Eurostatu ukazujú, že bioenergia tvorila v roku 2009 viac než dve tretiny primárnej produkcie energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ. Spaľovanie biomasy sa považuje za najvhodnejší obnoviteľný zdroj a nástroj znižovania emisií v sektore energetiky aj podľa slovenského akčného plánu pre OZE.

Z analýzy, ktorú uskutočnilo Spoločné výskumné centrum (JRC) ale vyplýva, že podľa najlepších dostupných poznatkov „použitie okrúhleho dreva z lesov [t.j. stromov] pre účely bioenergie by krátkodobo v skutočnosti spôsobilo nárast emisií skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami“.

Dôvodom je, že pri spaľovaní stromov na výrobu bioenergie – vo forme drevných peliet alebo triesok – sa uvoľňuje všetok uhlík, ktorý strom počas svojho života zachytil. Tiež sa zmenšuje tzv. uhlíkový rezervoár (carbon sink) schopný absorbovať novo emitovaný CO2, minimálne dovtedy, kým sa nedoplní napríklad množstvo stromov schopných absorbovať ekvivalentné množstvo uhlíka.

Medzitým sa ale vytvorí „uhlíkový dlh“, čo znamená, že sa produkuje viac emisií ako za zredukujú použitím biomasy.

V správe JRC sa uvádza, že „pri patričnom započítaní, bioenergia z okrúhleho dreva neprispeje ku krátkodobým politickým cieľom ako sú ciele EÚ 2020, hoci zužitkovanie odpadov a zvyškov môže znamenať značný príspevok“.

Tieto závery potvrdzujú zistenia správy, ktorú minulý rok vydala Európska environmentálna agentúra, a pridáva ďalšie otázniky do debaty o tom, či by sa spaľovanie biomasy malo naďalej započítavať do napĺňania zelených klimaticko-energetických cieľov EÚ.

Započítavanie úspor emisií

„Chceme robiť dobré veci, ale neúmyselne zvyšujeme emisie uhlíka a iných skleníkových plynov,“ uviedol pre EurActiv profesor Detlef Sprinz, šéf nezávislej vedeckej skupiny, ktorá radí EEA. „Potrebujeme dobré politické nástroje prepojiť s náležitým započítavaním a vyhnúť sa nechceným efektom.“

Nuša Urbančič z organizácie Transport & Environment tvrdí, že tento problém vznikol preto, lebo bioenergia bola „najľahšou a najlacnejšou možnosťou zosúladenia“.

„Spaľovanie biomasy sa môže započítať do vašich záväzkov pre obnoviteľnú energiu do roku 2020 a cieľa v rámci systému obchodovania s emisiami, pretože sa považuje za technológiu s nulovými emisiami,“ uviedla.

Iróniou podľa nej je, že čím vyššia bude cena za tonu uhlíka, tým viac to stimuluje spaľovanie palív vyrobených z bioenergie.

„Systému to vyhovuje podobne ako pri biopalivách v doprave,“ vysvetlila. „Nemusíte veľa meniť alebo sa obťažovať super inteligentnými sieťami, vložíte len bioenergiu a spaľujete ju v rámci vášho existujúceho systému.“

Transparentnosť informácií

EurActiv získal návrh dokumentu na základe žiadosti o slobodný prístup k informáciám, ktorej vybavenie sa však 4 mesiace odkladalo a napokon ju presunuli na riaditeľstvo EK pre energetiku.

Na základe získanej správy JRC bruselský EurActiv uvádza, že stále zostáva nedoriešená definícia konceptu uhlíkového dlhu. Samotný návrh správy je však takmer dokončený a jej vydanie sa odkladá kvôli otázkam autorského práva.

Jeden z predstaviteľov ale priznal, že dokument vyvoláva aj určité „vnútorné problémy“. V rámci širšej otázky sa na úrovni Európskej komisie diskutuje o kritériách udržateľnosti bioenegie. Následne by malo riaditeľstvo EK pre energetiku predložiť nové pravidlá.

Minulý týždeň bolo naplánované spustenie konzultácie v rámci oddelení EK, avšak bez vysvetlenia sa odložilo.

Politiky bez vedeckej opory?

Niektoré zdroje z Bruselu vinia zo vzniknutej situácie nedostatočnú transparentnosť a tendenciu inštitúcií EÚ maskovať spôsob ako sa stanovujú ciele politík EÚ pred tým, než sa dokončí vedecký výskum.

Jeden z nich pre EurActiv uviedol, že „pri biomase sa opakujú riziká celého príbehu s ILUC“ [pri biopalivách].

S tým súhlasí aj Urbančič: „Opäť tu máme politiku, ktorá najprv strieľa a potom mieri.“

V záveroch nepublikovanej správy JRC sa uvádza, že ak spotrebe dreveného materiálu – pre celulózu, papier, stavebníctvo a nábytok – zostane konštantná, ale časť vyťaženého dreva sa presmeruje na bioenergiu „takmer celý príspevok politiky EU pre bioenergiu by sa pokryla z dovezenej biomasy“.

Navyše, ak má drevo prispieť k dlhodobým cieľom OZE „ponuka by sa v nasledujúcich dvadsiatich rokoch musela zvýšiť o 50 %“.

Tento rok Komisia predložila nové harmonizované zásady pre započítanie emisií skleníkových plynov z lesníctva a poľnohospodárstva, avšak nezahŕňali kritéria udržateľnosti pre bioenergiu.

Podľa zdroja z EÚ „existujú náznaky, že si budeme môcť dovoliť využívať biomasu, ale musí sa regulovať…Do úvahy treba vziať kritéria udržateľnosti.“

Ďalšie kroky:

  • december 2012/január 2013: Európska komisia by mala predstaviť nové kritéria udržateľnosti pre biomasu