V politikách energetickej efektívnosti je SR na chvoste EÚ

Autor: renjith krishnan, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

V rámci projektu Energy Efficiency Watch (EEW), ktorý spolufinancuje EÚ v rámci programu Intelligent Energy Europe, sa uskutočnil monitoring pokroku členských krajín pri napĺňaní ich záväzkov v oblasti energetickej účinnosti. Autori skúmali národné akčné plány energetickej efektívnosti (NEEAPs) a uskutočnili prieskum medzi asi 750 odborníkmi v jednotlivých štátoch EÚ.

Na základe získaných údajov sa potvrdil „obrovský nepomer“ medzi politickou vôľou pre kroky v oblasti úspor energií na národnej úrovni.  V štúdii sa uvádza, že niektoré krajiny „robia len tesné minimum vyžadované európskymi smernicami a niekedy ani to“.

Hodnotiaci rebríček ukazuje najväčší pokrok v politikách energetickej účinnosti vo Fínsku, Dánsku a na Malte. Naopak najhoršie sa v rámci indikátora pokroku umiestnili Taliansko, Slovensko a Česká republika.

 

Zdroj: Energy Efficiency Watch

Koordinátorom projektu EEW je Európske fórum pre obnoviteľné zdroje energie (EUFORES). Ide o neziskovú sieť, ktorej členmi sú poslanci Európskeho parlamentu i národných parlamentov krajín EÚ.

Minulý rok bola prijatá nová smernica o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ), ktorej ustanovenia majú členské štáty do národného poriadku prevziať do 5. júna 2014.

„Tým, že nová smernica zaväzuje členské štáty k tomu, aby stanovili indikatívne národné ciele energetickej účinnosti pre rok 2020 a splnili niekoľko záväzných požiadaviek, je kľúčové posúdiť balíky súčasných politík a vyhodnotiť pokrok uskutočnený pri ich implementácii,“ uviedol generálny tajomník EUFORES Jan Geiss.

Bez smerníc ani krok

Odborníci upozornili, že hlavne v čase krízy táto agenda nezískala veľa pozornosti na najvyššej politickej úrovni a množstvo oslovených expertov zdôraznilo kľúčovú rolu legislatívy EÚ pri stimulovaní akýchkoľvek národných politík.

„Poznamenali, že bez smerníc EÚ by sa v ich krajinách neuskutočnili žiadne alebo takmer žiadne aktivity,“ píše sa v správe.

„Sektorové balíky politík niektorých členských štátov sú do veľkej miery založené na legislatíve EÚ. Spomedzi týchto sektorov sa v národných stratégiách najviac zanedbáva sektor dopravy,“ uviedol Daniel Becker z inštitútu Ecofys, ktorý sa podieľa na projekte EEW.

Dodal, že národné plány sa líšia štruktúrou, obsahom i mierou detailnosti opatrení. Zároveň sa ale zaznamenalo zlepšenie medzi prvými NEEAPs, ktoré krajiny vypracovali v roku 2007, a druhými plánmi, z  roku 2011 a štáty vďaka ich príprave pristupujú k plánovaniu politík energetickej efektívnosti komplexnejšie.

Neambiciózne Slovensko

Podľa odborníkov zo Slovenska, ktorí sa do prieskumu zapojili, patrí SR ku krajinám, kde došlo len k relatívne malému pokroku v politikách energetickej efektívnosti. Ambície týchto politík považujú skôr za nízke. Viac ako 40 % z nich dokonca neverí, že sa podarí dosiahnuť cieľ v oblasti úspor energie.

 

Zdroj: Energy Efficiency Watch

Veľmi kritickí boli najmä v otázke financovania opatrení energetickej efektívnosti, nedostatku dát o potenciáli energetickej efektívnosti, ale poukázali aj na absenciu ľudských i finančných zdrojov v inštitúciách, ktoré majú agendu na starosti.

V minuloročnom prieskume Eurobarometra pritom až 44 % respondentov zo Slovenska uviedlo, že považuje energetickú efektívnosť za prioritu, ktorá by sa mala rozvíjať v nasledujúcich troch dekádach. (EurActiv, 9.1.2013)

Vyššia kvalita politík sa zaznamenala v sektore rezidenčných budov, kde došlo k zavedeniu minimálnych štandardov energetickej hospodárnosti a certifikátov. V správe sa poukazuje aj na dostupnosť finančnej podpory pre renovácie budov s dôrazom na nízkonákladové riešenia. Autori ale tiež pripomínajú, že udelenie týchto grantov nezávisí od cielených úspor a pri väčšine zatepľovacích úprav sa nevyužíva plný potenciál možných úspor energie.