Štúdia: Redukcia emisií do roku 2030 by mohla byť až 54 %

Podľa hodnotenia vplyvu uznesenia EP z 5. februára konzultačná spoločnosť Ecofys odhadla, že emisie skleníkových plynov by sa do roku 2030 mohli znížiť v rozmedzí od 45 do 54 percent, ak by sa dosiahol 30-percentný podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie a tiež 40-percentné úspory energie.

Na rozdiel od EP, ktorý odkazuje na potenciál úspory vzťahujúci sa na konečnú spotrebu energie, použili autori pri svojich výpočtoch primárnu energiu, keďže takto sa historicky definovali ciele EÚ.

Ak by sa implementovalo uznesenie EP, emisie by sa do roku 2030 znížili aspoň o 45 %. Ak by sa pripočítali aj redukcie emisií napríklad z poľnohospodárskych aktivít či odpadu, mohlo by to byť až 54 %.

 

Ďalšie percentá by mohli pridať prechod na iné palivá (napr. z uhlia na plyn) a ďalšie nízkouhlíkové technológie (jadro, CCS).

Pokiaľ ide o indikatívny vývoj spotreby energie, autori poukázali na to, že v porovnaní s návrhom Komisie z 22. januára, by bolo absolútne množstvo konečnej obnoviteľnej energie nižšie, a to z dôvodu nižšieho konečného i primárneho dopytu.

Európska komisia v januári predložila návrh znížiť domáce emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 40 % oproti roku 1990 a tiež zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie najmenej 27 % na úrovni EÚ, bez stanovenia záväzných cieľov na národnej úrovni.