Sektor veternej energie si verí

Krátka správa

V Miláne sa 7. mája konala konferencia o možnostiach využívania veternej energie. Arthouros Zervos, predseda Európskej asociácie veternej energie (EWEA), pri jej otváraní podčiarkol úspešné rozšírenie využívania veternej energie aj mimo Nemecka, Španielska a Dánska, ktoré boli v tejto oblasti tradičnými lídrami. Veterné turbíny predstavujú až tretinu z celkových nových výrobných kapacít inštalovaných v Európe v rokoch 2002-2006.

Lídri EÚ sa na jarnom summite zaviazali, že do roku 2020 bude Únia vyrábať až 20% energie z obnoviteľných zdrojov, ako je biomasa a vodné, veterné či solárne elektrárne.

Stále však prevládajú pochybnosti, ako možno tak ambiciózny cieľ dosiahnuť. Podľa projekcií Európskej komisie nebude splnený starší cieľ zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov na 12% do roku 2010. V cestovnej mape, publikovanej v januári, európska exekutíva priznáva, že „nie je pravdepodobné, že EÚ dosiahne do roku 2010 podiel obnoviteľných zdrojov energie presahujúci 10%“.

Podľa Komisie je hlavným dôvodom relatívne vysoká nákladnosť energie z obnoviteľných zdrojov. „Na súčasnej úrovni vývoja energetického trhu nie sú obnoviteľné zdroje často krátkodobým, nízkonákladovým riešením“, hovorí Komisia. Hlavným dôvodom je podľa nej fakt, že negatívne externality – znečistenie, emisie plynov spôsobujúcich globálne otepľovanie a pod. – nie sú zarátané do ceny fosílnych palív, ktoré sú tak z krátkodobého hľadiska pre investorov atraktívnejšie.

Podporovatelia obnoviteľných zdrojov si však stále myslia, že tieto bariéry možno ľahko eliminovať regulačnými opatreniami. Europoslankyňa Mechtild Rothe, podpredsedníčka Európskeho parlamentu, na konferencii povedala, že celkový 20% cieľ EÚ musí byť premenený do špecifických cieľov na národnej úrovni pre elektrickú energiu, dopravu, ale aj vyhrievanie a klimatizáciu budov.

„Každá krajina má obrovský potenciál. Nepočula som o žiadnej krajine vo svete, kde nefúka vietor a nesvieti slnko“, povedala. „Nie je akceptovateľné ak niektoré členské štáty stále tvrdia, že obnoviteľné zdroje sú len pre bohaté krajiny.“

Fabrizio Barbaso, zástupca generálneho riaditeľa Európskej komisie, oznámil, že právny rámec pre obnoviteľnú energiu bude navrhnutý na jeseň, po vyrokovaní národných plánov s každou členskou krajinou. „Chceme národné ciele pre každý sektor a chceme, aby sa na snahe a príležitostiach podieľalo všetkých 27 členských krajín“, dodal.

Slovenská vláda v schválenej Stratégii rozvoja obnoviteľných zdrojov počíta so značným zintenzívnením využívania obnoviteľnej energie, veterná energia je však považovaná za zdroj s relatívne najnižším potenciálom (EurActiv, 10. apríl 2007)