Slovensku hrozí súd pre batérie

Autor: digitalart, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Vo svojom mesačnom súhrne rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európska komisia oznámila, že podniká právne kroky proti 17 členským štátom Únie z dôvodu nesprávneho plnenia svojich záväzkov, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov EÚ.

Slovenskú republiku žiada o aktualizáciu vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so smernicou o batériách (2006/66/ES). Slovensko malo túto transponovať smernicu do 26. septembra 2008.

Cieľom smernice je minimalizovať negatívne vplyvy batérií a akumulátorov na životné prostredie a tiež zharmonizovať národné požiadavky pre hladké fungovanie vnútorného trhu. Smernica prináša opatrenia o zákaze uvádzania na trh niektorých batérií, ktoré obsahujú nebezpečné látky (ortuť a kadmium), o vytvorení schém zameraných na vysokú úroveň zberu a recyklácie batérií s kvantifikovanými cieľmi. Tiež stanovuje minimálne pravidlá zodpovednosti výrobcov a ustanovenia o označovaní batérií a tiež ich odnímateľnosti zo zariadení, v ktorých sa používajú.

Komisia v júni 2012 poslala SR formálnu výzvu. Vzhľadom na to, že Slovenská republika doposiaľ neprijala náležité právne predpisy, EK jej včera zaslala odôvodnené stanovisko. Ide o druhú fázu konania o porušení právnych predpisov EÚ (infringement).

Slovensko má dva mesiace, aby na výzvu reagovalo. Ak Komisia nedostane odpoveď v uvedenej lehote, môže sa obrátiť na Súdny dvor EÚ.

Minulosť nás doháňa

„Ministerstvo životného prostredia si toto dedičstvo minulosti uvedomuje a nedostatky odstráni novelou zákona o odpadoch,“ uviedol hovorca ministerstva životného prostredia Maroš Stano.

Od 1. januára 2013 je pritom účinná novela zákona o odpadoch, ktorú parlament schválil v októbri 2012. MŽP predložilo tzv. technickú novelu s cieľom vyriešiť predchádzajúce infringementy.

Najzávažnejším bola žaloba, ktorú EK na Slovensko podala z dôvodu neprevzatia rámcovej smernice o odpadoch, ktorú sme mali transponovať do decembra 2010. Za nesplnenie úlohy hrozila SR pokuta viac ako 17.000 eur denne. Koncom decembra 2012 EK túto žalobu stiahla.

„Vnímam to ako potvrdenie, že sme úspešne podnikli všetky potrebné kroky, aby Slovenská republika nemusela platiť vysokú pokutu,“ reagoval vtedy minister Peter Žiga.

Na úplne novom komplexnom zákone ministerstvo pracuje už dlhší čas. V auguste 2012 stiahlo predchádzajúci návrh po tom, čo v rámci medzirezortného pripomienkového konania dostali asi 2850 pripomienok, z toho 1800 zásadných.(EurActiv, 14.8.2012)

Nový zákon o odpade, ktorou by sa mal vyriešiť aj infringement týkajúci sa smernice o batériách sa podľa hovorcu MŽP dostane do legislatívneho procesu už vo februári.

(EurActiv/TASR)