Tri krajiny už splnili ciele pre obnoviteľné zdroje do roku 2020

Autor: nirots, Freedigitalphotos.net

Členské štáty Únie si na pozadí stratégie Európa 2020 a na základe smernice 2009/28/ES stanovili národné ciele pre podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie do konca tejto dekády. V prípade Slovenska je to 14 %. Zohľadňovali sa pritom odlišné počiatočné pozície, potenciál a tiež výkonnosť ekonomiky, čím sa individuálne záväzné ciele pohybujú od 10 do 49 %.

Trojica krajín – Bulharsko, Estónsko a Švédsko – svoje ciele dosiahla v značnom predstihu.

Podľa odhadov Eurostatu dosiahol v roku 2012 podiel energie z OZE v rámci 28-člennej Európskej únie úroveň 14,1 %.  V roku 2004, odkedy sa tieto údaje v databáze sledujú, bol podiel OZE na úrovni 8,3 %.

Objem energie zo zelených zdrojov rastie vo všetkých členských krajinách.

„Európa je na správnej ceste: keď obnoviteľné zdroje stúpajú, energetická závislosť klesá. Držme sa tohto smeru,“ reagovala eurokomisárka pre klímu Connie Hedegaard na zverejnené údaje Eurostatu.

Vedú Švédi

Najvýraznejší vzostup v sledovanom období zaznamenalo Švédsko, ktoré už dosiahlo nadpolovičný podiel OZE v energetickom mixe. V roku 2004 mali podiel necelých 39 %, pričom si stanovili cieľ 49 %. Približne 11,5 % nárast sa zaznamenal aj v prípade Dánska.

Ako naznačuje nižšie uvedený graf, krajiny ako Malta, Luxembursko, Holandsko, Írsko, Británia či Francúzsko, čaká ešte dlhá cesta kým sa k svojmu cieľu prepracujú. Napríklad Holandsko si stanovilo rovnaký cieľ ako Slovensko. V roku 2004 bol podiel OZE v Holandsku len 1,9 %, zatiaľ čo na Slovensku to bolo 5,3 %. Údaje za rok 2012 sú pri oboch krajinách značne odlišné – 4,5 % v Holandsku a 10,4 % na Slovensku.

 

Zdroj: Eurostat

Mierne odlišné údaje za rok 2012 zverejnil vo februári EurObserv´ER vo svojej výročnej správe o stave OZE v Európe, v ktorej sleduje energetické, socio-ekonomické i investičné indikátory reflektujúce dynamiku v tomto sektore. Z nich vyplýva, že podiel OZE vo vtedajšej EÚ-27 bol v danom roku 14 % a v prípade Slovenska 10,6 %. Aj u nich sa však potvrdilo, že spomínaná trojica členských štátov už svoje ciele naplnila.

Mechanizmy spolupráce

V súvislosti s pretrvávajúcou medzerou medzi stanovenou ambíciou krajín a predbežnými výsledkami stojí za pozornosť mechanizmus spolupráce, ktorý smernica zaviedla. Členské štáty môžu spojiť svoje úsilie pri rozvoji OZE, a to troma prístupmi:

– štatistické transfery – v rámci ktorých môže jeden členský štát s nadbytočným objemom energie z obnoviteľných zdrojov štatisticky „predať“ tento nadbytok inému členskému štátu, ktorého obnoviteľné zdroje energie môžu byť drahšie. Jedna krajina tak získa príjmy, ktorými môže pokryť aspoň náklady na rozvoj energie, druhá získa príspevok k dosiahnutiu svojho cieľa pri nízkych nákladoch;

– spoločné projekty – v rámci ktorých nový projekt v oblasti energie z OZE jedného členského štátu môže spolufinancovať iný štát a výstupy štatisticky zdieľajú oba štáty. Spoločné projekty sa môžu realizovať aj medzi členským štátom a treťou krajinou, ak sa vyrobená elektrická energia do EÚ dováža;

– spoločné schémy podpory – v rámci ktorých sa môžu dve alebo viaceré krajín dohodnúť na harmonizácii všetkých alebo niektorých svojich systémov podpory OZE, na integrácii tejto energie do vnútorného trhu a na spoločnom využívaní produkcie v súlade s pravidlom, podľa ktorého sa zohľadňuje, odkiaľ pochádza finančná podpora.

Jediným dosiaľ realizovaným cezhraničným mechanizmom je švédsko-nórsky systém spoločnej podpory, konkrétne formou uznávania zelených certifikátov, ktorý funguje od januára 2012.

V národných akčných plánov len Luxembursko a Taliansko počítali, že spoluprácu využijú. Doterajší nezáujem o spoločné mechanizmy by sa mohol s blížiacim sa rokom 2020 a tiež zistením bariér pre rozvoj domácich zdrojov prekonať.

V novembri 2013 Európska komisia vydala usmernenie pre používanie mechanizmov spolupráce pri obnoviteľnej energii.