U. S. Steel vyjednal ústupky v rámci pravidiel EÚ

V rámci podpísaného memoranda o porozumení sa predstavitelia slovenskej vlády zaviazali k úprave legislatívy, ktorá stimuluje ďalšie investície americkej spoločnosti U. S. Steel na Slovensku. Tým sa podľa premiéra Roberta Fica zaistí, že firma bude na Slovensku pôsobiť ešte minimálne 5 rokov, potom dôjde k prehodnoteniu podmienok.

„Vláda si plne uvedomuje význam spoločnosti nielen pre región, ale pre celé hospodárstvo,“ uviedol Fico. Dodal, že firma mala dôvody na vyjednávanie z dôvodu vysokých vstupných nákladov a prísnych environmentálnych podmienok. Tie súvisia s implementáciou európskej legislatívy, ku ktorej sa Slovensko zaviazalo.

V čase recesie navyše došlo k zníženiu dopytu po hutníckych výrobkoch v strojárskom a automobilovom priemysle a zároveň k nárastu cien potrebných surovín. Premiér podčiarkol, že vláda firme neposkytuje žiadny priamy investičný stimul ani ďalšie daňové prázdniny.

Americký veľvyslanec na Slovensku Theodore Sedgwick pre agentúru TASR uviedol, že pre oceliarsky koncern bolo rozhodujúce, že je ekonomicky výhodné zostať na Slovensku. Minulý rok zaznamenal košický podnik prevádzkový zisk $51 miliónov (cca €40 mil.), rok predtým čistú stratu €25 mil.

Elektrina z OZE a odpad

Najneskôr do 1.1.2014 má SR novelizovať zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a príslušné predpisy. Po úpravách by mala byť výroba elektriny z hutníckych plynov oprávnená na podporu doplatkom, ktorého úroveň bude minimálne €80 po dobu 15 rokov. Podpora sa má vzťahovať na všetku elektrinu vyrobenú v zariadeniach s celkovou inštalovanou kapacitou nad 10 MW bez obmedzení ohľadom využitia tepla a podporiť sa má aj zariadenie s celkovou inštalovanou kapacitou do 200 MW, ak sa elektrina vyrába vysoko účinnou kombinovanou výrobou a podiel OZE v palive je vyšší ako 20 % alebo podiel druhotných energetických zdrojov v palive je vyšší ako 40 %.

Týmito zmenami v zákone by mala byť spoločnosť oprávnená na podporu vo výške takmer €14.800/ročne po dobu 15 rokov, ktorá jej pomôže pri investícií do rekonštrukcie jedného kotla a výstavby nového kotla, ktorá sa očakáva v roku 2016. Vláda tiež uviedla, že tarifa a poplatky za elektrinu sa do roku 2016 nezvýšia o viac ako jadrovú infláciu.

V prípade zvyšovania poplatkov za zneškodňovanie odpadu na skládkach, ktorá by vyplynulo z legislatívy EÚ, sa budú zohľadňovať špecifické podmienky subjektov, ktoré prevádzkujú skládky pre vlastný odpad. Cieľom je udržať poplatky pre tieto spoločnosti tak, aby neprevyšovali požiadavky pre naplnenie platnej legislatívy EÚ.

Emisné predpisy

Energeticky náročné podniky v Európe sa dlhodobo sťažujú predovšetkým na nesplniteľnosť cieľov pre znižovanie emisií skleníkových plynov aj v prípade použitia najlepších dostupných techník (BAT), vysoké náklady na rekonštrukcie a výstavbu účinnejších zariadení a to, že dodávatelia energií na nich prenášajú zvyšovanie cien elektriny.

V memorande sa uvádza, že SR sa bude usilovať zabezpečiť oprávnenosť čerpania fondov EÚ a peňažných prostriedkov získaných z dražieb emisných kvót CO2 na projekty najlepších dostupných techník, ktoré bude musieť firma uskutočniť na základe požiadaviek smernice o priemyselných emisiách (2010/75/EÚ).

V súvislosti s novou fázou obchodovania s emisiami v rámci ETS bola koncom novembra schválená novela emisného zákona, ktorá percentuálne určila kategórie projektov, ktoré sa podporia z výnosov dražieb emisných kvót. Podľa schémy štátnej pomoci, ktorú SR vypracuje, sa majú podporiť projekty s najvyšším potenciálom zníženia emisií CO2 a realizované najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia.

Smernica o ETS umožňuje členským štátom dočasne poskytovať kompenzáciu určitým odvetviam, napr. výroba ocele, u ktorých hrozí presun výroby mimo EÚ v súvislosti s premietnutím nákladov spojených s emisiami skleníkových plynov do cien elektriny (tzv. carbon leakage). V máji 2012 Európska komisia vypracovala usmernenia k opatreniam takejto štátnej pomoci, ktoré napríklad umožňujú štátnu pomoc až do výšky 85 % zvýšenia cien, ktorým čelia najefektívnejšie podniky v každom sektore.

Koncom tohto roka bude pripravená schéma štátnej pomoci, ktorá takéto kompenzácie umožní. Košický podnik by na jej základe mohol získať v období 2014-2020 kompenzáciu asi vo výške 1 milióna eur ročne.

Uistenia od U. S. Steelu

Prisľúbené stimuly zo strany vlády sa prestanú poskytovať v prípade, ak dôjde k predaju vlastníctva celej alebo podstatnej časti aktív v košickom podniku mimo skupinu U. S. Steel. V prípade predaja do 5 rokov od platnosti memoranda by tiež americký koncern zaplatil štátu dohodnutú sumu, ktorá sa pohybuje od 60 do 15 miliónov dolárov.

Spoločnosť sa tiež zaviazala zdržať sa do konca roka 2017 hromadného prepúšťania ak nedôjde k závažnému spomaleniu ekonomiky alebo podstatným nepriaznivým zmenám voči súčasnému stavu na trhu s oceľou. V závislosti od ziskovosti by tiež naďalej mali prispievať na sociálne a charitatívne projekty.

V memorande sa tiež upozorňuje, že tento dokument nijakým spôsobom neovplyvní prebiehajúce medzinárodné arbitrážne konanie podľa pravidiel UNCITRAL, ktoré inicioval akcionár U. S. Steel Košice proti SR. Prípad sa týka údajného porušenia vzájomne dohody o ochrane investícií z dôvodu uloženia tarifných poplatkov za elektrickú energiu vyrábanú vlastnými zdrojmi a používanú na vlastnú prevádzku.

(EurActiv/TASR)