Udržateľný rozvoj chce OSN vybudovať na energii

Autor: AKARAKINGDOMS, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Udržateľný rozvoj je jednou z piatich hlavných priorít, ktorú si pre svoje pôsobenie stanovil generálny tajomník OSN Pan Ki-mun a bude jednou z hlavných tém medzinárodných stretnutí v nasledujúcich mesiacoch, predovšetkým v snahe stanoviť agendu globálneho ekonomického rozvoja po roku 2015.

Z tohto dôvodu sa vo štvrtok v sídle OSN vo Viedni uskutočnilo stretnutie vedúcich predstaviteľov rôznych programov OSN so zástupcami médií.

„Prístup OSN k udržateľnému rozvoju je veľmi široký a veľmi hlboký. Je to zelená cesta ako spojiť rôznych hráčov v OSN … spoločným prístupom, zameraním sa na praktické riešenia a potreby ľudí,“ uviedol Janos Tisovszky, riaditeľ OSN pre informačné služby vo Viedni.

Zelený priemysel

„Troma kľúčovými dimenziami rozvoja sú ekonomická, sociálna a environmentálna…Tieto tri piliere sú kľúčové a nemôžete ich dosiahnuť bez dobrého vládnutia, ochrany hospodárskych a politických práv, ani bez mieru a bezpečnosti,“ zdôraznil Kandeh K. Yumkella, generálny riaditeľ Organizácie Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO).

„Náš záujem v rámci konceptu udržateľného rozvoja je v skutočnom presadzovaní tvorby bohatstva a štrukturálnej zmeny v ekonomikách po celom svete, aby sa zaistilo, že tieto ekonomiky dokážu vytvárať pracovné miesta pre ľudí, lepšie využívať prírodné zdroje a môžu šíriť prosperitu a znižovať nerovnosť príjmov vo všetkých sektoroch spoločnosti,“ dodal Yumkella.

UNIDO pri príležitosti konania svetovej konferencie o udržateľnosti Rio+20 spustila Platformu zeleného priemyslu (Green Industry Platform). Zameriava sa na efektívnosť prírodných zdrojov, optimalizáciu využívania vody, energetickú účinnosť a lepší manažment v oblasti chemických látok.

Revolúciou k udržateľnej energii

Šéf UNIDO bol vymenovaný za Zvláštneho predstaviteľa pre novú iniciatívu OSN Udržateľná energia pre všetkých. Organizácia už predtým vyhlásila aktuálny rok 2012 za Medzinárodný rok udržateľnej energie pre všetkých.

„Bez udržateľnej energie nemôžete mať udržateľný rozvoj,“ uviedol Yumkella. „Nemôžete vyriešiť zmenu klímy bez energetickej revolúcie.“

Zdôraznil, že nová iniciatíva neznamená vznik novej organizácie v štruktúre OSN. „Ide o globálny podporný hlavný uzol,“ vysvetlil. Jeho rozpočet vznikne z viacerých verejných a súkromných zdrojov a bude sieťou 30 až 40 inštitúcií.

Základné ciele iniciatívy sú univerzálny prístup k energii do roku 2030, zlepšenie energetickej efektívnosti, predovšetkým vo vyspelých ekonomikách, a zdvojnásobenie podielu obnoviteľných zdrojov v globálnom energetickom mixe.

„Týmto inovatívnym spôsobom sa OSN púšťa do boja so záležitosťou, ktorá ešte nie je krízou. Ak ju ale nebudeme riešiť, stane sa krízou,“ podčiarkol Yumkella.

Alternatívne živobytie a technológie

Výkonný riaditeľ Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) Jurij Fedotov poukázal na ďalšie prekážky udržateľného rozvoja, ako korupcia, organizovaný zločin, boj s drogami či pirátstvo.

„Odpoveďou je alternatívne živobytie,“ uviedol v súvislosti s potrebou ukázať regiónom, kde sa rozmohli kultivácia nelegálnych plodín inú cestu rozvoja. Ako príklad uviedol Kolumbiu, kde farmári v minulosti pestovali koku, teraz pestujú iné plodiny, rekultivujú drogové polia na dažďový prales a tým priamo prispievajú k boju s klimatickou zmenou.

„Musíme si uvedomiť, že kriminalita a udržateľný rozvoj vzájomne súvisia,“ dodal Fedotov.

Mazlan Othman, riaditeľka  Úradu OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA) a Juan Antonio Casas-Zamora, predstaviteľ programu pre podporu a technickú koordináciu v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (IAEA) podčiarkli význam nových vedeckých poznatkov a technológií pre dosiahnutie udržateľného rozvoja.