Únia hľadá alternatívne palivá pre zelenú dopravu

Zdroj: Flickr; autor: edwardandlilly

Návrh správy Európskej expertnej skupiny pre budúce palivá v doprave posudzuje európske možnosti, ako nahradiť ropu v doprave.

Európska komisia vytvorila skupinu, ktorej členmi sú priemyselné asociácie, mimovládne organizácie a úradníci Komisie. Jej cieľom je poskytovanie poradenstva o rozvojových politických stratégiách pre alternatívne palivá.

Sektor dopravy v súčasnosti výrazne závisí na rope. Obavy z predpokladaného rastu dopytu a zvýšenia emisií skleníkových plynov sú impulzom pre hľadanie možných alternatívnych palív.

Správa označuje za hlavné možnosti náhrady ropy v doprave elektrickú energiu a biopalivá.

Kým budú syntetické palivá premosťovať fosílne palivá s obnoviteľnými zdrojmi môžu ako rezerva slúžiť aj zemný plyn a biometán, píše sa v správe. Skvapalnený ropný plyn (LPG) by mohol dopĺňať energetickú skladbu s obmedzeným podielom na trhu do 10 %.

Biopalivá a syntetické riešenia by sa mohli technicky využiť vo všetkých typoch dopravy. Dostupnosť surovín a udržateľnosť by však mohli v praxi obmedziť ich použitie, tvrdí správa.

„Očakávaný budúci dopyt po energiách v doprave by sa preto asi nezameral len na jeden druh paliva,“ hovorí dokument.

Alternatívne palivá sú zvyčajne menej energeticky efektívne ako fosílne palivá, na druhej strane však výrazne znižujú emisie CO2. Európska komisia ich bude presadzovať v decembrovej Bielej knihe o doprave. Cez ňu plánuje odštartovať európsku stratégiu pre dopravnú politiku v ďalšom desaťročí.

„Všetky možné riešenia majú rozdielny potenciál aplikácie pre budúcu dopravu v závislosti od trhovej súťaže a budúcich požiadaviek pasažierov osobnej a nákladnej dopravy v mestských oblastiach a na dlhých trasách,“ hovorí správa.

Hlavnou možnosťou, ako doplniť fosílne palivá v cestnej doprave, letectve a dlhých nákladných trasách do roku 2050, bude zavádzanie energeticky efektívnych kvapalných biopalív, ktoré môžu byť včlenené do existujúcej infraštruktúry, tvrdí. Mohli by mať najväčší potenciál vďaka spojeniu emisne čistého paliva, rýchleho zavedenia na trh a vysokého energetického výkonu, dodáva.

Zavádzanie elektromobilov sa na druhej strane plánuje hlavne na kratšie trasy, píše sa v správe.

Zvažovanie nákladov

Alternatívne palivá sú dnes stále drahšie ako fosílne.

Elektromobil má približne o 10 až 15 tis. eur vyššiu hodnotu ako tradičné autá a vyžaduje si vybudovanie siete dobíjacích staníc. Cena elektrickej energie pred zdanením je porovnateľná s cenou benzínu alebo ropy, konštatuje správa.

Stredne veľké vozidlá na vodík by však v súčasnosti mohli stáť o 150 až 200 tis. eur viac ako štandardné autá, keďže táto technológia zatiaľ nebola komercializovaná. Vybudovanie infraštruktúry by zvýšilo investície o 3 až 5 mld. eur ročne do roku 2020 a následne okolo 2,5 mld. eur ročne do roku 2050. Tieto odhady počítajú s celkovým množstvom 70 mil. vodíkom poháňaných áut na európskych cestách.

Vozidlá na metán sú na druhej strane cenovo porovnateľné s naftovými autami. Zavedenie metánových terminálov na všetkých čerpacích staniciach v Európe (cca 100 tis.) by však podľa údajov správy dosiahlo celkové náklady 25 mld. eur.

Po zvážení rôznych nárokov na infraštruktúru pre odlišné alternatívne palivá správa usudzuje, že náhradné palivá a biopalivá, ktoré si vyžadujú najmenšie zmeny v infraštruktúre, by mohli mať oproti ostatným výhodu.

Výzva pre politickú stratégiu

Experti žiadajú od EÚ formulovanie dlhodobého smerovania podpory alternatívnych palív v doprave, aby sa tak vytvorilo stabilné prostredie pre investície.

Dlhodobá stratégia palív by sa mohla najprv zamerať na zvýšenie energetickej efektívnosti pomocou politiky v oblasti konečných spotrebiteľov, štandardov palivovej efektívnosti a technológií elektromobilov, odporúčajú experti.

Ďalšou prioritou by malo byť zabezpečenie, aby boli kvapalné biopalivá plne konzistentné a tak poskytli možnosť flexibilného miešania s fosílnymi palivami a na biomase založenými produktmi, dodávajú.

Nevyhnutnosť zosúladenia štandardov

Experti navrhujú zosúladiť štandardy pre všetky palivá, ktoré sa využívajú v EÚ, aby „umožnili ekonomikám rozširovať trh a všetkým vozidlám, využívajúcim alternatívne palivá, voľný pohyb“.

Exekutíva EÚ tieto návrhy výrazne podporuje. Návrh Bielej knihy o doprave ukazuje, že Komisia plánuje prepracovať stratégiu alternatívnych palív, aby mohla EÚ plne uspokojiť dopyt v bezuhlíkovej doprave do roku 2050.

Komisia oznámila, že navrhne opatrenia pre širokú trhovú komercializáciu palív a tiež pre výstavbu infraštruktúry. Ďalej by mohla vytvoriť štandardy pre vozidlá, ktoré poháňajú alternatívne palivá.

Ďalšie kroky

  • December 2010: Komisia predstaví Bielu knihu o doprave