Únia podporí juhoafrický projekt obnoviteľných zdrojov energie

Na realizáciu projektu bude potrebných približne 510 miliónov eur. Európska investičná banka prispeje na projekt sumou 210 miliónov eur.

Inštalovaná kapacita novej elektrárne bude 100 MW.

Nový zdroj obnoviteľnej energie zlepší ponuku na energetickom trhu Južnej Afriky v oblasti spoľahlivej a udržateľnej energie. Elektráreň by mala generovať dostatok energie na napájanie viac ako 60 000 domácností v čase najvyššej spotreby. Po spustení pomôže projekt splniť Južnej Afrike medzinárodne dohodnuté ciele v oblasti obnoviteľnej energie.

Juhoafrický energetický sektor čelí veľkým problémom. Zámerom Južnej Afriky  je budovanie infraštruktúry pre elektrickú energiu. Cieľom je zlepšiť bezpečnosť dodávok energie a optimalizovať energetický mix, ktorý je potrebný na urýchlenie hospodárskeho rastu Južnej Afriky.

Solárno-termická elektráreň !Ka Xu bude pri plnej prevádzke schopná pomocou technológie parabolického žľabu zhromažďovať slnečnú energiu a premieňať ju v parnom cykle na elektrickú energiu. Systém skladovania tepelnej energie, zabezpečí elektrárni potrebnú kapacitu, ktorá sa bude dať využiť v čase mimo špičky aj v špičke.

Projekty na území únie sa musia riadiť podľa ustanovení smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podľa ktorej príslušný vnútroštátny orgán určí potrebu posúdenia vplyvov projektu na životné prostredie.

V rámci juhoafrického práva, je vypracovanie posúdenia vplyvov projektu na životné prostredie povinné a to vrátane počiatočného stanovenia rozsahu projektu a verejných konzultácií. Pri hodnotení sa banka zaručí, že projekt je v súlade s princípmi a normami banky, pokiaľ ide o životné prostredie a sociálne otázky.

DBSA je presvedčená, že táto investícia do programu obnoviteľných zdrojov energie bude mať pozitívny prínos k úsiliu o minimalizáciu negatívnych dopadov výroby energie na životné prostredie, najmä v oblasti boja proti zmene klímy.

„Zvýšenie výroby energie je pre hospodársky rast a každodenný život v Južnej Afrike zásadné. Európska investičná banka uznáva význam obnoviteľných zdrojov energie na celom svete. Teší nás, že môžeme aj naďalej plniť svoj ​záväzok k podpore solárnej energie v Južnej Afrike. Projekt !Ka Xu nielenže generuje pracovné miesta v priebehu výstavby a prevádzky, ale tiež ukazuje na obrovský potenciál využitia slnečnej energie na napájanie Afriky a zníženie emisií skleníkových plynov," povedal Pim van Ballekom, viceprezident Európskej investičnej banky.

V roku 2012 Európska investičná banka súhlasila s poskytnutím 50 miliónov eur na projekt prvej solárnej veže v Afrike, Khi Solar One v provincii Severné Kapsko.