Flexibilita a agregácia – Požiadavky pre ich interakciu na trhu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V tomto kontexte ponúka agregácia príležitosť preskúmať flexibilitu potenciálu malých spotrebiteľov. Agregácia umožní lepší prístup týchto zákazníkov na trh. Predajom ich flexibility aktérom na trhu, by mohli zákazníci profitovať z nižších účtov za energiu. O dizajne takéhoto trhu flexibility rozhodnú predovšetkým prevádzkové a trhové pravidlá stanovené v sieťových predpisoch EÚ, uvádza sa v novej správe, ktorú vydalo biznis združenie Eurelectric.

Aby sa agregovaná flexibilita mohla podieľať na spotových aj intraday trhoch, vyvažovaní systému  a manažmente obmedzení, je potrebné riešiť nasledujúce otázky:

Pravidlá trhu by sa mali zosúladiť s charakteristikami združenej reakcie dopytu a produkcie. Európske sieťové kódy pre vyváženie by mali poskytnúť priestor pre všetkých poskytovateľov flexibility.

Zodpovednosť za vyvažovanie pripojenia by sa malo jasne definovať a dôsledne merať, tak aby nevznikali medzery ani prekrývania.

Technickou podmienkou pre účasť takýchto užívateľov na vyvažovaní  sú inteligentné meracie systémy, ktorých intervaly čítania korešpondujú s obdobím vyrovnávania.

Riadenie obmedzení a vyvažovanie sú separátne otázky prevádzky systému. Avšak agregované služby flexibility, ktoré sa vyžadujú pre manažment obmedzení a vyvažovanie, by bolo možné dodávať z tých istých zdrojov.

Celú analýzu v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.