Obchod medzi krajinami Juhu v oblasti obnoviteľnej energie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Odhaduje sa, že trh s environmentálnym tovarom a službami narastie do roku 2020 až o 1,9 bilióna amerických dolárov, čo dáva rozvojovým krajinám neopakovateľnú príležitosť úspešne riadiť prechod na ekologické hospodárstvo.

Štúdia analyzuje trendy a príležitosti pre obchod medzi rozvojovými krajinami (obchod v smere juh – juh) na vzorke environmentálneho tovaru, s cieľom zhodnotiť, aký prínos môže mať takýto obchod pri prechode na ekologické hospodárstvo.

Štúdia sa zameriava na obchodné toky niekoľkých výrobkov z obnoviteľnej energie a ich súčastí vrátane solárnych fotovoltaických článkov a modulov, veterných turbín, vodných turbín, surovín z biomasy, solárnych ohrievačov vody, solárnych osvetľovacích zariadení, rovnako ako ďalších ekologických výrobkov. Patria sem zariadenia na filtrovanie a čistenie vody a environmentálne produkty, ako sú napríklad ekologické poľnohospodárske výrobky.

Obchod s environmentálnym tovarom a službami prebiehajúci medzi krajinami južného regiónu je pre prechod na ekologické hospodárstvo rozhodujúci z viacerých dôvodov. Takýto obchod umožňuje rozvojovým krajinám exportovať environmentálne tovary a služby na dynamické trhy iných rozvíjajúcich sa ekonomík. Otvára príležitosti pre zapojenie sa do globálnych hodnotových reťazcov.

Ďalej môže rozvojovým krajinám umožniť prístup k vhodnejším a dostupnejším tovarom. Reflektujú sa podobné technologické potreby a prevládajúce miestne podmienky.

Správne riadený obchod s environmentálnym tovarom a službami môže stimulovať rast zamestnanosti v odvetviach, v ktorých majú rozvojové krajiny komparatívnu výhodu, ako napríklad v ekologickom poľnohospodárstve.

Dôležitosť spočíva aj v regionálnej hospodárskej spolupráci, ktorá sa rozširuje po celom svete. Rozširovaniu napomáhajú regionálne obchodné a investičné dohody, ktoré umožňujú rozvojovým krajinám zvýšiť regionálnu produkciu a rozvíjať obchod s environmentálnym tovarom a službami.

Technológie obnoviteľnej energie sú obzvlášť dôležité pre príspevok, ktorý môže vyvolať obchod medzi južnými regiónmi v sfére environmentálnych tovarov a služieb pri prechode na ekologické hospodárstvo. Tieto technológie sú rozhodujúce pre znižovanie emisií skleníkových plynov, zlepšenie prístupu vidieka a sídel mimo sieť k energii, posilnenie energetickej bezpečnosti a šírenie udržateľných technológií.

Potenciál obnoviteľných energií pri vytváraní pracovných miest je vysoký obzvlášť v porovnaní s fosílnymi palivami, a to najmä pri výrobe a údržbe solárnych fotovoltaických článkov a v oblasti veternej energie.

Základom štúdie sú tri dôležité trendy. Svetové ceny environmentálneho tovaru a služieb a najmä technológií obnoviteľnej energie klesajú. Keďže sa náklady na výrobu obnoviteľnej energie čoraz viac približujú nákladom na výrobu energie z fosílnych palív, je pravdepodobné, že investície do obnoviteľných zdrojov sa budú zvyšovať.

Vládna politika využívajúca nástroje ako daňové stimuly, vstupné poplatky a minimálne požiadavky na využitie, má v posledných rokoch na trh environmentálnych tovarov a služieb a obchodné trendy veľký vplyv. Vládna politika v odvetví obnoviteľnej energie na jednej strane prináša stimuly, no na strane druhej, najmä v poslednej dobe, potláča dopyt po nových zariadeniach.

Zásadný význam pre celosvetové rozšírenie environmentálnych tovarov a služieb má naďalej obchodná politika. Zmiernenie či úplné odstránenie trhových obmedzení medzi rozvojovými krajinami uľahčí prístup k lacnejším environmentálnym tovarom a službám, rovnako ale zavádza aj hospodársku súťaž.

Ak má liberalizácia obchodu prispieť k prechodu na ekologické hospodárstvo, musia sa prijať sprievodné politické opatrenia, akými sú zdanenie alebo regulácia, ktorých cieľom je zabezpečiť pozitívne hospodárske, sociálne a environmentálne prínosy obchodu.