Potenciálna evolúcia európskeho energetického systému do roku 2020 a 2050

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Štúdia hodnotí vplyv dekarbonizácie sektora energetiky na zamestnanosť v Európe. Prináša analýzu možných ciest dekarbonizácie, pričom zohľadňuje ciele EÚ pre redukciu emisií skleníkových plynov do roku 2020 a 2050. Zvláštnu pozornosť venuje rozličným nízkouhlíkovým technológiám, ktoré by sa mohli rozšíriť v rôznych európskych regiónoch.

„Prvý záver z analýzy scenárov je, že dekarbonizácia ekonomiky EÚ je možná za použitia dnes známych technológií. Zníženie emisií skleníkových plynov EÚ najmenej o 20 % do roku 2020 a o 80 % do roku 2050 v porovnaní s rokom 1990 sa považuje nielen za realistické, ale niekedy aj za menej nákladné ako referenčný/obvyklý prístup.

Štúdia pracovala s viacerými scenármi dekarbonizácie: výhľadom a technologickými perspektívami Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), cestovnými mapami Európskej komisie, výskumnými projektmi EÚ, plánom Energetickej (r)evolúcie z dielne Greenpeace, cestovnými mapami Európskej klimatickej nadácie (ECF), globálnym hodnotením IIASA a návrhom združenia Eurelectric.

Autori zdôraznili, že efektívnosť a obnoviteľné zdroje hrajú významnú rolu v akomkoľvek dekarbonizačnom scenári a odvetvie elektrickej energie je hlavným motorom prechodu k nízkouhlíkovému hospodárstvu, a to aj napriek rastúcemu dopytu po elektrine.

Rozsah zníženia podielu fosílnych palív bude z veľkej časti závisieť na existencii zachytávania a skladovania uhlíka (CCS), avšak táto technológia zostáva naďalej hlavným zdrojom neistoty.

Podľa Eurelectric môže CCS zohrať väčšiu rolu v krajinách s nižším potenciálom OZE, predovšetkým sa jej využitie predvída v mixe Poľska a Talianska.

Analýza scenárov odhalila niekoľko regionálnych rozdielov medzi západnou Európou a strednou a východnou Európou (CEE). Tým, že CEE dosiahli v období 1990 – 2009 podstatne vyššiu redukciu emisií, hlavne z dôvodu kolapsu ťažkého priemyslu, „budúce tempo dekarbonizácie bude musieť byť vyššie v západnej Európe než na východe, ak majú oba regióny dosiahnuť do roku 2050 podobné dekarbonizačné úrovne.“

Celú štúdiu v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.