Stav obnoviteľných energií v Európe (edícia 2013)

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Medzi kľúčové dáta týkajúce sa 27 členských krajín EÚ patria:

  • podiel obnoviteľných zdrojov energie na  hrubej konečnej spotrebe energie bol 14 %, pričom v roku 2011 to bolo 12,9 %;
  • podiel OZE na hrubej spotrebe elektriny bol 23,4  % (763,5 TWh), čo znamená nárast o 3 % oproti roku 2011.

Počet ľudí priamo a nepriamo zamestnaných v odvetví OZE klesol z 1,27 miliónov (2011) na 1,22 miliónov. Najviac ľudí bolo zamestnaných v oblasti veternej energie (300 tisíc), tuhej biomasy (280 tisíc) a fotovoltika (250 tisíc).

Ekonomická aktivita bola vyčíslená na 130 miliárd eur, čo znamenalo medziročný pokles o 11 miliárd eur. Najvyššiu mieru obratu možno pripísať vetru (€34,4 mld.) a fotovoltike (€30,8 mld.).

Investície do novo budovanej kapacity pre sektory OZE v roku 2012 sa odhadli na 22 miliárd eur. Oproti roku 2011, kedy investície dosiahli 36 miliárd eur, to znamenalo pokles až o 36 %. Čiastočným vysvetlením je pokles nákladov na technológie, napríklad pri fotovoltike.

Investície rizikového kapitálu, zamerané na firmy v start-up fáze, a private equity, zamerané na relatívne vyspelé firmy, sa v danom roku odhadli na sumu 2,1 miliardy eur, čo bol medziročný pokles o 31 %.

Firmy pôsobiace len v OZE kótované na burzách boli agregované v indexoch pre tri technológie – biomasa, veterná energia a solárna fotovoltika. V porovnaní s celkovým trhom EÚ všetky indikátory vykázali v období 2011 – 2012 horšie výsledky v rozmedzí od mínus 35 % po mínus 63 %.

Celú správu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.