Zelené podnikanie na Slovensku zostáva vecou osobného presvedčenia

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

zelená ekonomika, štrbské pleso

ILUSTRAČNÉ FOTO-TASR

Podnikanie s prívlastkom zelené by nemalo byť o farebnom odtieni (viac hovorím, ako konám), ale o trvalo udržateľnom rozvoji, píše Juraj Plesník, konateľ spoločnosti Stered

Na Slovensku sa podnikanie definuje v praxi zďaleka najčastejšie ako sústavná činnosť uskutočňovaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.

Podnikanie s prívlastkom zelené by nemalo byť o farebnom odtieni (viac hovorím, ako konám), ale o trvalo udržateľnom rozvoji takejto činnosti – obmedzovať drancovanie neobnoviteľných zdrojov.

Znamená to vykonávať činnosť s minimalizáciou negatívnych vplyvov na životné prostredie po celú dobu svojej aktivity, teda od výroby produktu cez jeho uvedenie na trh až po koniec jeho života.

Štát by nemal žiadať najnižšiu cenu

Pre úspech zeleného podnikania je potrebné uviesť do života niekoľko základných pravidiel zeleného podnikania.

Po prvé, okamžitý zisk bez posúdenia ostatných nákladov a dopadov na životné prostredie po dobu činnosti či životnosti výrobku nesmie mať prioritu spoločenského dopytu.

https://euractiv.sk/clanky/zivotne-prostredie/zelene-podnikanie-na-slovensku-stat-nema-strategiu-ludia-chut-anketa/

Zlým príkladom je, ak sám štát v posudzovaní verejných zákaziek toleruje princíp najnižšej ceny a nie ekonomicky najvýhodnejšej ceny po dobu životného cyklu obstarávania výrobku alebo diela.

Musí zasiahnuť spoločnosť

Po druhé, potrebujeme jasnú formuláciu spoločenského dopytu. Čo chceme dosiahnuť našimi aktivitami, novými výrobkami a výrobnými postupmi a ich podporou prostredníctvom investičných stimulov?

Ak chceme dosiahnuť napríklad deklarovaný súlad s úpravou nášho správania na zmierňovanie nepriaznivých dopadov zmien klímy, musíme jasne motivovať spotrebiteľa a investora k takým produktom a aktivitám, ktoré tento cieľ naplnia.

A v prípade, že doterajšie „štandardné“ riešenie je nákladovo zdanlivo výhodnejšie, spoločenský dopyt toto „lacné – výhodné“ riešenie buď z dopytu trhu odmietne, alebo naopak dotačne podporí inovatívne „zelené výrobky a aplikácie, postupy.

Rozhodnutia štátnych orgánov v správnych konaniach nevyužívajú svoje možnosti a právo presadiť podnikanie, ktoré zodpovedá verejne deklarovanej zelenej politike.

Potrebujeme podporu štátu

Po tretie, ponuky zelených riešení výrobkov, výrobných postupov a inej činnosti musia mať verejnú podporu od štátu.

Táto aktivita nesmie zostať len na povinnosti samotného podnikateľského subjektu, ale treba jasne deklarovať, že uvedené produkty spĺňajú spoločenský dopyt pre uplatňovanie výrobkov a činnosti pre trvalo udržateľný rozvoj.

Zelené podnikanie na Slovensku je dnes zatiaľ skôr vecou osobného presvedčenia podnikateľa konať v záujme budúcich generácií ako vecou podnikania v zmysle ponuka-dopyt.

Aké podmienky sú priaznivé

Naša spoločnosť Stered mala pri vstupe do zeleného podnikania hneď niekoľko priaznivých podmienok.

Rozvoj automobilového priemyslu vytvoril výzvu zhodnocovania zmiešaného textilného odpadu syntetických technických textílií pri výrobe nových automobilov, ako aj áut po skončení životnosti, ktoré sa doteraz nespracovávali, alebo len v obmedzenej miere.

https://euractiv.sk/clanky/zivotne-prostredie/na-slovensku-recyklujeme-textil-z-aut-patentovanou-technologiou-021730/

Naša spoločnosť prišla na trh ako prvá s technológiou, ktorá tento odpad pod heslom „overená kvalita materiálov z automobilového priemyslu pre novú kvalitu životného prostredia“.

Zrod tejto technológie a tohto produktu by sa nebol udial, ak by nebola odvaha a schopnosť súkromnej spoločnosti Luka & Bramer investovať do inovácií. V spojení s podporou od Recyklačného fondu a operačného programu životné prostredie tak vznikla svetovo unikátna patentovaná technológia recyklácie a zhodnocovania syntetických textílií, najmä v automobilovom priemysle.

Šťastie na partnerov

Mali sme šťastie na partnerov – renomované spoločnosti vo svojej oblasti podnikania – ktorí prijali výzvu využiť jedinečné vlastnosti nového výrobku, aby mohli predstaviť inovované a nové aplikácie.

Medzi ne patrí koncept zelenej koľaje so spojenou hlukovou a retenčnou funkciou, vegetačné retenčné strechy, plochy a aplikácie protihlukových opatrení na infraštruktúre a v priemysle.

V porovnaní s doterajšími, konvenčnými aplikáciami spravidla prinášajú viacero kombinovaných úžitkov a cenovú konkurencieschopnosť v porovnaní so štandardnými výrobkami.

Presviedčať spotrebiteľa a investora

Predstavované aplikácie plne zodpovedajú štátnej zelenej politike: premena odpadu na surovinu, nízka spotreba novej energie pre prerod odpadu na výrobok, aktívne opatrenia na zmieňovanie nepriaznivých dopadov zmien klímy, znižovanie hluku v našich mestách a krajine, hospodárenie so zrážkovou vodou a podobne.

Áno, ešte stále musíme presvedčovať spotrebiteľa a investora, že cena našich aplikácii v ekonomike pri posudzovaní nákladov počas životného cyklu je napokon pre investora výhodná.

Veríme preto, že podujatia typu T2GE budú stále viac otvárať dopyt po takých progresívnych aplikáciách zeleného podnikania.