Mestá môžu byť priekopníkmi elektromobility

Budú sa musieť, vzhľadom na naše ciele udržateľnosti a ochrany klímy, nejako podstatne zmeniť koncepty mobility v európskych mestách?

Komisia podporuje integrovaný prístup k urbánnej mobilite, ktorá zahŕňa nájdenie udržateľnej rovnováhy medzi rôznymi spôsobmi dopravy. Verejná doprava, cyklistika a chôdza pešo sú už teraz hlavnými spôsobmi prepravy v mestách pre mnohých našich občanov.

Ak budú existovať dobré alternatívy, ešte viac občanov by mohlo byť v pokušení menej používať svoje autá. Verejnú dopravu, chôdzu i bicyklovanie môžeme zatraktívniť a zvýšiť ich spoľahlivosť a bezpečnosť. To by nám mohlo pomôcť znížiť zápchy, hluk a znečisťujúce emisie a prispieť k lepšími životným podmienkam. Podstatná finančná podpora z komunitárnych fondov poskytuje mestám pomoc na rozvoj týchto spôsobov dopravy.

Jedným z podporovaných programov je Green eMotion. Aké sú ciele tohto programu, na ktorý Komisia vyčlenila 24 miliónov eur?

Green eMotion spojí prebiehajúce regionálne a národné iniciatívy elektromobility, využije ich výsledky a porovnáva rozličné technologické prístupy pri propagácii najlepších riešení pre európsky trh. Vytvorí sa virtuálny trh, ktorý umožní rôznym aktérom spolupracovať, umožní nové služby dopravy s vysokou hodnotou, rovnako ako pohodlie užívateľom elektromobilov pri platení účtov. Navyše projekt demonštruje integráciu elektrických sietí a tiež riešenia pre samotné elektrické autá.

Prispeje k zlepšeniu a rozvoju nových a existujúcich štandardov pre rozhrania elektromobility. Prepracované technologické riešenia sa názorne ukážu vo všetkých zúčastnených regiónoch, aby sa preukázala interoperabilita rámca. Green eMotion uľahčí porozumenie všetkých zúčastnených strán o parametroch, čo ovplyvní dosiahnutie najlepších možných výsledkov pre spoločnosť, životné prostredie i hospodárstvo a tým zaistí transfer najlepšej praxe. Výsledkom bude, že tvorcovia politík, urbanistickí plánovači a elektrické spoločnosti získajú referenčný model pre udržateľné zavedenie elektromobility v Európe.

Do programu sa zapojilo viacero miest (Barcelona, Berlin, Cork, Kodaň, Rím…) Budú európske mestá priekopníkmi pokiaľ ide o eMobilitu?

Mestá by mohli byť priekopníkmi pre riešenia elektromobility, keďže elektrické autá dobre zodpovedajú požiadavkám, ktoré sa kladú na mestské vozidlá. Navyše, nevyhnutnú energetickú infraštruktúru a potrebné podporné služby je možné v mestách rýchlo dovybaviť, čo uľahčuje zavedenie a zväčšuje dosah.
Existujú nejaké predpovede, kedy by mohla eMobilita zaznamenať v európskych mestách prielom?

Stratégia Európskej komisie pre čisté a energeticky úsporné vozidlá indikuje, že podiel na trhu pre predaj nových vozidiel na elektrické batérie bude stúpať z 1 až 2 % v roku 2020 na 11 až 30 % v roku 2030. Pre hybridné vozidlá napájané zo siete sa predpokladá v roku 2020 podiel 2 % a v roku 2030 medzi 5 až 20 %. Tento podiel na trhu očakávame najmä v mestách.

Aký druh podpory je potrebný na prechod k eMobilite?

Politické predlohy a konkrétne opatrenia sú už v plnom prúde a budú pôsobiť aj v nasledujúcich rokoch. Pri podpore urýchleného zavádzania nových automobilových technológií na trh ako je elektromobil sa musí brať ohľad na dlhodobú perspektívu. Akčný plán obsiahnutý v stratégii Komisie pre čisté a energeticky úsporné vozidlá identifikoval spolu 45 konkrétnych opatrení.

V súčasnosti dosahujú elektromobily najvyšší podiel na trhu v New Yorku a Šanghaji. Nehrozí Európe, že s nimi stratí kontakt?

Európska únia má za cieľ do roku 2020 dosiahnuť 10 percentný podiel obnoviteľných zdrojov v cestnej doprave. Komisia v tomto kontexte prijala technologicky neutrálnych prístup. Všetci kandidáti na alternatívne palivá alebo modely pohonu sa musia merať na základe stratégie EÚ 2020 a Bielej knihy o dopravnej politike.

Elektrina je jedným z hlavných kandidátov ako energetický nosič pre pohon dopravy. Elektrifikácia cestnej dopravy by mohla byť dôležitou cestou ako splniť ciele politiky EÚ pri bezpečnosti dodávok energie a redukcii skleníkových plynov.
Avšak technická a ekonomická neistota je stále príliš vysoká, aby sme sa mohli spoliehať len na jediné riešenie. Po dohode so zúčastnenými stranami sme došli k záveru, že Európa by mala podporovať balík kandidátov pre budúce dopravné palivá, aby sa zaistila udržateľná mobilita pre naše budúce generácie. Hlavnými kandidátmi pre nahradenie ropy sú elektrina, biopalivá, zemný plyn, vodík a skvapalnený ropný plyn.

Okrem toho Komisia v roku 2002 spustila Iniciatívu Civitas, ku ktorej EK prispela vo výške 200 miliónov eur [do ktorej sa dosiaľ nezapojilo žiadne slovenské mesto – pozn. redakcie]. Financovaním prostredníctvom Rámcového programu EÚ pre výskum odvtedy Civitas pomohol mestským samosprávam v Európe demonštrovať inovatívne technológie, politické opatrenia a novodobé koncepty a zmeniť ich na testované riešenia urbánnej mobility. Civitas takto mestám poskytuje platformu pre spoluprácu a výmenu najlepšej praxe.

Iniciatíva mestám pomohla vybudovať vedomostnú základňu pre rozvoj a implementovanie udržateľných, integrovaných a inovatívnych mestských plánov dopravy a mobility a podporila úzku cezhraničnú spoluprácu v tomto úsilí.