Európsky vidiek sa vracia k drevu ako zdroju energie a práce

Zdroj: Flickr; autor: Foto Martien

Podľa správy EK drevo už dnes tvorí približne 80 percent z biomasy využívanej ako obnoviteľný zdroj energie. Mnohoraké využitie drava tak z lesov robí kľúčový faktor vidieckej ekonomiky a zamestnanosti, uvádza Komisia.

V krajinách EÚ pokrývajú lesy viac ako 155 miliónov hektárov (37 percent) pôdy a ďalších 21 miliónov hektárov je pokrytých zalesneným povrchom. Komisia sa preto domnieva, že existuje priestor a potenciál na zintenzívnenie využitia tohto druhu energie, keďže len 70 percent ročného lesného prírastku sa zozbiera, pričom na energiu sa použije 42 percent. Navyše, pálenie dreva sa považuje za prevažne bezuhlíkové v prípade, že sa lesia kultivujú trvalo udržateľným spôsobom, čo z neho robí ekologickú a vítanú alternatívu k využívaniu ropy a uhlia vo vidieckych oblastiach.

Ďalšou výhodou biomasy je, že je možné ju priamo skladovať a využívať hneď ako je potrebné- na rozdiel od veternej alebo solárnej energie, ktorú je nutné hneď spotrebovať alebo premeniť, aby bolo možné ju uskladniť.

Vyššia podpora lesnej bioenergie zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky?

Hoci je lesné hospodárstvo najmä v kompetencii jednotlivých členských štátov, už Strategický akčný plán v oblasti lesníctva EÚ, prijatý v roku 2006,podčiarkol úlohu lesov v kontexte vidieckeho rozvoja. Hlavným nástrojom EÚ v tomto ohľade je v súčasnosti Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD), ktorý je časťou druhého piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Fond v sebe už dnes zahŕňa opatrenia, ktoré je možné použiť na podporu získavania bioenergie z lesov, a samotná Európska sieť pre vidiecky rozvoj (ENRD), dohliadajúca na implementáciu programov v oblasti vidieckeho rozvoja v EÚ, má Spoločnú tématickú iniciatívu pre lesníctvo.

Očakáva sa preto, že návrh Komisie na reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013, ktorý oficiálne predstaví už začiatkom budúceho mesiaca, v sebe bude zahŕňať viac opatrení v oblasti lesníctva s ohľadom na politiku rozvoja vidieka a zároveň tam budú k dispozícii nástroje pre tie členské štáty, ktoré budú mať záujem prioritizovať lesy a produkciu energie z obnoviteľných zdrojov.

Súčasné nástroje z EAFRD je možné použiť napríklad na podporu spracovania dreva v menšom rozsahu v mikro podnikoch. Malé spoločnosti môžu tiež získať podporu na výrobu obnoviteľnej energie z lesnej biomasy pre miestne potreby dodávny elektriny a kúrenia.

Ako zabezpečiť financie a dodávky

Zákonodarcovia sa zároveň snažia nájsť spôsob ako najlepšie využiť už i tak obmedzené financie z EÚ na podporu lesov ako zdrojov bioenergie. Zástupca Fínskej národnej vidieckej siete Juha-Matti Markkola pre EurActiv uviedol, že prioritou by malo byť zohnať a rozbehnúť sieť dodávateľov na zabezpečenie pravidelných dodávok lesnej biomasy pre elektrárne.

Vo Fínsku tvoria lesy až 80 percent povrchu a krajina je tak jedným z lídrov vo využívaní lesnej biomasy na účely získavania energie. Markkola hovorí, že miestne komunity vo Fínsku už dlhšie využívajú menšie termálne elektrárne používajúce drevné štiepky na vyhriatie tamojších škôl a mestských budov.

To je však možné len vďaka rozsiahlym investíciám do vývoja a vytvorenia siete dodávok, ktoré sú pre tento druh energie nevyhnutné. „Potrebujete niekoho, kto dostane drevo z lesa, ďalšieho, čo ho dovezie do elektrárne a ďalšieho podnikateľa na vedenie takejto elektrárne,“ zhrnul Markkola.

Navrhuje preto, aby spomínaný fond EAFRD financoval aj takéto skupiny podnikateľov zapojených do dodávania lesnej bioenergie. Rovnako dôležité sú však aj technické inovácie, ktoré by pomohli napríklad zlepšiť podmienky zberu dreva. Tie môžu byť podľa Markkolu niekedy skutočnou výzvou v prípade zosuvu pôdy, veľkej vlhkosti, či hornatosti terénu. Podobne potrebné sú aj tréning a poradenské sužby v oblasti bioenergie.

Pre Markkolu tak súčasná politika trvalej udržateľnosti a klimatických zmien predstavuje pre vidiecke oblasti veľkú príležitosť a lesná bioenergia je pre nich „veľkým obchodom“, keďže činnosť prináša na vidiek pracovné príležitosti a finančné prostriedky.