Víziou EK sú státisíce nabíjacích miest pre elektromobily

Európska komisia dnes (24.1.) predstavila ambiciózny balík opatrení, ktoré majú v Európe zabezpečiť rozvoj čerpacích staníc pre alternatívne palivá a spoločné normy na ich konštrukciu a používanie. Politické iniciatívy sa doteraz prevažne venovali konkrétnym palivám a vozidlám bez toho, aby sa zaoberali otázkou distribúcie palív. Snahy smerujúce k poskytovaniu príslušných podnetov neboli koordinované a dostatočné.

„Rozvoj inovatívnych a alternatívnych palív je zjavnou cestou, ako dospieť k väčšej účinnosti európskeho hospodárstva z hľadiska zdrojov, ako znížiť našu prílišnú závislosť od ropy a ako rozvinúť odvetvie dopravy, ktoré by zodpovedalo požiadavkám 21. storočia,“ uviedol Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za oblasť dopravy. „Čína a USA plánujú mať do roku 2020 v cestnej premávke viac ako 6 miliónov elektrických vozidiel. Toto je pre Európu významnou príležitosťou vytvoriť si silnú pozíciu na rýchlo sa rozvíjajúcom celosvetovom trhu.“

Komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard na nový balík reagovala nasledovne: „Konečne môžeme ukončiť diskusiu o sliepke a vajci o tom, či potrebujeme infraštruktúru pred tým, ako sa  vo veľkom zavedú elektrické vozidlá. S týmito záväznými cieľmi pre nabíjacie miesta využívajúce spoločnú zásuvku elektrické vozidlá v Európe vyrazia na cestu. Je to klimatický mainstreaming v akcii. A výhra pre klímu, biznis, spotrebiteľov a pracovné miesta.“

Začarovaný trojuholník

Čistým palivám stoja v ceste tri hlavné prekážky: vysoké ceny vozidiel, nízka úroveň prijímania spotrebiteľmi, ako aj nedostatok nabíjacích a čerpacích staníc. Ide o začarovaný kruh. Kvôli nedostatku vozidiel sa nestavajú čerpacie stanice. Vozidlá sa nepredávajú za konkurenčné ceny, pretože nie je dostatočný dopyt. Spotrebitelia nekupujú vozidlá, pretože sú finančne nákladné a nie sú pre ne k dispozícii čerpacie a nabíjacie stanice.

Komisia preto navrhuje balík záväzných cieľov pre členské štáty, pokiaľ ide o minimálnu úroveň infraštruktúr pre čisté palivá ako elektrina, vodík a zemný plyn, ako aj spoločné normy pre celú EÚ, pokiaľ ide o potrebné zariadenia.

Balík čistej energie pre dopravu pozostáva z oznámenia o európskej stratégii alternatívnych palív, zo smernice zameranej na infraštruktúru a normy a sprievodného dokumentu, v ktorom je opísaný akčný plán pre rozvoj skvapalneného zemného plynu (LNG) v námornej doprave.

EK navrhla opatrenia pre rôzne druhy pohonu vozidiel – elektrinu, vodík, biopalivá, zemný plyn (CNG a LNG) a skvapalnený ropný plyn (LPG).

SR v 2020: 4000 verejných nabíjacích miest?

V prípade elektrického pohonu, EK uviedla, že pokiaľ ide o miesta pre nabíjanie elektrických vozidiel, situácia sa v rámci EÚ značne líši. V roku 2011 boli v počte nabíjacích miest na čele Nemecko (1937), Holandsko (1700), Francúzsko (1600) a Španielsko (1356). Na Slovensku sa v danom roku nachádzali 3 nabíjacie miesta.

Na základe návrhu Komisie sa v každom členskom bude vyžadovať minimálny počet nabíjacích miest, v ktorých sa bude využívať spoločná zásuvka. Cieľom je zriadiť potrebný počet nabíjacích miest tak, aby spoločnosti vyrábali automobily za primerané ceny vo veľkosériovej výrobe.

Komisia navrhla cieľovú úroveň pre verejne prístupnú infraštruktúru do roku 2020. Pre Nemecko navrhla cieľ 150.000 nabíjacích miest, pre Taliansko 125.000 miest, pre Spojené kráľovstvo 122.000. V prípade Slovenska len 4000.

EK argumentuje, že toto číslo je založené na počte elektrických vozidiel plánovaných v členských štátoch. Poznamenala tiež, že počet verejne prístupných nabíjacích miest predstavuje 10 % celkového počtu nabíjacích miest. Ďalej dodala, že celkové odhadované náklady pre navrhovaný rozvoj nabíjacích miest v EÚ budú približne 8 miliárd eur.

S cieľom ukončiť neistotu na trhu dnes Komisia oznámila využívanie zásuvkyy „typu 2“ ako spoločnej normy pre celú Európu. Spoločné štandardy pre nabíjacie miesta elektromobilov sa musia navrhnúť a implementovať do decembra 2015.

Ďalšie pohony

Vodík: Nemecko, Taliansko a Dánsko už majú k dispozícii značné množstvo vodíkových čerpacích staníc, hoci niektoré z nich nie sú verejne prístupné. V prípade určitých komponentov, ako sú napr. palivové čerpacie hadice, sú stále potrebné spoločné normy. Na základe tohto návrhu budú existujúce čerpacie stanice prepojené s cieľom vytvoriť sieť so spoločnými normami zabezpečujúcimi mobilitu vodíkových vozidiel. Toto sa vzťahuje na 14 členských štátov, ktoré majú v súčasnosti sieť pre vodíkové palivá.

Biopalivá: už tvoria takmer 5 % trhu. Používajú sa v rámci palivových zmesí a nevyžadujú si žiadnu špecifickú infraštruktúru. Kľúčovou výzvou bude zabezpečiť ich udržateľnosť.

Zemný plyn [skvapalnený (LNG) a stlačený (CNG)]: LNG sa používa tak v námornej, ako aj vnútrozemskej vodnej doprave. Infraštruktúra LNG pre palivové zásobovanie plavidiel je v úplne počiatočnej fáze, keďže iba Švédsko má malé palivové nádrže so skvapalneným zemným plynom pre námorné plavidlá a v niekoľkých ďalších členských štátoch existujú plány projektov.

Komisia navrhuje, aby boli čerpacie stanice pre skvapalnený zemný plyn vybudované v rámci základnej Transeurópskej siete dopravnej infraštruktúry vo všetkých 139 námorných prístavoch do roku 2020 a vo všetkých vnútrozemských prístavoch do roku 2025. V ich prípade nejde o rozsiahle terminály na čerpanie plynu, ale o pevné alebo mobilné čerpacie stanice. To sa týka všetkých významných prístavov v EÚ.

LNG sa používa aj pre nákladné vozidlá, ale v EÚ existuje len 38 čerpacích staníc. Komisia navrhuje, aby boli do roku 2020 vybudované čerpacie stanice na každých 400 km pozdĺž ciest základnej Transeurópskej siete dopravnej infraštruktúry.

CNG sa používa najmä v prípade automobilov. V súčasnosti využíva toto palivo 1 milión vozidiel, čo predstavuje 0,5 % celkového počtu vozidiel v prevádzke – odvetvie má v úmysle do roku 2020 tento počet desaťnásobne zvýšiť. Návrh Komisie zabezpečí, aby boli do roku 2020 v celej Európe k dispozícii verejne prístupné čerpacie miesta so spoločnými normami s maximálnymi vzdialenosťami 150 km.

LPG: skvapalnený ropný plyn. V prípade skvapalneného ropného plynu nie sú naplánované žiadne opatrenia, základná infraštruktúra je už k dispozícii.

Koľko a kto zaplatí?

Európska komisia vysvetlila, že celkové náklady pre EÚ odteraz až do roku 2020 sú približne 10,5 miliardy eur. Podiel nákladov medzi členskými štátmi bude založený na počte kilometrov a počte prístavov zahrnutých do TEN-T Core Network a tiež na počte nabíjacích miest, ktoré sa v každom štáte nainštalujú.

„Nevyžaduje sa žiadne verejné financovanie na výstavbu infraštruktúry pre alternatívne palivá, ak členské štáty využijú širokú škálu opatrení dostupných na nákladovo efektívnu mobilizáciu súkromných investícií,“ uviedla EK. Podpora tejto oblasti zo strany EÚ je už k dispozícii z fondov TEN-T, kohézneho fondu a štrukturálnych fondov.

Členské štáty teda podľa EK budú môcť vykonať zmeny uvedené v novej stratégii bez toho, aby sa to nevyhnutne dotklo ich verejných výdavkov, keďže budú môcť zmeniť miestne predpisy tak, aby povzbudili investície súkromného sektora a jeho účasť.