Lesy EÚ uchovávajú emisie CO2 vypustené za 9 rokov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Spoločné výskumné centrum (JRC) nedávno vydalo dve analýzy týkajúce sa lesov v EÚ. V prvej správe vydanej koncom januára sa autori zamerali na les ako zásobáreň uhlíka a zdroj biomasy. Došli k záverom, že celkové zásoby uhlíka sú asi 9 900 miliónov ton, čo je ekvivalentné množstvu CO2 vypustenému v EÚ počas 9 rokov.

Štúdia JRC je prvým harmonizovaným a porovnateľným súborom dát pre celú EÚ, ktorý predstavuje priestorovo explicitné celoeurópske mapy pre lesnú biomasu a uhlík. Ide o zásadné premenné pre vyhodnotenie dostupnosti biomasy, vyhodnotenie jej udržateľnej produkcie, ale tiež odhad potenciálnych emisií z odlesňovania a degradácie lesov.

Z dreva alebo drevného odpadu pochádza až polovica obnoviteľnej energie v EÚ. (EurActiv, 3.12.2012)

Konektivita lesov

V rámci druhej štúdie publikovanej koncom februára sa skúmala súvislosť/fragmentácia pokrývky plochy lesa na území EÚ. Až 70 % európskeho územia má slabo prepojené lesy. Fragmentácia je spôsobená predovšetkým výstavbou ciest, poľnohospodárstvom, urbánnym osídlením či požiarmi.

Hoci sa každoročne zvyšuje zalesnené územie v Európe v priemere o 0,4 %, nové plochy nie vždy posilňujú konektivitu  medzi zalesnenými fragmentmi. Okrem toho sa asi 40 % európskych lesov nachádza vo vzdialenosti do 100 m od často intenzívne využívaných území. To ďalej zvyšuje pravdepodobnosť toho, že okraje lesov sú vystavené riziku inváznych cudzích druhov rastlín a živočíchov, pesticídom a ochoreniam. Tieto riziká majú negatívny vplyv na schopnosť lesa poskytovať rôzne ekosystémové služby a reguláciu klímy.

Zmiernenie ekosystémovej fragmentácie je jedným z kľúčových cieľov stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020.