Využitie biomasy v energetike

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

NI belohorská baco kozlík

Využitie biomasy v energetike je všestranné a poskytuje veľa príležitostí. Organizátori šiesteho ISBF 2007 sformovali veľmi pragmaticky motto dnešnej konferencie ako príležitosť využitia biomasy pre podnikanie pre rozvoj obcí, a ako pridanú hodnotu hospodárenia na pôde. Takýto “priamy ťah na bránu” je aj opodstatnený lebo záujem investorov a producentov biomasy o podnikateľské zhodnotenie súčasného technologického pokroku a skúseností veľmi rastie. Je preto prirodzené, že rastie predovšetkým záujem o relevantné informácie v bezprostrednom styku so zainteresovanými osobami. Skladba prednášateľov z celého spektra aktérov tejto oblasti je dobrým predpokladom naplnenia ambície konferencie, ktorým je zvýšenie podielu biomasy na energetickej spotrebe. Identifikácia nedostatkov, ich riešenie a odbúravanie existujúcich bariér patrí tiež k najefektívnejším krokom dopredu. Aj ďalšia vytýčená ambícia konferencie- spojiť záujmové skupiny je veľmi naliehavá.

Mne dnes organizátori určili menej atraktívnu úlohu hovoriť o politikách súvisiacich s biomasou. Takýto pohľad do problematiky využívania biomasy je však tiež pre komplexnosť informácií dôležitý. Veď ak chápeme politiku ako spôsob presadzovania záujmov, potom energetika je azda najpolitickejší globálny problém. A niet pochýb o tom, že súčasný globálny stav a perspektívy energetiky nie sú výsledkom optimalizácie riešení spracovaných odborníkmi, ale tento stav je produktom až nekompromisného presadzovania partikulárnych záujmov. To je dobré mať na pamäti pri vyhodnocovaní všetkých informácií, ktoré sú z tejto oblasti k dispozícii. Dalo by sa povedať, že každou informáciou treba vidieť záujmy jej autora. Takže aj mnou predkladané informácie sú poznačené záujmom prispieť k cieľom konferencie o využívaní biomasy v prospech Slovenska.


Plné znenie príspevku nájdete na tejto linke