Znečistené ovzdušie nás na Slovensku stojí takmer 10 mld. EUR ročne

Komerčný obsah

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Zvolen, Bratislava 21. 6. 2019 – Na Slovensku predčasne umiera kvôli znečistenému ovzdušiu viac ako 5 000 osôb ročne.[1] Spolu s Poľskom, Českom a Maďarskom patríme ku krajinám s najviac znečisteným ovzduším v EÚ. Dlhodobo prekračujeme predovšetkým limity znečistenia prachovými časticami (PM). Podľa OECD nás v roku 2015 stálo znečistenie ovzdušia z dôvodu predčasných úmrtí 9,279 mld. EUR, čo predstavovalo takmer 6,5 % HDP krajiny.[2]

Experti z občianskeho združenia Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy – CEPTA analyzovali metodikou Svetovej zdravotníckej organizácie[3] situáciu v oblastiach s riadenou kvalitou ovzdušia našich krajských miest na základe údajov oficiálneho monitoringu SHMÚ.[4] Hodnotili dopady prachových častíc PM2,5 a PM10 a oxidov dusíka NOx, teda troch hlavných znečisťujúcich látok v ovzduší našich miest, ktorých pôvodcami sú predovšetkým doprava, priemysel s energetikou a spaľovanie tuhých palív v domácnostiach.

Výsledky analýzy dopadov znečisteného ovzdušia v krajských mestách SR:

Vysvetlivky: * zaokrúhlené na celé desiatky; ** jedná sa iba o ekonomické škody z predčasných úmrtí spôsobených znečisteným ovzduším bez zarátania liečebných nákladov, práceneschopnosti či škôd na poliach a v lesoch. 

Reaguje Daniel Lešinský, predseda oz CEPTA: „Výsledky našich prepočtov sú zarážajúce o to viac o čo ležérnejšie sa doteraz pristupovalo k riešeniu znečistenia ovzdušia v našich mestách, obciach a rozpočtom v celej krajine. Vnímame ako nevyhnutné bez zbytočného odkladu vyčleniť na ochranu ovzdušia adekvátne financie, vyriešiť kompetencie pre samosprávy a podmieniť čerpanie verejných financií vrátane EÚ fondov zeleným verejným obstarávaním. Ďalej zaviesť účinné opatrenia regulácie dopravy a emisií z lokálnych kúrenísk, podporiť bez-emisnú dopravu, ukončiť výnimky zavedenia najlepšie dostupných technológií v priemysle a energetike“.

Znečistené ovzdušie spôsobuje predovšetkým kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia dýchacích ciest vrátane astmy a chronickej bronchitídy, kognitívne poruchy, reprodukčné problémy vrátane predčasných pôrodov či nízkej pôrodnej hmotnosti.

 

[1] Podľa Európskej environmentálnej agentúry zomrelo na Slovensku v roku 2015 z dôvodu znečistenia ovzdušia látkami PM10, PM2,5 a NOx 5 650 ľudí – EEA (2018): Air quality in Europe – 2018 report; (tabuľka 10.1).

[2] Z členských krajín OECD je Slovensko piata najhoršia krajina za Lotyšskom, Maďarskom, Poľskom a Českom – OECD (2017): The Rising Cost of Ambient Air Pollution thus far in the 21st Century; (tabuľka 8).

[3] Využitím špecializovaného softvéru WHO AirQ+ v1.3.

[4] SHMÚ (2019): Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike 2017.