Aktivity Európskej únie v oblasti ochrany pôdy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

“K ochrane pôdy prispievajú rôzne politiky Spoločenstva, najmä enviromentálna politika a poľnohospodárska politika. Poľnohospodárstvo môže mať na stav pôdy pozitívny vplyv .” Autor analyzuje politický kontext ochrany pôdy na európskej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

Poslanec EP tiež vo svojej analýze približuje konkrétne aktivity Európskej komisie a Európskeho paralmentu a rozoberá návrh smernice o ochrane pôdy, o ktorej sa zatiaľ nepodarilo nájsť v Únii kompromis.

Autor ponúka aj detailne rozpracovanú pozíciu Slovenska k návrhu smernice.

“Súčastný návrh smernice harmonizuje požiadavky členských štátov včítane SR a predstavuje dokument priechodnejší pre jeho konečné schválenie. V novom návrhu sú významne podporené rozhodovacie právomoci členských štátov pri ochrane pôdy a sú rešpektované parciálne kontinuity súčasných metód a zásad ochrany pôdy v členských štátoch. SR predpokladá také znenie smernice, ktoré bude od členských štátov vyžadovať, aby sa znečistené územia vyčleňovali na základe analýzy pôd chemickými a inými metódami, pričom metódy budú štandardizované pre všetky členské štáty EÚ.

Slovenská republika podporuje prijatie EÚ Rámcovej smernice na ochranu pôdy ako východisko pre legislatívnu a pôdnu politiku v členských štátoch EÚ.  Slovenská republika podporuje také znenie smernice, ktoré neobmedzí právomoci členských štátov rozhodovať o zásadách a prioritách ochrany pôdy na ich územiach. Súčasne rešpektuje tie navrhované požiadavky EÚ, ktoré podporia oprávnené požiadavky EÚ na zvýšenú starostlivosť o pôdu a jej funkcií v prírode a spoločnosti.

         Slovenská republika naďalej zotrváva na nasledovných požiadavkách:

–         identifikácia znečistených území by sa mala vykonávať na základe rozborovania pôd, analyzovania znečisťujúcich látok uznanými metódami, a nie iba na základe identifikácie „znečisťujúcich aktivít v území“. Príloha, ktorá obsahuje zoznam znečistených ľudských aktivít s potenciálom znečistenia pôd, je pre Slovenskú republiku akceptovateľná len ako „indikatívny“ zoznam, ktorý neoprávňuje označiť takéto miesta za definitívne znečistené. V tomto zmysle navrhujeme riešiť záväznosť tejto prílohy.

–         remediačným aktivitám by mali predchádzať kvalifikované hodnotenia rizík a k týmto hodnoteniam je potrebné poskytnúť metodický pokyn, napríklad ako prílohu Smernice

–         pri ochrane pôdy uplatňovať princíp „znečisťovateľ platí“, a túto skutočnosť ustanoviť v smernici. Z uvedeného dôvodu SR podporuje prepojenie Smernice na Smernicu č.2004/35/EC.

Úplné prebratie smernice by pre Slovenskú republiku znamenalo prípravu noviel, prípadne nových zákonov, ktoré budú riešiť ochranu pôdy ako zložky životného prostredia. To znamená nielen ochranu poľnohospodárskej, či lesnej pôdy, a to najmä v súvislosti so zabezpečením identifikácie kontaminovaných miest a inak degradovaných pôd.”


Kompletné znenie analýzy nájdete na tejto linke