Agentúrne zamestnávanie prechádza radikálnou zmenou

Ako vnímate zlé renomé agentúrneho zamestnávania na Slovensku? Kto je pôvodcom toho, že dočasná práca sa často vníma iba ako nutné zlo?

Samozrejme ho nevnímam s nadšením. Do istej miery sme za tento stav zodpovední my, ako agentúry dočasného zamestnávania, z časti aj užívateľskí zamestnávatelia a časť zodpovednosti za tento stav, podľa môjho názoru , preberá aj štát.

Primárny dôvod je ale historický. My sme pred rokom 1989 neboli zvyknutí a nemali sme ani skúsenosť s inou formou zamestnávania ako na trvalý pracovný pomer. Všetci pracovali a všetci pracovali na TPP. Po 1989 nastal stav, že už nepracovali všetci, že niektorí pracovali na dohody, na skrátené pracovné úväzky, na určitú dobu a podobne. A akoby tento stav je ešte stále vo vnímaní ľudí  reflektovaný ako kvalitatívne neporovnateľný, nedostatočný, negatívny, neprimeraný. Toto nazeranie na agentúrne zamestnávanie vyvoláva v prvom rade negatívne renomé.

 Ako by sa mali poctiví zamestnávatelia postaviť k tým, ktorý systém zneužívajú? K čomu by naopak prispelo rozlíšenie agentúr dočasného zamestnávania (ADZ)?

Myslím, že po novele Zákonníka práce, ktorá zadefinovala tzv. spoločnú zodpovednosť, teda zodpovednosť aj užívateľského zamestnávateľa sa postavia úplne jednoznačne. A teda tak, že akékoľvek nedostatky zo strany agentúry budú cez svoje kontrolné mechanizmy už v zárodku negovať.

Neviem, či rozlíšenie agentúr na tzv. „dobré“ a „zlé“ by nebolo poruším legislatívnej úpravy  vo vzťahu k ochrane obchodného mena či značky, ale jednoznačne si myslím, že verejný zoznam agentúr, ktoré si neplnia povinnosti, alebo ktoré dokonca obchádzajú zákon by pomohol zorientovať sa nielen užívateľským zamestnávateľom ale aj potenciálnym zamestnancom, s akou agentúrou podpísať zmluvu či vstúpiť do spolupráce.

Ostali z vášho pohľadu aj po súčasnej novele Zákonníka práce v právnej úprave agentúrneho zamestnávania nejaké biele miesta?

Z nášho pohľadu áno. Ide hlavne o problematiku vydávania a odoberania licencií ADZ, kde sme navrhovali vytvoriť tzv. licenčnú komisiu postavenú na tripartitnom princípe. Teda o licenciách by rozhodovali nielen zástupcovia štátu, ako je to dnes,  ale aj reprezentanti zamestnávateľov a odborárov.

Ďalším bielym miestom je poistenie ADZ proti úpadku, ktoré sme navrhovali nastaviť podľa veľkosti ADZ, aby v prípade úpadku agentúry mohli byť z poistky vysporiadané záväzky v prvom rade voči zamestnancom ako aj obchodným partnerom.

Bielych miest ale vidíme samozrejme viac. Spomenul som len tie asi najdôležitejšie z môjho uhla pohľadu.

Na bratislavskej konferencii Agentúrne zamestnávanie po novele Zákonníka práce zaznelo viacero príkladov zo zahraničia, sledujete aj vy zahraničnú legislatívu? Máte predstavu, čím by sa tá slovenská mohla inšpirovať?

 Tým, že spoločnosť Edymax SE je dnes už nadnárodnou spoločnosťou, sme nútení, sledovať aj zahraničnú pracovnú legislatívu. Práve príklady dobrej praxe, opatrenia s relevantným dopadom na trh sme práve na tejto konferencii predstavili a budeme sa snažiť ich aj do budúcna presadiť. Mnohé z nich sú práve opatrenia, ktoré sa úspešne implementujú v rámci dočasného zamestnávania napr. v Nemecku, Českej republike ale aj v Poľsku.

Ako by mal podľa vás fungovať nový mechanizmus dorovnávania platových rozdielov medzi internými a agentúrnymi zamestnancami?

Úplne jednoznačne. A to refakturáciou mzdových nákladov v pomere 1:1. To jest, aký je mzdový náklad na interného zamestnanca, ten istý náklad by mala na prideleného zamestnanca fakturovať užívateľovi aj agentúra, s tým, že agentúra si cez tzv. koeficient započíta svoje projektové náklady a maržu. To znamená, že novelou Zákonníka práce, už agentúry medzi sebou budú súťažiť už len prostredníctvom výšky koeficientu, teda výšky svojich projektových nákladov a marže.

Boli ste svedkami nejakých návrhov za zmenu zákonníka práce, keby by ste si povedali, že toto už vyslovene ohrozuje vaše podnikanie?

Tých návrhov bolo viacero a predovšetkým v prvých, pracovných návrhoch Zákonníka práce, ktoré predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR do tzv. pracovnej skupiny zloženej na účel spracovania návrhu Zákonníka práce. Tie najradikálnejšie sa nám po vzájomnej diskusii podarilo vypustiť ako doba trvania pracovného pomeru na dobu určitú maximálne na 12 mesiacov, nemožnosť dočasne prideliť zamestnanca v rizikovej skupine 3 a pod.

Avšak aj prijatá novela veľmi radikálne zmení prostredie agentúrneho zamestnávania na Slovensku. V niektorých bodoch aj pozitívne, ale mnohé opatrenia budú mať na agentúry, ale predovšetkým na užívateľských zamestnávateľov skôr negatívne dopady.