J. Augustín: na zahraničné investície sa musí synergicky

Juraj Augustín, riaditeľ EDC US Steel Košice (Zdroj: archív EDC)

  Nie je bežné, že súkromná spoločnosť buduje vlastné podporné štruktúry pre zahraničné investície.  Skôr sa takáto iniciatíva očakáva od štátu, či regiónu. Slovenský východ nebol výraznou prioritou, jeho priemyselná štruktúra trpela výrazne transformáciou ekonomiky, otváranie sa ekonomiky na západ sa istým spôsobom podpisovalo pod straty východoeurópskych trhov.

  Mladí ľudia sa sem oveľa ťažšie vracajú zo zahraničia, ako napríklad do regiónu hlavného mesta. Cestou môžu byť zaujímavé pracovné príležitosti. Za viacerými projektmi nových investícii do regiónu Košíc treba hľadať aj aktivity Centra ekonomického rozvoja východoslovenských oceliarov.

  • Akú pozíciu a úlohu plní rozvojové centrum veľkej súkromnej firmy medzi ďalšími aktérmi – obchodno-priemyselnými, agrárnymi komorami, poradenskými a podnikateľskými centrami, vládnymi agentúramia ďalšími?

  Centrum ekonomického rozvoja (Economic Development Center/EDC) pri U. S. Steel Košice, s.r.o. vzniklo vo februári 2001 na základe záväzku americkej korporácie z Memoranda o porozumení s vládou SR o potrebe  kreovania útvaru, ktorý bude aktívne pôsobiť v oblasti rozvoja regiónu formou priťahovania priamych zahraničných investícií. Dovtedy to bol nepoznaný mechanizmus a postupne budovaný know-how a ústretové gesto zahraničného investora začalo pôsobiť na rozvoj ekonomického potenciálu regiónu.

  Niektoré činnosti nemožno vykonávať izolovane, vyšší multiplikačný efekt sa dá dosiahnuť len vtedy, ak existuje vzájomná synergia a pevne stanovený cieľ. A preto od začiatku úzko spolupracujeme so štátnou agentúrou SARIO, s mnohými audítorskými a poradenskými spoločnosťami, s bankami, s úradmi práce, školami, s KSK a PSK (samosprávnymi krajmi), s miestnou samosprávou a mnohými ďalšími.

  Stanovený cieľ dosahujeme spoločným úsilím všetkých zainteresovaných  inštitúcií , pracovné tímy preto vytvárame ad hoc vo väzbe na konkrétne požiadavky a predstavy potenciálneho investora. Smerovanie nášho centra sa postupne viac orientuje na riešenie projektov s priamym dopadom na oceliarne a okolité obce, s našich rozvojových pozícií neustupujeme, v doterajšej spolupráci s partnerskými subjektmi naďalej  pokračujeme.

  • Ako hodnotíte ochotu spolupracovať pri tak širokom spektre inštitúcií. O Slovákoch často platí, že sú nesúdržní národ. Platí to aj pre štartovanie biznisu na Východe?

  Chcem vyzdvihnúť úroveň pochopenia a profesionality všetkých relevantných inštitúcii pôsobiacich v oblasti podpory ekonomického rozvoja regiónu. Každá inštitúcia má svoj kredit a špecifické miesto v tíme, spolupráca je základným predpokladom úspechu.

  Osobne nemám skúsenosti o strate súdržnosti a jednotného postupu, naopak v regióne pôsobíme jednotne, dosiahnutý výsledok v podobe príchodu nového investora do regiónu je spoločným dielom všetkých.

  • Keď sa budovali pri Košiciach železiarne, štát financoval veľkú výskumnú štúdiu o ich vplyve na krajinu, na jej prírodnú, ale i socio-ekonomickú zložku. (Geografia rajónu Východoslovenských železiarní, 1964, pzn. redakcie). Od jej publikovania ubehlo niekoľko desaťročí. Existujú nové hodnotenia vplyvu fabriky na región? Čo napovedajú?

  Naša spoločnosť nechce riešiť oblasť posudzovania dopadov fabriky na región prostredníctvom frázovitých vyhlásení a predsavzatí. Naopak, prijíma a realizuje konkrétne a merateľné opatrenia v oblasti výskumu a vývoja a zavádza také technológie, pomocou ktorých sa vylepšuje životné prostredie ako vo vnútri prevádzok, tak i v okolí U.S. Steel. Používame vysokokvalitné monitorovacie jednotky. Oblasť životného prostredia  je popri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, našou prioritou.

  • Od vstupu amerického investora do východoslovenských oceliarní sa očakával príchod ďalších partnerov. Viete vyjadriť v číslach a počtoch, aký bol vplyv na investorské prostredie slovenského východu?

  Príchod amerického investora do regiónu pozitívne ovplyvnil a urýchlil rozhodovací proces desiatok zahraničných spoločností. Zahraničie si začalo pozornejšie uvedomovať výhodnú geografickú polohu, otvorenosť našej ekonomiky, naštartovanie reformných procesov, zjednodušenie daňových systémov, prijímanie právnych noriem na prilákanie nových investorov, vrátane dostupnosti lacnej a kvalifikovanej pracovnej sily. V celom regióne východného Slovenska sa dlhodobo etablovali desiatky zahraničných spoločností, nespochybniteľný vklad U. S. Steel spočíva i v tom, že naše EDC do regiónu s najvyššou mierou nezamestnanosti nasmerovalo od svojho vzniku 26 zahraničných investorov z rôznych krajín sveta a rôznych odvetví priemyslu, ktoré doteraz vytvorili viac ako 4200 nových pracovných miest.

  • Viaceré obce v okolí železiarní vytvárali mikroregión, pretože potrebovali riešiť otázky kvalitnej pitnej vody a záťaží životného prostredia. Zmenili sa parametre obsahu ťažkých kovov alebo kvalita podzemných vôd?

  Ako som už konštatoval, naša spoločnosť tejto dôležitej oblasti venuje prioritnú pozornosť a z dlhodobého hľadiska sa môže prezentovať pozitívnymi výsledkami. U. S . Steel v Košiciach už teraz vysoko prekračuje jeden z ďalších záväzkov z memoranda týkajúci sa investícií vo výške 700 mil. USD do ochrany životného prostredia a výroby výrobkov s vysokou mierou pridanej hodnoty.

  Pracujeme na viacerých projektoch, ktoré dokážu vo väčšej miere eliminovať, resp. ponížiť vypúšťanie rôznych foriem emisií. Výsledky  znečistenia odpadových vôd denne analyzujeme z 24-hodinových zlievaných vzoriek, prašný spád v okolí fabriky je na úrovni 20% stanoveného limitu znečistenia podľa Záväzného opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR.