Európske deti sa musia naučiť podstupovať riziko

Európa momentálne čelí mnohým ekonomickým, sociálnym a environmentálnym výzvam. Najkritickejšou je zrejme vysoká nezamestnanosť mladých ľudí. Aké opatrenia sú potrebné na riešenie týchto problémov?

Nezamestnanosť, predovšetkým u mladých ľudí, je pre Európu hlavnou výzvou. Nezamestnanosť mladých dosahuje v priemere 22%; v šiestich členských štátoch [Španielsko, Taliansko, Grécko, Portugalsko, Slovensko a Litva] je to medzi 30% a 50%. Nie je to len neskutočné mrhanie talentom a zdrojmi, ale aj významná prekážka rastu a sociálnej kohézie. Preto EÚ postavila nezamestnanosť mladých na vrchol svojej agendy. Dňa 18. apríla Komisia schválila nový balík zamestnanosti, ktorý pre členské štáty stanovuje spôsoby, ako podporiť prijímanie ľudí redukciou daní či podporou začínajúcich firiem.

Taktiež identifikuje oblasti s najväčším potenciálom pre pracovné miesta v budúcnosti: zelenú ekonomiku, zdravotnícke služby a IKT [informačné a komunikačné technológie].

Naše odhady ukazujú, že do roku 2020 by v zelenej ekonomike mohlo vzniknúť 20 miliónov pracovných miest a 8 miliónov v sektore zdravotníctva. Počet pracovných miest pre špecialistov v oblasti IKT rastie ročne o 3 %, dokonca aj počas krízy, a podľa súčasných trendov bude Európe do roku 2015 chýbať 700.000 IKT pracovníkov.

Musíme lepšie pripraviť mladých ľudí na to, aby zaujali tieto funkcie a vytvoriť aj nové. Kľúčové je disponovať tou správnou kombináciou zručností. Napríklad štúdium v zahraničí či zamestnanie v zahraničnej spoločnosti zlepšujú jazykové schopnosti, adaptabilitu a sebavedomie.

Preto som súbežne s balíkom zamestnanosti odštartovala aj kampaň s názvom „We Mean Business“, ktorej cieľom je povzbudiť spoločnosti vytvárať viacero pozícií pracovných stáží na podporu získania praxe a zamestnateľnosti.

Komisia tento rok poskytne najmenej 275 miliónov eur v podobe financovania z našich programov Leonardo Da Vinci a Erasmus na podporu 130.000 pracovných pozícií v zahraničí. Dúfame, že v roku 2013 sa nám podarí podporiť ďalších 150.000 miest.

Ako môže Európa pomôcť pripraviť viac mladých podnikateľov?

Podľa nášho prieskumu Eurobarometer iba 45% európskych občanov preferuje samostatnú zárobkovú činnosť. Tieto postoje sa formujú už od mladého veku a práve preto je EÚ odhodlaná podporovať podnikateľské myslenie a schopnosti mladých ľudí cez vzdelanie na všetkých úrovniach, od základnej školy po univerzitu.

Podporujeme rôzne projekty, aby sme to podnecovali. Napríklad Erasmus pre mladých podnikateľov ponúka financovanie EÚ pre nových, či nádejných podnikateľov, ktorí sa chcú poučiť z obchodných skúseností v iných krajinách Európskej únie.

EÚ tiež založila Európsky inštitút pre inováciu a technológiu [EIT], ktorého cieľom je zvýšiť európsky udržateľný rast a konkurencieschopnosť posilnením inovácií. EIT spája excelentné inštitúcie vyššieho vzdelania, výskumné centrá a inovatívne firmy do uzlov známych ako vedomostné a inovatívne komunity [KIC].

KIC podporujú začínajúce firmy a ponúkajú magisterské a doktorandské programy so silnou podnikateľskou zložkou, čím dávajú študentom počas ich štúdia prístup k skutočným obchodným skúsenostiam. Podpora ponúkaná inovačnými centrami EIT sa pohybuje od tréningu biznis plánovania po počiatočné fondy a hľadanie klientov.

Prvé úspešné začínajúce spoločnosti boli nedávno ocenené na odovzdávaní EIT podnikateľských cien. Dňa 26. apríla  v New Yorku na treťom ročníku Hult Global Case Challenge tím študentov z ‘Inno Energy’ KIC prezentoval svoj projekt uznávanému publiku, v ktorom bol aj bývalý prezident Spojených štátov Bill Clinton.

Tím, ktorý súťažil s ďalšími tisíckami študentov, reprezentujúcich viac než 130 krajín a 6 kontinentov, vystihuje myšlienky a podnikateľského ducha, ktorý chceme podporovať prostredníctvom EIT.

Mario Monti v Taliansku navrhol, že mladým ľuďom začínajúcim podnikať stačí 1 euro namiesto 10.000 eur. Podľa neho sa snažil uľahčiť mladému talianskemu Billovi Gatesovi dostať sa do popredia. Myslíte si, že toto je druh opatrení, aké potrebujeme?

Redukovanie nákladov už pri spustení biznisu je dobrý prvý krok, ale nestačí. Komisia nalieha na členské štáty, aby zaviedli jednoduchšie a rýchlejšie administratívne postupy, povzbudili tak začínajúce podniky a zatraktívnili podnikateľskú kariéru pre mladých ľudí.

Náš celoeurópsky cieľ je znížiť do konca tohto roka čas potrebný na založenie nového podniku na 3 dni a náklady na 100 eur. Dosiahli sme už veľký pokrok: v roku 2011 bol priemerný čas a náklady pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným 6,5 dňa a 397 eur. Pritom v roku 2007 to bolo 12 dní a 485 eur a v roku 2002 trvalo založenie firmy v priemere 24 dní a stálo 827 eur. 

Popri týchto opatreniach pracujeme aj na tom, ako uľahčiť predaj podniku a tiež ako znovu naštartovať po zlyhaní firmy.

Aké kroky je možné uskutočniť vo vzdelávacích systémoch pri propagácii podnikania?

Vzdelávanie v oblasti podnikania je málokedy založené na kurze s učebnicou, je v tom oveľa viac, než len naučiť niekoho ako viesť podnik. Vzdelávacie systémy by mali naďalej zahŕňať podnikanie. Potrebujeme našim mladým ľuďom vštiepiť pozitívny postoj k podstupovaniu rizika a nemali by sa báť začať odznovu, ak zažijú neúspech.

EÚ bude aj naďalej podporovať iniciatívy vzdelávania v podnikaní prostredníctvom EIT a nášho nového programu ‘Erasmus pre všetkých’, ktorý by mal začať v roku 2014. Tento návrh, ktorý je teraz predmetom diskusie Európskeho parlamentu a Rady, by mal prerozdeliť vyššie financie na investície v podnikaní, zamestnateľnosti a kreativite, a zároveň posilniť spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami, mládežníckymi organizáciami, podnikmi, miestnymi a regionálnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami.

Nový program by mal vytvoriť 400 ‘Vedomostných aliancií’, čo sú ďalekosiahle partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi na presadzovanie kreativity, inovácie a podnikania ponúkaním nových vzdelávacích príležitostí a kvalifikácií. Vytvoria sa tiež ‘Aliancie sektorových zručností’, ktoré budú presadzovať partnerstvá medzi poskytovateľmi vzdelávania a praxe a podnikmi na podporu zamestnateľnosti vytvorením nových sektorovo-špecifických osnov a inovatívnymi formami výučby a školení.

Ako má financovanie Európskej komisie pomôcť vzdelávaniu v podnikaní a programom, ktoré majú mladých vyzbrojiť lepšími zručnosťami pre ich zamestnateľnosť v rámci iniciatívy Erasmus?

Program Erasmus podporuje vzdelanie v podnikaní vo inštitúciách vyššieho vzdelávania a prostredníctvom individuálnych grantov pre študentov im umožňuje zažiť vzdelávanie a zamestnanie v zahraničí. Dúfam, že sa nám podarí zvýšiť túto podporu v rámci nového programu Erasmus pre všetkých.

Univerzity a podniky môžu žiadať o podporu projektov na vývoj nových učebných plánov a/alebo zlepšenie spolupráce, ktorá pomôže študentov vybaviť zručnosťami potrebnými vo svete práce. V rámci výzvy v roku 2012, ktorá sa uzavrela vo februári, sme dostali 250 prihlášok. To predstavuje 60 percentný nárast oproti roku 2007.

Viac než 230.000 študentov každoročne získa podporu cez Erasmus. Väčšina z nich si vyberá možnosť štúdia v zahraničí do 12 mesiacov, jeden zo šiestich (okolo 40.000) si zvolí prácu v zahraničí (toto číslo sa od zavedenia tejto možnosti v roku 2007 zdvojnásobilo).

Niektoré zo študijných kurzov sú podnikateľskejšej povahy, ako napríklad podniková správa. Avšak vedomosti získané vďaka všetkým Erasmus kurzom prinášajú cenné zručnosti, ako napríklad schopnosť hovoriť cudzím jazykom a pracovať v multikultúrnych tímoch, kde je prvoradá adaptabilita, riešenie problémov a medziľudské vzťahy.

Navyše, vyučujúci z inštitúcií vyššieho vzdelávania môžu získať financie na školenie v rozvoji inovatívnych vyučovacích metód.

Znamená to, že by malo dôjsť k väčšej spolupráci a spolufinancovaniu medzi generálnymi riaditeľstvami pre vzdelávanie a pre podnikanie a priemysel?

Generálne riaditeľstvo Komisie pre vzdelávanie a kultúru [DG EAC] má silnú tradíciu v spolupráci s kolegami z DG pre podnikanie a priemysel – najmä v oblasti vzdelávania v podnikaní.

Príklady tejto spolupráce zahŕňajú oznámenie z roku 2006 o „Podpore podnikateľských paradigiem prostredníctvom vzdelávania a učenia“, prieskum z roku 2008 o podnikaní vo vyššom vzdelávaní, Európsky rok kreativity a inovácií 2009, i zakladanie skupín pre reflexiu na vysokej úrovni v oblasti vzdelávania v podnikaní. Môj vlastný kolega, viceprezident Antonio Tajani [komisár pre priemysel a podnikanie] veľmi podporuje naše kampane Mládež v pohybe a We Mean Business.

Veľmi nedávno DG EAC založilo novú pracovnú skupinu pre vzdelávanie v podnikaní, ktorá zahŕňa aj generálne riaditeľstvá pre podnikanie a priemysel, rovnako ako Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania, Európsku nadáciu pre školenia, sieť Eurydice, ktorá poskytuje informácie a analýzy európskych vzdelávacích systémov a politík. Jedným z cieľov tejto skupiny bude vytvoriť príručku o vzdelávaní v podnikaní, ktorá by pomohla členským štátom v politikách v tejto oblasti. DG pre podnikanie v spolupráci s DG EAC budú tiež organizovať dva workshopy pre učiteľov na túto tému.

Čo ešte možno urobiť pre túto generáciu, aby nebola stratená? Existuje dôvod pre väčšiu harmonizáciu vo vzdelávaní?

Náš nový program Erasmus pre všetkých bude plniť dôležitú úlohu pri zlepšovaní zručností mladých ľudí, ich osobného rozvoja a zamestnateľnosti. Podľa môjho návrhu až takmer 5 miliónov ľudí získa granty EÚ na štúdium, školenie alebo dobrovoľníctvo v zahraničí v rokoch 2014-2020, čo je takmer dvojnásobok toho čo dnes.

Komisia nemá žiaden záujem alebo právomoc harmonizovať vzdelávanie v Európe. Som však silne presvedčená, hlavne v súčasnom politickom a ekonomickom kontexte, že je nutné uľahčiť výmenu informácií, aby sa krajiny mohli ľahšie učiť jedna od druhej.

Tým sa zlepší základňa zručností a zredukujú nerovnosti na pracovných trhoch. Som odhodlaná pracovať s vládami na dosiahnutí týchto cieľov. Dnešní mladí ľudia sú zodpovední za budúcu prosperitu Európy; nemôžeme si dovoliť mať „stratenú generáciu“. Nemôžeme strácať čas a potrebujeme riešiť naše budúce potrieb už dnes – a dostať tak Európu späť na cestu udržateľného rozvoja a tvorby pracovných miest.