Günter Verheugen: Myslieť predovšetkým na malé podniky

verheugen

  • Zákon o malých podnikoch (Small Business Act – SBA) bol dôležitým bodom agendy Rady pre konkurencieschopnosť, 24.-25. septembra 2008. Je pravdepodobné, že Francúzske predsedníctvo dokáže dosiahnuť dohodu ešte pred koncom svojho mandátu?

Francúzske predsedníctvo prikladá SBA mimoriadny význam. Naše návrhy boli okrem toho na poslednej Rade vrelo privítané. Preto verím, že hlavy štátov a šéfovia vlád podporia potrebu pevného ukotvenia princípu „mysli v malom“ v EÚ. Vzhľadom na hospodársky výhľad a neistotu v globálnej ekonomike je ešte potrebnejšie plne využiť potenciál malých a stredných podnikov.

  • Návrh zníženej sadzby DPH pre malé firmy vyprovokoval opozíciu niektorých členských krajín. Ste ho ochotný obetovať, alebo aspoň prispôsobiť, v záujme dohody všetkých 27 členov? O ktorých častiach SBA nie ste pripravený rokovať?

Od začiatku bolo jasné, že návrh s DPH nebude nekontroverzný. No všetky dostupné informácie ukazujú, že zníženie DPH pre pracovne intenzívne služby má silný potenciál vytvárania pracovných miest a zo strednodobého hľadiska je celkový dopad na rozpočet pozitívny. Som preto optimistom, že presvedčíme tých, ktorí sú ešte stále neochotní. Samozrejme, o všetkom v SBA možno rokovať. A vítam akékoľvek návrhy, ktoré ho obohatia. Najviac záleží na trvalom zlepšovaní rámcových podmienok pre MSP v EÚ.

  • Prečo Komisia nepredložila SBA ako práve záväznú normu, ako to požadovali podnikateľské organizácie?

Politika MSP sa typicky robí na miestnej, regionálnej a štátnej úrovni a podmienky a výzvy, ktorým MSP čelia, sú skôr rozličné. MSP sú okrem toho samou podstatou veľmi rozdielne, od rodinných podnikov po mikrofirmy. Preto by prístup, pokúšajúci sa aplikovať rovnaké nástroje na všetkých, neriešil ich špecifické potreby a obavy. Ktokoľvek by si myslel, že to urobí európska legislatíva, ignoruje realitu v EÚ. Namiesto toho je potrebné vtiahnuť do hry všetkých aktérov, na základe spoločného záväzku a v úzkom partnerstve. Viem, že tento postup podporujú aj podnikateľské organizácie.

  • Podnikatelia zdôrazňujú, že kľúčovou otázkou je implementácia v členských krajinách. Ak by sa dohoda o SBA dosiahla ešte v decembri, v akom časovom rámci budú opatrenia zavedené na národnej úrovni?

Teraz je čas priniesť skutočné výsledky. V EÚ musíme vytvoriť špičkové prostredie pre MSP. Preto som národných koordinátorov Lisabonskej stratégie v máji vyzval, aby vytvorili vlastné politiky pre podporu MSP. Ešte tento rok túto otázku preskúmame a v decembri bude súčasťou správy o napĺňaní Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Ako viete, potom nasleduje jarná Európska rada 2009, ktorá zhodnotí dosiahnutý pokrok a prijme potrebné rozhodnutia. Chcel by som tiež pripomenúť cenný príspevok Európskej investičnej banky k úspechy SBA. SBA sme vyhlásili pred letnými prázdninami – už teraz je jasné, že MSP získajú veľmi výrazný nárast peňazí. Ako vidíte, implementácia už začala!

  • SBA je ďalší z množstva nástrojov, ktoré existujú už roky – ako Lisabonská stratégia a Program pre konkurencieschopnosť a inovácie. Napriek tomu EÚ stále zaostáva v hospodárskej produktivite za USA. Aké sú šance, že SBA v tom niečo zmení?

Asi by som mal objasniť situáciu: od roku 2005 si EÚ dala cielenú reformnú stratégiu v podobe Lisabonského partnerstva pre rast a zamestnanosť. Sústreďuje sa na zásadnú reformu potrebnú na posilnenie globálnej konkurencieschopnosti a vytvorenie udržateľného rastu a väčšieho množstva lepších pracovných miest. Od úplného začiatku bolo jasné, že sa ciele nepodarí naplniť za deň, ale potrebujeme trvalé reformné snahy na úrovni EÚ i členských krajín.

Nik nemôže popierať, že sa odvtedy podarilo dosiahnuť zásadný pokrok. Zároveň je pravdou, že ešte stále treba mnoho urobiť. Politika MSP bola jedným z kľúčových prvkov Lisabonskej stratégie a s SBA sme ju ešte viac posilnili. Ak analyzujete politiku členských krajín, uvidíte, že dobre chápu kľúčovú úlohu MSP pre situáciu v oblasti zamestnanosti. Oslobodenie podnikateľského potenciálu v EÚ je veľmi efektívnym spôsobom reformy s trvalými výhodami pre spoločnosť.

  • Jedným z kľúčových prvkov SBA je obmedzovanie byrokracie. Ako ste spokojný s prácou skupiny na vysokej úrovni, ktorej predsedá Edmund Stoiber? Stále veríte, že sa do roku 2012 podarí znížiť administratívne bremeno o 25%?

Podnikatelia považujú tento cieľ za nedostatočne ambiciózny. Som veľmi spokojný s prácou nezávislej expertnej skupiny, ktorá bola vytvorená na žiadosť Európskeho parlamentu. Pomáha nám  potvrdiť najsľubnejší potenciál pre znižovanie administratívneho bremena. Len nedávno iniciovala jeho podstatné zníženie v oblasti firemného práva. Nedávno som sa s Edmundom Stoiberom stretol a obaja nemáme pochybnosti o tom, že v najbližších mesiacoch a rokoch skupina zásadne prispeje k dosiahnutiu 25% cieľa.

  • Ďalšou prioritou Francúzskeho predsedníctva je „patent Spoločenstva“. Očakávate v tejto otázke nejaký pokrok, či dokonca dohodu do konca roka, v ktorú niektorí veria? Čo dosiahlo Slovinské predsedníctvo?

Patenty sú kľúčovým prvkom v podpore inovácií a rastu a pre MSP majú zásadný význam. Faktom je, že akumulované náklady získania a udržiavania patentov v Európskom patentovom systéme, či individuálne v mnohých členských krajinách, sú stále vyššie, než u našich hlavných konkurentov. To vytvára jasnú konkurenčnú nevýhodu.

Som preto veľmi vďačný za obrovskú prácu Portugalského a Slovinského predsedníctva, ktoré vytvorili dobrý základ pre konsenzus. Na stole teraz máme balík, o ktorom sa diskutuje na politickej i technickej úrovni. Áno, verím že sa podarí nájsť riešenie.


Celé interview nájdete v anglickom jazyku na tejto linke