Jednotný trh nikdy nebude dokonalý

Do akej miery podľa Vás vnútorný trh EÚ stále ovláda národný protekcionizmus skrytý za rôzne autorizačné a notifikačné povinnosti?

O tejto téme sa dá veľa diskutovať, ale osobne vidím veľa nedostatkov aj v dostupnosti k informáciám. Správa „ Jednotný trh očami občanov“ pojednáva aj o tomto probléme a dúfam, že Komisia predloží relevantné opatrenia.

V ktorých oblastiach podľa Vás potrebuje jednotný trh dobudovať prioritne? V akom časovom horizonte bude podľa Vás dokončený úplne?

V súčasnosti sa vedú odborné a politické debaty o bankovej únii. Pre ďalší vývoj jednotného trhu je potrebné  integrovať finančný trh.

Na jednotný trh treba pozerať aj z hľadiska infraštruktúry. Asi nemusím zdôrazňovať, že nové členské štáty majú veľký deficit v oblasti  dopravnej a energetickej infraštruktúre a tiež v IKT. Časový horizont by mohol byť 2020, ale k celkovej dokonalosti sa asi nedostane. Nový vývoj prinesie so sebou aj stále nové otázky na vyriešenie.

Čo podľa Vás prinesie Druhý akt o jednotnom trhu, s ktorým nedávno prišiel komisár Barnier?

Treba povedať, že všetky opatrenia Druhého aktu sú konkrétne s 12 dodatočnými opatreniami z oblasti energetickej a transportnej infraštruktúry, mobility občanov, digitálnej ekonomiky a sociálnej kohézie sú veľkým prínosom pre jednotný trh.

Osobne dúfam, že konkrétne opatrenia pomôžu posilniť tento európsky "katalyzátor" ekonomiky.

Európsky parlament nedávno prijal správu Reginy Bastos o jednotnom trhu – čo je jej hlavným odkazom pre Komisiu a členské štáty?

Dokument „Jednotný trh očami občanov“ obsahuje 20 najdôležitejších pripomienok občanov a podnikov. Zdôrazňuje potrebu prehĺbenia holistického prístupu k jednotnému trhu zameraného na občanov, spotrebiteľov a malé a stredné podniky, aby mohli plne ťažiť zo svojich výhod.

Hlavným odkazom pre Komisiu je, aby predložila konkrétne návrhy na riešenie: vytvorenia rámca na uznávanie odborných kvalifikácií; posilnenia programov mobility pre mladých ľudí a uľahčenia vstupu na trh práce; rozvoja portálu „Vaša Európa“ a jeho premeny na skutočné „jednotné kontaktné miesto“ na internete, ktoré bude občanom a podnikom poskytovať informácie o jednotnom trhu, aby v stratégii rozšírenia systému na výmenu informácií o vnútornom trhu analyzovala zapojenie miestnych a regionálnych úradov; aby spoločne s členskými štátmi zdokonalila hodnotenie vplyvu na malé a stredné podniky s cieľom obmedziť byrokraciu a administratívnu záťaž, ktorým sú vystavené;

Odkazom pre členské štáty je aby modernizovali verejnú správu, zjednodušili regulačný rámec a nabádali na používanie elektronických aplikácií, ako je napr. eGovernment; aby zmenili osvedčené postupy, aby sa zabezpečilo jednotné vykonávanie európskych právnych predpisov;

Komisia Slovensku opakovane vyčíta, že v oblasti sociálneho zabezpečenia si neplní svoje záväzky voči Slovákom žijúcim v zahraničí a nevypláca im dávky, na ktoré majú podľa európskeho práva nárok. Je Európsky parlament naklonený venovať sa aj sociálnej dimenzii jednotného trhu?

Jednotný trh, sociálna politika a trh práce  sú neoddeliteľné a nemožno  k nim pristupovať separátne. Európska komisia sa snaží vo svojich iniciatívach venovať aj niektorým sociálnym aspektom, čoho dôkazom je aj Akt o jednotnom trhu. Európsky parlament sa bude venovať týmto otázkam.

Čo podľa Vás bráni v pracovnej mobilite v EÚ viac – jazyková bariéra a širšie psychologické aspekty, alebo problémy s uznávaním kvalifikácií a ďalšie praktické prekážky?

Je to komplex faktorov. Sem patria jazykové zručnosti, psychologické, kultúrne a historické aspekty. Problém uznávania kvalifikácií je téma, na ktorej treba intenzívne pracovať, lebo ho považujem za zbytočný a relatívne ľahko prekonateľný.

Čo sa týka praktických prekážok, nedostatku informácií Komisia plánuje do budúcnosti  reformu služby Eures. Naďalej treba vykonať opatrenia v oblasti zjednocovania pravidiel dôchodkového poistenia a zabezpečiť bezproblémovú prenositeľnosť práv. Žiaľ,  v čase krízy migrácia môže byť prezentovaná niektorými populistickými politikmi negatívne.