Milan Gaľa: Podporiť treba MSP a živnostníkov

Zdroj: milangala.sk

  • Mikuláš Dzurinda uviedol, že SDKÚ chce v Európskom parlamente hlavne prichádzať s opatreniami na zmiernenie dopadov ekonomickej krízy. Neobávate sa, že globálna ekonomická kríza ohrozí jednotu únie?

Každá kríza, či v prírode alebo v spoločnosti, alebo vo finančníctve, alebo v hospodárstve vyplaví nejaké to bahno, ktoré ukáže, kde a aké chyby sa urobili v doterajšom postupe. Tu jednoducho treba vidieť, že táto kríza je globálna a nepredpokladám, že by jednotlivé členské krajiny boli v stave ju riešiť každý vo svojej kompetencii. Práve zvýšená solidarita medzi štátmi Európskej únie môže v konečnom dôsledku viesť k tomu, že budeme schopní odolať kríze a prekonať ju. Že budeme schopní poučiť sa z nej do takej miery, aby v budúcnosti nedokázalo k deformitám na trhu a deformitám vo finančnom sektore do takej miery, aby takéto krízy neprichádzali cyklicky a neohrozovali  – či už svetové alebo európske hospodárstvo.

Myslím si, že niektoré návrhy, ktoré dala SDKÚ sú celoeurópsky aplikovateľné, hlavne podpora malého a stredného sektora – zvýšenie zamestnanosti povedzme daňovými prázdninami alebo znížením rovnej dane na 16 % a zároveň znížením odvodov do zdravotného a sociálneho poistenia. Ako by toto malo priniesť zvýšenie zamestnanosti? Pre ilustráciu poviem, že na Slovensku pracuje okolo 400 tisíc živnostníkov a nezamestnaných je asi 270 tisíc. Čiže teoreticky, keby každý živnostník zamestnal jedného človeka, tak by sa táto nezamestnanosť znížila na únosnú mieru. Smerovať jednoducho všetky aktivity do rozbehnutia hospodárstva hlavne na úrovni živnostníctva a malého a stredného podnikania – toto by mala byť politika, ktorá by mala pomôcť.

  • Čo by malo byť zdravotníckou prioritou EÚ?  

 

  • Očakávate, že kampaň k európskym voľbám bude konfrontačná?

Minulá kampaň konfrontačná nebola, v tejto chvíli si myslím, že by ani konfrontačná nemusela byť, pretože európske témy sú spoločné pre všetky politické strany. Možno bude odlišná v názore na riešenie problémov ale samotné témy, ktoré prináša život v Európskej únii nie sú tak konfrontačné, že by mali viesť k nejakým súbojom. Myslím si že nebude. Tak trochu vychádzam z toho, že my –  tých 14 europoslancov, ktorí tu existujeme už piaty rok sme sa vždy dokázali stretnúť, posedieť, porozprávať, obrúsiť hrany. Obrazne povedané. Z toho vychádzam. 

  • Plánujete v predvolebnej kampani využívať aj tzv. sociálne siete?

Možno akýmsi základom mojej kampane by bolo skôr akési „od dverí v dverám“. Ale možno nie len fyzicky ale mám na mysli aj mobil, smsku alebo kontakt cez internet – takže aj k týmto technikám to kdesi v konečnom dôsledku môže vyústiť. Myslím si ale, že hlavne individuálne oslovovanie, či už jednotlivého voliča alebo menších skupín je veľmi dôležité pretože to je tým prínosom – že človek môže hovoriť s ľuďmi priamo a nie len vnášať svoje názory ale počúvať a snažiť sa tým ľudom dať odpoveď na to čo ich možno v danej chvíli viac zaujíma.

  • Nemyslíte si, že je paradoxom, že možno témy, ktoré sa týkajú priamo podoby Európskej únie a európskej integrácie sú skôr doménou strán, ktoré sa označujú ako „euroskeptické“ alebo „anti –európske“? Mám namysli teraz napríklad Libertas.

Ja by som možno vychádzal z toho, čo povedal prezident Klaus. Európska únia jednoducho nemá alternatívu. Isteže, môžeme sa baviť o tom, ako usporiadať veci vo vnútri a akým spôsobom to urobiť a či to urobiť ale jednoducho alternatívu nevidím. Ani títo ľudia, tieto strany, neprichádzajú s niečím absolútne iným. Už názor na to, či Lisabonská zmluva áno, či nie je, to čiastočne otázka do diskusie, ale v zásade euroskeptici nemajú a neprinášajú alternatívu. Je to možno témou čiastočne aj budúcich volieb – ako usporiadať veci – ale v zásade si myslím, že euroskeptici neprídu s ničím prevratne novým a ich sila je v podstate okrajová.

  • Za predpokladu, že budete znovuzvolený, v akom výbore by ste chceli pôsobiť v novom Parlamente?

Vzhľadom na to, že som absolvoval medicínske štúdium, by som chcel byť plným poslancom vo Výbore pre životné prostredie bezpečnosť potravín a verejné zdravie a možno ako náhradník pokračovať vo výbore pre kultúru a vzdelávanie. Aj keď postavenie plného poslanca a náhradníka je skoro bez rozdielu. 

  • V EP sa ale diskutuje o rozdelení portfólia tohto výboru, o oddelení environmentálnej legislatívy od otázok verejného zdravia…

Je to celkom možné, že sa to udeje len neviem do akej miery budú tieto úvahy realizovateľné a či to bude hneď od začiatku alebo či sa udeje po 2,5 roku. Je to vec, ktorá by stála za úvahu, tento výbor pracuje veľmi tvrdo. Ak by sa životné prostredie od verejného zdravia oddelilo, bolo by to možno prínosom.

  • Je práca v EP inšpiráciou pre vaše aforizmy?

Áno. Človek nachádza inšpiráciu v každodennom pôsobení v Európskom parlamente, veľmi mi pomáha práva viacjazyčné prostredie. Človek je jednoducho nútený denne hovoriť a počúvať cudzie jazyky a tak niekedy aj sám od seba pripláva nejaký novotvar alebo nejaká slovná hračka, ktorá sa potom dá aplikovať a vo forme aforizmu aj publikovať.