Rodinné podniky majú špecifické potreby

Zdroj: EPP

V čom spočíva pridaná hodnota rodinného podnikania oproti „klasickému“, ne-rodinnému?

Viacgeneračné rodinné podnikanie posilňuje stabilitu ekonomiky. Zároveň zavádza vyšší štandard spoločenskej zodpovednosti firiem k zamestnancom aj životnému prostrediu. Práve spoločenský prínos rodinného podnikania je dôvod, prečo si zaslúži špeciálnu pozornosť.

Prečo potrebuje špecifickú úpravu?

Vieme, že rodinné podniky majú špecifické potreby vo vzťahu k daňovým zákonom, kapitálovej vybavenosti, ale napríklad aj personálneho manažmentu. Našou úlohou je upozorniť na tieto problémy a hľadať riešenia, ktoré by sa premietli to legislatívy EÚ a členských štátov. Za zvlášť naliehavé považujem dva problémy. Prvým je kapitálová vybavenosť – rodinné podniky uprednostňujú financovanie svojho rozvoja z vlastných zdrojov, zatiaľ čo daňová legislatíva vo väčšine členských štátov zvýhodňuje úverové financovanie. S tým úzko súvisí aj druhý problém, ktorým je dedičská daň. Tá často bráni prechodu vlastníctva rodinného podniku z jednej generácie na ďalšiu. Ide o kritický bod, ktorý mnohé rodinné podniky nedokážu prekonať.

Čo sa dá vyriešiť na európskej úrovni a čo na národnej?

Je zrejmé, že v členských štátoch Európskej únie existuje spoločenská objednávka na tento druh legislatívy. Zákony o rodinnom podnikaní sú diskutované v parlamentoch viacerých členských štátov, aktuálne je to Malta, pred rokom a pol tu bola snaha poslanca a predsedu hospodárskeho výboru NR SR Jána Hudackého otvoriť túto diskusiu aj na Slovensku. Ak chceme rozširovať a zároveň zjednodušovať spoločný trh EÚ, je len logické, že záujem o riešenie konkrétnych praktických problémov rodinných podnikov by sa mal premietnuť aj do európskej legislatívy. Európa jednoducho potrebuje "Family Business Act".

V akom štádiu je práca v Európskom parlamente ohľadom tejto témy?

Na začiatku volebného obdobia som navrhla, aby Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) pripravil iniciatívnu správu o rodinnom podnikaní. Konferencia predsedov výborov môj návrh schválila a hoci nakoniec sa spravodajkyňou stala kolegyňa z EPP Angelika Niebler, prizvala ma k užšej spolupráci na texte. V tejto chvíli už prebehlo verejné vypočutie k tejto téme, ktoré som viedla spoločne so spravodajkyňou, podané sú už aj pozmeňovacie návrhy k textu.

Je Komisia náchylná v tejto veci pristúpiť ku konkrétnym krokom?

Komisia sa témou rodinného podnikania už pred niekoľkými rokmi zaoberala. V roku 2009 zverejnila odporúčania expertnej skupiny EÚ pre rodinné podnikanie, z ktorých dnes môžeme vychádzať. V návrhu textu správy žiadame od Komisie, aby na túto aktivitu nadviazala a preskúmala, akú formu a dopad by mali prípadné legislatívne kroky. Som veľmi zvedavá, aká bude reakcia z ich strany. Treba totiž pripomenúť, že na úrovni EÚ jedine Komisia má kompetenciu navrhovať novú legislatívu, Parlament ju o to môže iba požiadať. No mala som na túto tému krátky rozhovor s pani komisárkou Thyssen, pri ktorom mi potvrdila, že posilnenie rodinného podnikania by mohlo byť jednou z ciest, ako zvýšiť zamestnanosť, predovšetkým v ekonomicky slabších regiónoch.