Finančná regulácia: Agenda EÚ

Zdroj: MMF

Pozadie:

 • Október 2008 – Komisia zriadila skupinu na vysokej úrovni, ktorej úlohou bolo vypracovať správu o finančnej kontrole. Na jej čele stojí Jacques de Larosière bývalý výkonný riaditeľ Medzinárodného menového fondu.
 • 15. november 2008 – Summit skupiny G20 vo Washingtone na ktorom sa dohodli na päťbodovom akčnom pláne reformy svetových finančných trhov.
 • 25. február 2009 – Komisia vytvorila skupinu na vysokej úrovni, ktorej úlohou bolo vypracovať správu o finančnej kontrole. Na čele skupiny je bývalý výkonný riaditeľ Medzinárodného menového fondu Jacques de Larosiére.
 • 15. november 2008 – Summit G20 vo Washingtone, na ktorom sa dohodli na päťbodovom akčnom pláne reformy svetových finančných trhov.
 • 25. február 2009 – De Larosiérova skupina predložila správu.
 • 2. – 3. apríla 2009 – Summit G20 v Londýne.
 • 28. máj 2009 – Komisia predstavila svoj „finančný balík.
 • Jeseň 2009 – Komisia má predstaviť konkrétne návrhy finančného dohľadu.
 • 2010 – Implementovanie v praxi.

Svetová finančná kríza členské štáty zasiahla s rôznou intenzitou. Nezamestnanosť rastie naprieč celým blokom a niektoré krajiny museli požiadať o pomoc Medzinárodný menový fond a Svetovú banku (ako prvé o ňu požiadalo Maďarsko).Prístupy vlád sa rôznia, často sú protichodné. Najčastejšie stoja nad otázkou – regulovať či stimulovať. Pred aprílovým summitom skupiny G20 – USA stálo na strane väčších stimulov, kým Európa na čele s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym vyzývala k prísnejšej regulácii.

Lídri skupiny G20 nakoniec rozhodli o vytvorení Rady pre finančnú stabilitu (Financial Stability Board). Jej mandát jej umožní prísnejší postup pri kontrole svetového finančného systému, no nebude kontrolovať finančné spoločnosti. Pod drobnohľadom sa ocitnú systémovo dôležité inštitúcie, nástroje a trhy vrátane hedgeových fondov. Keď sa kríza skončí, vytvoria sa nové pravidlá pre kapitálové požiadavky bánk a ratingové agentúry.

Otázky:

Európska komisia sa vplyvom finančnej krízy zamerala na prísnejšiu kontrolu finančných inštitúcií, ktoré sú vo väčšine prípadov regulované národnými orgánmi a to aj napriek tomu, že sú čoraz viac zapojené do medzinárodných aktivít.

Podľa údajov exekutívy – v Európe operuje 8000 bánk, no dve tretiny z ich celkových aktív sú v rukách len 40 medzinárodných skupín.

V októbri vytvorili skupinu, ktorej úlohou bolo monitorovať finančnú kontrolu v EÚ. Na jej čelo delegovali Jacquea de Larosièra, bývalého výkonného riaditeľa Medzinárodného menového fondu. Svoju správu predložili vo februári 2009.

Súčasťou európskeho balíka finančnej regulácie sú dva základné body:

 • Makroregulačnú úlohu bude zohrávať nový orgán pod drobnohľadom Európskej centrálnej banky (ECB).
 • Mikroregulácia bude v rukách kolégií supervízorov pre každú medzištátnu skupinu a nad tými budú mať dozor tri nové európske kontrolné inštitúcie, ktoré budú môcť zasiahnuť v kontroverzných situáciách.

Úlohou navrhovanej Európskej rady pre systémové riziká (ESRC) by bolo monitorovať hrozby a zamedziť narušeniu finančných trhov EÚ. Na čele ESRC by mal byť prezident Európskej centrálnej banky. Keďže však systémové riziko pramení aj z krajín mimo eurozóny (napríklad Veľkej Británie), budú v nej zastúpení guvernéri všetkých európskych centrálnych bánk, aby sa vyhli komplikáciám pri rozhodovaní v rámci Rady.

Podľa plánu Komisie dohľad na špecifickými finančnými inštitúciami ostane v rukách národných regulátorov (European System of Financial Supervisors – ESFS), no vzniknú tri nové orgány, ktoré zabezpečia lepšiu koordináciu pri monitorovaní približne štyridsiatich medzinárodných bánk a poisťovní, ktoré majú v rukách dve tretiny celkových aktív EÚ.

V praxi by to znamenalo, že banka pracujúca len v rámci jednej krajiny EÚ bude pod dohľadom príslušného regulačného orgánu, kým banka s medzinárodnými aktivitami bude podliehať kolégiu národných supervízorov zo všetkých štátov v ktorých operuje. V prípade nezhôd v rámci kolégia bude mať posledné slovo jeden z troch nových orgánov. Tie by mali nahradiť existujúce výbory kontrolujúce činnosť bánk, poisťovní a cenných papierov.

 • Regulácia kapitálových trhov a jednotlivých hráčov

Komisia chce v rámci svojich regulačných opatrení najmä vyplniť medzery, ktoré vznikajú na európskej či národnej úrovni, v prípade, že kontrolné orgány nepracujú efektívne:

Ratingové agentúry: Ratingové agentúry čelia obvineniu zo zlyhania včas varovať investorov pred rizikami sekuritizovaných produktov, ktoré sa vplyvom krízy stali nepredajnými, napriek tomu, že mali vysoké ratingy.

Európsky parlament schváli legislatívu, ktorá zavádza mandátnu registráciu a kontrolu úverových ratingových agentúr. Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR) zložený zo zástupcov národných regulačných orgánov bude mať dočasne na starosti registráciu ratingových agentúr. Doteraz sa registrovanie nevyžadovalo. Od roku 2010 bude touto úlohou poverený nový orgán, ktorý nahradí CESR.

Nové pravidlá vyžadujú, aby CESR spravovala a aktualizovala databázu minulých aj súčasných výsledkov činnosti a informácií o ratingových agentúrach, ktoré operujú na území EÚ. Toto jednotlivým užívateľom ratingových služieb (napríklad investorom) umožní, aby si rýchlo overili presnosť jednotlivých hospodárskych prognóz a mohli ich porovnať s konkurenciou.

Hedgeové fondy a private equity: Európska komisia navrhla mierne pravidlá pre hedgeové fondy a private equity a zjednodušila prístup na európsky trh, aj pre spoločnosti, ktoré sídlia v daňových rajoch.

Hlavná súčasť navrhovanej legislatívy sa vzťahuje na  manažérov fondov alternatívneho investovania, ktorých zaväzuje k povinnej registrácii a transparentnosti aktivít. Cieľom je zvýšenie kontroly a obmedzenie systémového rizika.

Prevencia krízy: Tzv. „white paper“ (biela listina) nástrojov na rýchlu intervenciu v prípade hroziacej krízy (plánované na jún 2009)

Deriváty: Komisia čaká na správu o derivátoch a podobných produktoch, na základe ktorej Komisia bude môcť navrhnúť schému ako zvýšiť transparentnosť a zabezpečiť finančnú stabilitu (plánované na jún 2009)

 • Retailové finančné produkty

Hospodárska kríza znepokojila európskych sporiteľov a banky krachujú alebo sú na pokraji kolapsu a úvery sú ťažko dostupné. Komisia preto chce v najbližšom období prísť s niekoľkými návrhmi:

Retailové investičné produkty: Koncom apríla 2009 bola spustená komunikácia o retailových investičných produktoch, ktorej cieľom je posilnenie efektivity marketingových záruk.

Ochrana investorov a spotrebiteľov finančných služieb:  Komisia navrhne konkrétne opatrenia na ochranu depozitárov, investorov a poistencov.

Zodpovedné úverovanie: Opatrenia podporujúce zodpovedné úverovanie by mali zverejniť na jeseň 2009.

Odmeny manažmentu bánk: Komisia navrhla, aby tzv. zlaté padáky nepresiahli výšku fixnej časti dvojročného platu.  Brusel sa zároveň snaží propagovať manažérsku kultúru, ktorá by sa mala snažiť o dlhodoboudržateľnú stabilitu firiem a nie rýchlu a riskantnú snahu o krátkodobé pozitívne výsledky.

Aby dosiahli tento cieľ, Brusel chce navrhnúť  tzv. rozhodné obdobie (vesting period) dlhé tri roky, čím chce zvýšiť záväzky manažmentu voči firme. Od riaditeľov sa bude žiadať aj to, aby mali v rukách aj značné množstvo podielov spoločnosti.

Kritikom opatrení nevyhovuje najmä fakt, že ide o odporúčania, ktoré členské štáty zvyknú tradične ignorovať. Najmä tie, ktoré sa týkajú odmeňovania manažmentu.

 • Poistenie

Solvency II / Solventnosť II: Európsky parlament schválil 23.04.2009 nové pravidlá, ktoré by mali znížiť riziko v poisťovníckom sektore a zabezpečiť lepšiu ochranu poistencov.

Smernica Solventnosť II (Solvency II) reformuje tridsaťročné pravidlá platné pre odvetvie poisťovníctva, pričom berie do úvahy, že v sektore v súčasnosti dominuje približne 12 medzinárodných skupín akými sú Allianz, Generali, AXA a Aviva.

Na základe smernice vzniknú kolégiá supervízorov, s ktorými budú musieť úzko spolupracovať regulačné orgány na národnej úrovni. Takto chcú dosiahnuť zjednodušenie kontroly medzinárodných poisťovacích aktivít.

Nový kontrolný systém bude ekonomickejší aj pre samotné poisťovne, pretože sa nebudú musieť zaoberať viacerými regulačnými orgánmi, ale len jednou skupinou.

Smernica však nerieši ako postupovať v prípade, že sa národné regulačné orgány nebudú medzi sebou vedieť dohodnúť.