Spotrebné úvery

Zdroj: Flickr, by Inequity2007

Pozadie

Súčasná smernica o spotrebných úveroch z roku 1987 bola doplnená dva krát. Výsledné pravidlá sú veľmi zložité a neberú do úvahy zintenzívnenie využívania úverov od 80. rokov 20. storočia.

Komisia sa od roku 2002 pokúša spojiť tri existujúce smernice do jednej jednoduchšej. Pôvodný návrh z roku 2002 vyvolal v Parlamente 150 pozmeňujúcich návrhov. Bol revidovaný, no ani tak nezískal podporu.

K návrhu sa Komisia vrátila druhý krát v októbri 2005 a zahrnula do neho dovtedajšie pripomienky Parlamentu. Až do mája 2007 však nedokázala získať podporu členských krajín ktoré sa obávali, že harmonizácia pravidiel zníži úroveň ochrany spotrebiteľov.

Najkontroverznejším bodom bol výpočet kompenzácie pre veriteľa pri predčasnom splatení úveru.

Prelom priniesol až začiatok roka 2008. Ešte v decembri 2007 prijal výbor EP sériu ďalších dodatkov, ktoré členské krajiny nepodporovali. Rokovanie medzi Parlamentom a Radou 10. januára neprinieslo kompromis (EurActiv.sk, 11. január 2008). Rozhodujúci obrat však nastal 11. januára, keď skupiny Socialistov a Liberálov predstavili v Parlamente vlastný návrh dodatkov, pre ktoré získali ako podporu členských krajín, tak aj dostatočnú väčšinu v EP (EurActiv.sk, 17. január 2008).

Otázky

Ciele novej legislatívy

Od 80. rokov sa spotrebné úvery dramaticky zmenili a ich využívanie značne vzrástlo. Existujú nové spôsoby, ako získať pôžičku, ako debetné karty, kreditné karty, možnosti prečerpania účtu a podobne. Niektoré s týchto oblastí sú len čiastočne pokryté platnými smernicami.

Okrem toho, staršia podoba smernice nespĺňa potreby jednotného trhu. Vytvára iba základné štandardy ochrany spotrebiteľov, pričom mnohé členské krajiny majú prísnejšie normy. Situácia v Európe je teda diverzifikovaná a príliš komplexná, čo prakticky brzdí cezhraničné poskytovanie úverov.

Nová smernica pokrýva nové typy úverov a zavádza harmonizované pravidlá, členské krajiny si však zachovajú určitú flexibilitu pri ich implementácii.

Obmedzený rozsah

Aktualizovaná smernica pokrýva takmer všetky druhy spotrebných úverov do výšky 75 000 eur. Nepokrýva pôžičky kryté majetkom, tými sa zaoberajú samostatné normy (pozri: Hypotekárne úvery).

Harmonizovaná RPS

Harmonizovaná má byť metóda výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov (RPS). Je to priemerná úroková miera platená na rok za pôžičku vyjadrená v percentách a prepočítaná na celú dobu splácania pôžičky. Spotrebiteľovi to umožní ľahšie porovnať ceny pôžičiek v rozličných krajinách.

Vzájomné uznávanie

Členské krajiny dostanú v niektorých oblastiach voľnú ruku pri prispôsobení všeobecných pravidiel vlastnému zákonodarstvu. Aby sa však súčasne zabezpečilo správne fungovanie jednotného trhu, bude uplatnený princíp vzájomného uznávania členskými krajinami.

Práva spotrebiteľov

Smernica dáva spotrebiteľom právo na:

  • Získanie špecifikovaných informácií pred podpísaním kontraktu o poplatkoch, mesačných splátkach a RPS,
  • odstúpiť od kontraktu počas prvých 14 dní,
  • splatiť úver skôr (za predpokladu „spravodlivej a objektívnej kompenzácie“, ktorá splatí náklady veriteľa),
  • zrušiť úverový kontrakt v prípade, že je zrušená s ním spojená kúpa.

Predčasné splatenie úveru

Táto otázka patrila medzi najkontroverznejšie. Kompromisná formulácia obmedzuje veriteľa pri stanovení kompenzácie za predčasné splatenie úveru:

  • Kompenzácia nemôže presiahnuť 1% sumy predčasne splateného dlhu.
  • Ak dlžník splatí predčasne v čase kratšom ako jeden rok predtým, ako má byť suma splatená, maximálna kompenzácia je 0,5%.
  • Členské krajiny majú v určitých prípadoch možnosť udeliť výnimky na prekročenie limitov.

Pozície

Meglena Kuneva, eurokomisárka pre ochranu spotrebiteľov, privítala schválenie smernice a nazvala ju “krokom správnym smerom”. "Dnes je porovnávanie rôznych ponúk pôžičiek na európskom trhu ako porovnávať hrušky s jablkami", uviedla. “Štandardné, porovnateľné informácie o všetkých úveroch spravia trh transparentnejším pre obchodníkov aj spotrebiteľov. "Je to dobré pre cezhraničný obchod a dobré pre spotrebiteľa, ktorý chce robiť informované rozhodnutia."

Spravodajca Kurt Lechner (EPP-ED) povedal, že “legislatíva ako celok je dobrým výsledkom”, no "stále je priestor na zlepšovanie" pokiaľ ide o rozsah smernice a požiadavky na informácie pred podpisom zmluvy. Dodal, že je teraz "skeptický" a má "zmiešané pocity" pokiaľ ide o účinok smernice.

“Verím, že socialisti a liberáli dosiahli kompromis v záujme európskych spotrebiteľov, uviedla Evelyne Gebhardt (PES), hovorkyňa pre vnútorný trh. Pozitívny výsledok aplikovania smernice by mohol Komisiu motivovať k predloženiu dlhoočakávanej legislatívy o hypotékach, dodala Evelyn Gebhardt.

Slovenská europoslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED) ocenila, že spravodajcovi k tejto správe, Kurtovi Lechnerovi, sa novými pozmeňujúci návrhmi podarilo zjednodušiť "príliš komplikovaný a byrokratický návrh Rady". Upozornila však, že väčší počet predpisov neznamená automaticky vyššiu ochranu spotrebiteľa. Ako dodala, priveľa informácii môže naopak u neskúsených spotrebiteľov spôsobiť ešte väčší zmätok a tým sa smernica minie účelu jednoduchosti a transparentnosti. "Navyše sú s nimi spojené aj zvýšené náklady,  ktoré v konečnom dôsledku musí znášať spotrebiteľ", upozornila. 

Napriek tomu však vyjadrila presvedčenie, že prijatá smernica pomôže spotrebiteľom urobiť dobré rozhodnutie na základe rýchleho a jednoduchého  porovnania  viacerých  ponúk domácich aj cezhraničných poskytovateľov.

Hovorkyňa liberálnej ALDE pre spotrebné úvery Diana Wallis vyhlásila: "V najlepšom prípade dokáže táto smernica stimulovať európsky trh s pôžičkami umožnením a posilnením cezhraničného poskytovania spotrebných pôžičiek a poskytnutím lepšieho výberu medzi produktmi. Súčasne udrží základ harmonizovaných pravidiel na ochranu spotrebiteľa, ktoré umožnia spotrebiteľovi porovnať ponuky a urobiť informované rozhodnutie."

Europoslankyňa za Zelených Heide Rühle bola kritickejšia: "Táto smernica sľúbila spotrebiteľom tak veľa, no na základe dnešného hlasovania Parlamentu bude jej konečným výsledkom legislatíva, ktorá nezabezpečí ani vysokú mieru ochrany spotrebiteľov, ani dostatočnú mieru bezpečnosti pre cezhraničné pôžičky."

Európska banková federácia vyhlásila, že smernica prinesie neproporčný pretlak informácií a byrokracie a neposkytne väčšiu možnosť voľby pre spotrebiteľa.

Slovenská banková asociácia (SBK) pred schválením smernice pre EurActiv povedala, že „rozumie snahe Európskej komisie dosiahnuť integráciu retailového trhu, ktorá by smerovala k zlepšeniu postavenia všetkých účastníkov, najmä spotrebiteľov“, povedal zástupca asociácie pre EurActiv. Problémy však vidí v niekoľkých bodoch, napríklad v práve odstúpiť od úverovej zmluvy.

SBK si nemyslí, že smernica musí priniesť nárast cezhraničného poskytovania úverov. „Predpokladáme, že klienti budú naďalej nakupovať väčšinou produkty od domácich subjektov, ktoré poznajú.“

Percentuálne ohraničenie kompenzácie pre poskytovateľa úveru pri jeho predčasnom splatení považuje SBK za nespravodlivé, „lebo spôsobí, že banka bude nútená zvýšené náklady s predčasným splatením úveru prenášať na celé svoje úverové portfólio“.

Európska asociácia spotrebných úverov Eurofinas považuje smernicu za "premeškanú príležitosť". Jej riaditeľ Tanguy de Werve povedal: Z pohľadu jednotného trhu je výsledok sklamaním. Sme stále ďaleko od pôvodného cieľa. Je to, prinajlepšom, krok správnym smerom."

Monique Goyens, generálna riaditeľka Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC, vyhlásila: "Hoci má výsledok ďaleko od našich pôvodných požiadaviek, prináša určité zlepšenia, najmä pokiaľ ide o informácie ktoré majú byť poskytované spotrebiteľom. Ľutujme však, že všetka snaha posledných piatich rokov neviedla k ambicióznejšiemu riešeniu otázky, ktorá sa týka prakticky každej domácnosti v Európe."

Ďalšie kroky

  • Rada by mala vysloviť definitívny súhlas so smernicou v najbližších týždňoch