Aby euro neviedlo k zdražovaniu

Krátka správa

Medzi rizikami súvisiacimi s prechodom na euro sa často spomína aj zdražovanie tovarov a služieb spôsobené tým, že sa predajcovia pokúsia zneužiť prepočet kurzu vo svoj prospech. Z prieskumu verejnej mienky realizovaného v lete 2006 vyplýva:

  • 66 % Slovákov predpokladá, že SR zavedie euro v rokoch 2009 – 2010
  • Slováci patria so Slovincami, Poliakmi a Maďarmi k národom, ktoré sú aj najviac presvedčené o pozitívnom dosahu eura na ich osobný život
  • 29 % preferuje odloženie prijatia na čo najneskôr, čo je o 13 % menej než minulý rok
  • 43% Slovákov sa obáva zvýšenia cien následkom zavedenia eura, pokles o 3 % oproti 2005, zároveň treba podotknúť, že tento údaj patrí k najnižším z pristupujúcich krajín
  • 32% občanov SR vníma euro ako stabilizačný faktor pri náraste cien, čo je o 12 % viac ako minulý rok
  • približne dve tretiny sa obávajú podvodov pri uvádzaní cien pri prechode na euro
  • 38 % Slovákov by uvítalo takéto informácie o eure čo najskôr, 28 percentám budú stačiť pár mesiacov pred zavedením eura.
  • najdôveryhodnejším zdrojom informácií o spoločnej európskej mene je Národná banka Slovenska

Jednou z iniciatív, ktorá má zabrániť zneužitiu prijatia eura, je Etický kódex prijatia eura, dobrovoľná korporátna iniciatíva otvorená pre všetky firmy a zväzy pôsobiace na území Slovenska.

Iniciátorom Etického kódexu boli v lete 2006 vtedajší splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura Ivan Štefanec a Podnikateľská aliancia Slovenska. Signatári kódexu na seba preberajú morálny záväzok, že po vstupe Slovenska do eurozóny nezneužijú proces zavedenia eura na neodôvodnené cenové pohyby svojich produktov. Prehlasujú tiež, že „v súlade s princípmi transparentnosti a rovnosti a pri dodržiavaní platných slovenských zákonov, budú prispievať k zdravému podnikateľskému prostrediu na Slovensku. Veria, že úspešná implementácia meny euro napomôže rýchlejšiemu rastu slovenského hospodárstva a zlepšovaniu konkurencieschopnosti.“

V utorok tento týždeň pristúpilo k etickému kódexu aj Slovenské združenie pre značkové výrobky – stavovská organizácia združujúca výrobcov značkových výrobkov z oblasti rýchloobrátkového tovaru. Združuje takmer tri desiatky firiem a stalo sa doteraz najväčším signatárom kódexu.