AIMA: Smernicu o hedgeových fondoch treba prepísať

Pozadie:

Európska komisia koncom apríla navrhla mierne pravidlá pre hedgeové fondy a private equity, ktoré by ich zaväzovali k mandátnej registrácii a zverejňovaniu aktivít regulátorom, no na druhej strane zjednodušovali prístup na európsky trh.

Hlavná súčasť navrhovanej legislatívy sa však vzťahuje na  manažérov fondov alternatívneho investovania, nie však na samotné fondy. Kritici tento fakt odsudzujú a tvrdia, že takto budú fondy môcť rozvíjať svoje investičné stratégie bez ohľadu na riziko, ktoré pre systém predstavujú.

Otázky:

„Osobitým problémom navrhovanej smernice je to, že je napísaná takým nejasným spôsobom, že prakticky vytvára priestor pre viacero interpretácií,“ tvrdí AIMA.

„Pokiaľ ju implementujeme v tejto forme, nebude fungovať. Rovnako je v rozpore s existujúcimi smernicami o finančných službách,“ pokračuje asociácia, ktorá zastupuje viac ako 1200 firiem sveta spravujúcich hedgeové fondy.

Skupina už dlhšie útočí na regulačnú činnosť EÚ a minulý mesiac otvorene vyjadrila frustráciu nad „nepochopiteľnou“ politickou rétorikou ohľadom hedgeových fondov.

Podľa návrhov Európskej komisie bude registrácia mandátnou povinnosťou hedgeových fondov a ak chcú operovať v Európskej únii budú musieť svoje aktivity hlásiť kontrolným orgánom.

AIMA tvrdí, že bude proti akémukoľvek opatreniu, ktoré bude považovať za ťaživé, obmedzujúce konkurencieschopnosť a zvyšujúce nezamestnanosť. „Je nezvyčajné, že v čase hospodárskej krízy Komisia uvažuje o zasiahnutí investorov a investícií a tým ohroziť pracovné miesta.“  

„Mnohé súčasti smernice sú nepotrebné a vytvárajú ďalšiu vrstvu byrokratických povinností a finančnej záťaže a to bez pridanej hodnoty.“

(EurActiv / Reuters)