Aj v čase krízy môže byť recyklácia finančne udržateľná

Finančná a hospodárska kríza majú negatívny vplyv aj na trhu s druhotnými surovinami. Ich ceny klesajú, čo spôsobuje problémy v obchodovaní so separovaným odpadom. Situácia nie je priaznivá v žiadnej európskej krajine, zhodli sa účastníci odborného fóra, ktoré sa uskutočnilo 13. februára 2009 v Prahe. Diskusiu o systémoch separovania a zberu odpadu iniciovalo České predsedníctvo. Účastníci, medzi nimi i slovenský držiteľ ochrannej známky ZELENÝ BOD, spoločnosť ENVI-PAK, formulovali niekoľko odporúčaní pre ministrov životného prostredia krajín EÚ.

V krátkodobom horizonte je podľa účastníkov potrebné pristúpiť k dočasnej dohode, podľa ktorej by sa krátkodobo znížili limity na zber, zhodnotenie a recykláciu, resp. podľa ktorej by sa posunuli časové hranice pre plnenie limitov. Recyklačné kapacity v EÚ ako také sú dostatočné, avšak bolo by potrebné zabezpečiť možnosť prepravovať separovaný odpad medzi členskými krajinami tak, aby sa dosiahla čiastočná nerovnováha dopytu a ponuky, pričom v rámci Spoločenstva by mal byť stav vyvážený.

Z dlhodobého hľadiska je potrebné zvýšiť dopyt po recyklovaných surovinách. Účastníci navrhli niekoľko nástrojov, pomocou ktorých by to bolo možné dosiahnuť:

  • Nákup recyklovaných produktov by mal byť štandardom, nákup tovarov vyrobených z prvotnej suroviny výnimkou.
  • Presné definovanie hraníc, kedy odpad prestáva byť odpadom a stáva sa opäť surovinou pre výrobu tovarov.
  • Vytvorenie prostredia, ktoré bude stimulovať podnikanie v oblasti recyklácie (znížená sadzba DPH, emisné povolenky pre recyklačné spoločnosti, nižšie recyklačné poplatky a pod.).

Finančná a hospodárska kríza ohrozuje recykláciu i na Slovensku. Separovanie a triedený zber odpadu finančne zastrešuje vo veľkej časti samospráva, ktorá v súčasnej situácii čelí nižším príjmom v rozpočte, čo znamená potrebu škrtať menej prioritné výdavky. Slovenské firmy prostredníctvom združenia SLICPEN vyjadrili vôľu pomôcť s nastolením finančnej rovnováhy v systéme. Malo by sa to dosiahnuť zavedením systému vydávania potvrdení o zbere a recyklácii (EurActiv 22/01/09).