Ako podporiť ekonomiku cez duševné vlastníctvo?

„Môže mať súčasná Európa bez fyzických hraníc 28 rôznych zákonných úprav autorských práv?“ pýta sa Kerstin Jorna, riaditeľka sekretariátu pre duševné vlastníctvo na Generálnom riaditeľstve pre vnútorný trh a služby.

V pondelok v Bratislave na konferencii „10 rokov v EÚ: Príležitosti pre konkurencieschopnosť a rast“ hovorila o priemyselných odvetviach citlivých na úpravu duševného vlastníctva.

Podpora inovácií má byť cesta, ktorá Európe poskytne voči ostaným regiónom konkurenčnú výhodu. Európska únia preto hľadá spôsob, ako zabezpečiť ochranu unikátnych nápadov a zároveň nenarušiť podnikateľské prostredie na spoločnom trhu.

Komisia plánuje predstaviť Bielu knihu, ktorá by na tému duševného vlastníctva mala odštartovať celoeurópsku debatu. Jej znenie sa momentálne pripravuje.

Kerstin Jorna vyzdvihla pilotnú analýzu Európskeho patentového úradu z roku 2013, ktorá skúma priamu súvislosť medzi právom duševného vlastníctva a ekonomickou výkonnosťou európskej dvadsaťosmičky.

EK zistila, že zamestnanci v sektoroch, ktoré sú do veľkej miety založené na duševných právach (IPR-intensive industries), zarábajú o 40 % viac ako v iných priemyselných odvetviach. Ochrana duševného vlastníctva pritom môže mať formu patentu, ochrannej známky, autorských práv alebo registrovaného dizajnu.

Upozornila, že príliš veľa registrovaných patentov môže inovácie zablokovať. Skutočnou výzvou bude zabezpečenie cesty inovácií na trh.

Slovenská prax

„Na Slovensku sa nástroje priemyselného vlastníctva využívajú viac-menej iba v dvoch rovinách. Jedna rovina je právo ochrannej známky, tie sú húfne využívané, v oveľa menšej miere sa využívajú technické patenty,“ predstavil slovenskú realitu predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboš Knoth.

Podľa Knotha domáci podnikatelia často preferujú krátkodobú realizáciu plánov a preto napríklad inštitút ochrany dizajnu ignorujú.

Generálny riaditeľ sekcie médií Ministerstva kultúry Anton Škreko predstavil plány na vypracovanie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu. Vláda k nej zatiaľ schválila základný východiskový dokument a zostavila pracovnú skupinu.

Zásadný posun u nás mala priniesť ostatná novela autorského zákona z minulého roka, ktorá upustila od obligatórnej písomnej formy licenčnej zmluvy. „Vydavateľom periodickej tlače ale aj bežným používateľom sa zásadne touto novelou zásadne rozviazali ruky,“ vyhlásil zástupca MK SR.

Ďalšou výzvou aj pre Európsku komisiu má byť zlepšenie spoločnej komunikácie členských štátov EÚ. Obaja zástupcovia orgánov štátnej správy preto iniciatívu v podobe Bielej knihy vítajú.