Banky by nemali brániť mobilite klientov

Krátka správa

„Bankovnícky sektor EÚ bude pred polovicou roka 2008 pozvaný k [vytvoreniu] súboru spoločných pravidiel, z ktorých by získali všetci zákazníci.“ 20. novembra 2007 to oznámila Európska komisia, ktorá dodala: „Ak by bankovnícky sektor zlyhal v ustanovení adekvátnych opatrení, [Komisia] bude zvažovať iniciovanie potrebnej legislatívy.“

Cieľom je zjednodušenie prechodu z jednej banky do druhej. Podľa komisára pre vnútorný trh, Charlieho McCreevyho, je takáto mobilita klientov v mnohých členských krajinách zložitá a je dôvodom, pre ktorý sa mnohé zahraničné banky zdráhajú expandovať na nové trhy. V konečnom dôsledku tým trpia samotní spotrebitelia, ktorí majú k dispozícii len oklieštený výber poskytovateľov bankových služieb.

Trh musí byť konkurenčnejší a efektívnejší. Komisár povedal: „V podstate, chcem umožniť spotrebiteľom uzatvárať najlepšie dohody o finančných službách rovnakým spôsobom, ako keby kupovali televízor alebo auto.“ Vyzdvihol tiež iniciatívy v oblasti retailových bankových služieb, o ktorých Komisia uvažuje už dlhší čas a mali tieto vízie by dostať konkrétnu podobu niekedy v budúcnosti. Viazanie produktov, napríklad keď banky podmieňujú poskytnutie pôžičky vzdaním sa životného poistenia a pod., je taktiež „identifikované ako potenciálna hrozba.“ Aj v tejto oblasti treba prijať opatrenia, pretože súčasná prax je často prekážkou transparentnosti a spôsobuje zvyšovanie nákladov.

Každý má právo na základný osobný účet. Komisia chce tiež skoncovať s diskriminačnými praktikami, ktoré „hrubým spôsobom“ odrádzajú jednotlivcov od zakladania si účtov na cezhraničnej báze. Prekážkou je údaj, ktorý vypovedá o inom štátnom občianstve ako tom, v ktorej daná banka pôsobí. Rovnako bude začatá debata o otázke „finančného vzdelávania a inklúzie“ s cieľom zabezpečiť, aby „do určitého času nemohol byť nikomu odopretý prístup k základnému bankovému účtu.“ Tieto plány sú súčasťou dlhodobo plánovanej revízie finančného trhu. Cieľom je aj v tejto oblasti dobudovať jednotný trh, ktorý by bol voči spotrebiteľovi priaznivo naklonený.

Nie je potrebné vytvorenie žiadneho dodatočného orgánu. Komisár vo Frankfurte tiež oznámil, že chce, aby sa národné bankové a poisťovnícke regulačné orgány stali v očiach EÚ a jej inštitúcií rešpektovanejšími. Ak sa tak stane, nebude potreba vytvárať nejaký nadnárodný regulačný orgán. Naopak, čo si komisár želá, je „uvádzanie európskej dimenzie do mandátov národných dozorných autorít.“ Takýto prístup by mal prehĺbiť spoluprácu a celoeurópsku konvergenciu v období, keď Spoločenstvo čelí rýchlo sa meniacemu hospodárskemu prostrediu. Zmeny spočívajú najmä v tom, že začína obdobie dominancie sofistikovaných produktov veľkých finančných skupín.

Európski ministri financií podporili komisára a poukázali na potrebu posilnenia dozorných mechanizmov. V uplynulom mesiaci prijal ECOFIN „cestovnú mapu“ k zdokonaleniu finančných pravidiel tak, aby v budúcnosti dokázali čeliť prípadným cezhraničným bankovým a iným finančným krízam.