Banky čakajú prísnejšie kapitálové pravidlá a sankcie

Bazilejský výbor pre bankový dohľad schválil nové pravidlá pre bankový kapitál ešte v decembri. Európska komisia včera zverejnila návrh legislatívy o zavedení týchto noriem v EÚ.

Banky tak do roku 2013 budú musieť mať vyššie a kvalitnejšie kapitálové rezervy. Cieľom je, aby ich v prípade budúcich kríz už nemuseli zachraňovať vlády za peniaze bankových poplatníkov. Finančné ústavy si musia vytvoriť také rezervy, aby celkový pomer ich kapitálu k aktívam dosiahol minimálne 7 %.

Okrem toho exekutíva navrhla aj prísnejšie sankcie za neplnenie pravidiel, aby tak zmiernila vplyv ratingových agentúr. Pokuty by mohli dosahovať až 10 % ročného obratu danej inštitúcie. Väčšie právomoci zároveň dostali európske regulačné orgány pre finančný sektor.

Banky sa však bránia a tvrdia, že nové pravidlá budú viesť k zníženiu a nie k zvýšeniu stability. Obmedziť by to mohlo najmä úverový tok smerom do malých a stredných podnikov.

Skupina zastupujúca európske sporiteľne (The European Savings Banks Group) už pred tým varovala, že nové pravidlá by sa nemali vzťahovať na všetky banky, ale len na tie, ktoré sú systémovo dôležité a sú zodpovedné za kritickú masu finančných aktivít doma i v zahraničí.

Európska komisia pritom dúfa, že nové pravidlá bude možné implementovať čo najskôr. Najprv sa k nim však budú musieť vyjadriť členské štáty a Európsky parlament.

Španielsko, Veľká Británia a Švédsko však nové požiadavky už otvorene skritizovali . Poukazujú na to, že mnohé banky dostali štátnu pomoc a sú viazané na národné rozpočty a preto by vlády mali mať právo rozhodovať o kapitálových rezervách.

Pozície:

Ministerstvo financií SR: „Nedávna finančná a hospodárska kríza odhalila viaceré nedostatky v oblasti regulácie bankového sektora a poukázala na potrebu realizácie zmien vo viacerých oblastiach finančného sektora. Ministerstvo financií SR vo všeobecnosti víta kroky Európskej komisie smerujúce k posilneniu stability a väčšej prehľadnosti finančného trhu EÚ. Uvedený návrh smernice a nariadenia vychádzajúci z návrhu Bazilejského výboru pre bankový dohľad (Basel III), v rámci ktorého dochádza k realizácii záväzkov a opatrení dohodnutých v rámci fóra G20, bude v priebehu najbližších mesiacov predmetom rokovaní na úrovni Rady EÚ. MF SR bude na nich v spolupráci s Národnou bankou Slovenska presadzovať také zmeny a úpravy, ktoré budú najlepšie zodpovedať podmienkam slovenského finančného trhu, ako aj výkonu dohľadu nad ním.“

VÚB Banka: „VÚB Banka pozorne sleduje implementáciu a novelizáciu smerníc a má za to, že novelizované a doplnené pravidlá by mali prispieť k zvýšeniu celkovej stability finančného sektora. Banka už začala s implementáciou jednotlivých pravidiel, ktoré sa jej týkajú. Vzhľadom na diverzifikované príjmy, kvalitnú kapitálovú základňu a v neposlednom rade prudentný prístup v oblasti riadenia rizík, budú mať nové pravidlá na VÚB Banku minimálny dopad.“