Barroso stále nepresvedčil malé podniky

V čase, keď predseda Komisie José Manuel Barroso preberal svoj mandát, bola lepšia regulácia zameraná na zlepšenie kvality a relevantnosti európskej legislatívy na čele jeho agendy. V návrhoch špecifikoval tri akčné oblasti, ktoré mali pomôcť pri napĺňaní cieľa dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Ten je v centre pozornosti cieľov stratégie Európa 2020. Zahŕňa aj obmedzovanie administratívnej záťaže, ktorej čelia malé a stredné podniky.

Podľa nedávnej správy Európskeho dvora audítorov, Komisia doteraz patrične nezvážila jasnosť cieľov, transparentnosť a zodpovednosť. Podľa kritikov, bez stanovenia prioritných oblastí dôjde len ku kozmetickým úpravám. Predstavitelia malých a stredných podnikov lamentujú, že návrhy na lepšiu reguláciu stále neobsahujú konkrétne opatrenia, ktoré by boli v jednej línii s princípom „najprv myslieť v malom“, podľa ktorého pri každej legislatíve treba najprv myslieť na dôsledky pre menšie firmy.

Arnaldo Abruzzini, predseda asociácie európskych obchodných komôr Eurochambres s ľútosťou konštatoval, že Rada na vyhodnotenie vplyvu Európskej komisie nedokázala kvantifikovať náklady a benefity regulácie pre malé a stredné podniky.

Celkový cyklus od konzultácie po hodnotenie vplyvu je v centre pozornosti nového návrhu Európskej komisie, ktorý by mal zaistiť, že doklad o evalvácii legislatívy bude základom nových a reformovaných zákonov.

Barroso lepšiu reguláciu označil za spoločnú zodpovednosť a preto chce spolupracovať s členskými štátmi, aby zabezpečil striktné zavádzanie legislatívy. Podľa únie drobných firiem UEAPME, klauzuly a dodatky, ktoré zväčša pridávajú národné vlády sú zdrojom viac ako polovice celkovej administratívnej záťaže na malých a stredných podnikoch.

Komisia v rámci stratégie Európa 2020 odhadla, že byrokracia by sa do roku 2012 mohla znížiť o 25 %. Ušetrilo by sa tak 40 miliárd eur. Podniky však podľa Ambruzziniho očakávali viac.

  • Druhá polovica roka 2012 – Komisia vydá správu o pokroku agendy týkajúcej sa lepšej regulácie.