Brusel má na muške maloobchod

Komisia včera zverejnila správu, ktorá analyzuje maloobchodný sektor. Identifikovala bariéry, ktoré bránia efektívnemu a spravodlivému využívaniu maloobchodných služieb spotrebiteľmi, prevádzkovateľmi, dodávateľmi a samotnými zamestnancami. Zároveň spustila verejnú konzultáciu, na základe ktorej následne v októbri predloží konkrétne legislatívne návrhy. Zameria sa pritom na celú paletu problémov – od obmedzeného prístupu k maloobchodným službám až po nesprávne zmluvné vzťahy v rámci maloobchodnej siete.

Občania nemajú prístup ku konkurujúcim službám

Jean Bergevin z Generálneho riaditeľstva EK pre vnútorný trh zdôraznil, že obmedzený prístup k malým obchodom ovplyvňuje najmä ľudí žijúcich vo vidieckych a riedko obývaných oblastiach a tiež tých, ktorí nemajú auto. Podľa európskej exekutívy proxemika obchodov ponúkajúcich základné potraviny a služby je čoraz dôležitejšia pre starších, nevládnych a sociálne izolovaných.

Bergevin poznamenal, že analýza ukázala značné cenové rozdiely medzi lokálnymi trhmi a tie sú priamo spojené s mierou konkurencie. Vzorec je totiž jednoduchý – pokiaľ je v oblasti len jeden obchod, konkurencia nie je žiadna a ceny sú vyššie.

Noví prevádzkovatelia čelia obmedzeniam

Správa identifikuje výrazné obmedzenia pre vstup na trh, ktoré bránia miestnej hospodárskej súťaži. Okrem toho, maloobchodníci čelia problémom, keď sa snažia získať subdodávateľov v iných členských štátoch.

Rast v sektore je podľa Komisie tiež obmedzený nedostatkom pravidiel brániacim nekalým obchodným praktikám a nezdravým zmluvným vzťahom medzi viacerými časťami dodávateľskej siete.

Dodávatelia predmetom nekalých obchodných praktík

Komisia zároveň dodáva, že tenzie v zmluvných vzťahoch medzi firmami môžu obmedziť schopnosť dodávateľov dosiahnuť pozitívne marže potrebné na udržanie životaschopného biznisu.  

Po kríze cien potravín v 2007-2008 exekutíva vyšetrovala fungovanie dodávateľských sietí. Prišla na výraznú nerovnováhu v zmluvných vzťahoch medzi jednotlivými členmi  dodávateľskej sieti potravín. Nezhody plynuli najmä z rozdielov vo vyjednávacích pozíciách, ktoré mohli viesť k nespravodlivým obchodným praktikám.

  • Pozície:

Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier poznamenal, že maloobchodné služby v európskej ekonomike zamestnávajú skoro 18 miliónov ľudí a že obmedzovanie bariér pre ľahké fungovanie maloobchodného sektora môže podporiť hospodársky rast.

EuroCommers, asociácia zastupujúca európsky maloobchodný sektor uvítala, že Komisia pochopila význam maloobchodu v ekonomike EÚ. Na druhej strane neskrývala sklamanie, že správa nenavrhuje možné odpovede týkajúce sa kľúčovej regulácie.  „Komisia má zjavne jasnú predstavu ako sa v záležitosti pohnúť dopredu.“  Generálny tajomník asociácie Xavier Durieu zdôraznil, že „dodávateľská sieť je veľmi komplexnou konštrukciou a že maloobchod je len jedným z jej elementov.“