Brusel predstaví zmeny v sektore auditu

Podľa informácii EurActivu je pravdepodobné, že Komisia navrhne zaviesť nové obmedzenia pre aktivity firiem v oblasti auditu, a to v snahe znížiť potenciál konfliktu záujmov a zlepšenia dôveryhodnosti sektora, ktorou otriasla kríza. Viaceré spoločností, ktoré mali predtým silné hodnotenia neboli schopné plniť svoje záväzky.

„Finančná kríza zvýraznila slabiny štatutárneho auditu, predovšetkým ohľadom subjektov verejného záujmu (PIE), subjektov, u ktorých je značný verejný záujem z dôvodu ich podnikania, veľkosti alebo ich korporátny štatút je taký, že majú širokú škálu stakeholderov,“ uvádza sa návrhu legislatívy, do ktorého EurActiv nahliadol.

Navrhované opatrenia, ktoré pripravilo riaditeľstvo EK pre vnútorný trh, by v prípade schválenia mohli výrazne ovplyvniť fungovanie sektora.

Veľká štvorka v ohrození

Cieľom Komisie je tiež obmedziť moc takzvanej Veľkej štvorky, ktorá dominuje svetovému auditu – Deloitte, Ernst&Young, KPMG a PwC.

V dokumente sa kritizuje silné postavenie globálnych spoločností: „Trh je tak polarizovaný, že len zriedkavo nastane situácia, kedy audítorom PIE nie je firma Veľkej štvorky. Vo väčšiny členských štátov, Veľká štvorka robí audit u viac ako 85 % veľkých kótovaných firiem.“

Podobne predstavitelia EÚ kritizujú veľký vplyv ratingových agentúr.

Komisia chce svojimi novými návrhmi eliminovať určité zvláštnosti, ktoré údajne ovplyvňujú kvalitu auditu a potenciálne škodia konkurencieschopnosti. Plánuje napríklad zakázať audítorom poskytovanie dodatočných ne-auditných služieb svojim klientom s cieľom vyhnúť sa konfliktu záujmov, keď audítor je zároveň konzultantom daného klienta.

Rotácia či spoločný audit?

Najväčším zásahom Komisie voči Veľkej štvorke bude asi povinnosť rotácie audítorov, ktorá by mala zabrániť nadmernej „familiárnosti“ medzi audítorom a spoločnosťou, ktorá auditom prechádza.

„Za účelom riešiť hrozbu familiárnosti, ktorá vyplýva z toho, že počas desaťročí je pre uskutočnenie auditu často vymenovaná alebo opätovne vymenovaná tá istá audítorská firma, nariadenie zavádza povinnú rotáciu audítorských firiem po období maximálne 9 rokov,“ píše sa v pracovnej verzii návrhu regulácie.

Navyše, „na zvýšenie výberu poskytovateľov auditu, by sa mali zaviesť spoločné audity (povinnosť mať viac ako jednu audítorskú firmu, kedy najmenej jedna z nich nebude patriť v najväčším audítorským firmám)“.

Uprednostňovaním spoločným auditov Komisia dláždi cestu postupného vzniku alternatívnych poskytovateľov audítorských služieb, čo by v konečnom dôsledku mohlo spochybniť dominanciu Veľkej štvorky.

V rámci medziinštitucionálnych rokovaní možno očakávať podporu sprísnenia zo strany Európskeho parlamentu, a naopak výhrady zo strany napríklad Veľkej Británie, kde dve z firiem Veľkej štvorky sídlia.