Budča a okolité obce začali separovať odpad

V regióne Budča sa spustil systém zberu a separovania odpadu. Pre obce Budča, Bacúrov, Dubové, Turová, Tŕnie, Ostrá Lúka a Železná Breznica boli zabezpečené a doplnené nádoby na separovaný zber – na sklo, papier a plasty. Vo všetkých obciach sa uskutočnila informačná kampaň. Letáky vysvetľujúce na čo sa vyseparovaný odpad využíva i návod, ktorý odpad kam patrí, sa distribuovali do všetkých domácností v týchto obciach. Na verejných miestach obcí boli umiestnené plagáty s návodom, ako správne separovať.

Systém zapája do separovaného zberu všetky články reťazca, ktorých sa týka nakladanie s odpadom – oprávnenú organizáciu, zberovú spoločnosť a obyvateľov: „Spojením všetkých článkov bol vytvorený systém, ktorého financovanie a prevádzka slúži ako príklad pre ostatné samosprávy a zberové spoločnosti na Slovensku. Systém, ktorý je prínosný pre všetky zúčastnené subjekty,“ uviedla Hana Nováková, generálna riaditeľka spoločnosti ENVI-PAK.

Zberová spoločnosť Sita SUEZ bola založená vo Francúzsku v roku 1919, pôsobí vo viac ako 30 krajinách sveta a je  európskym lídrom v oblasti nakladania s odpadmi. V obciach, ktoré sú do systému v regióne Budča zapojené, optimalizovala a doplnila infraštruktúru separovaného zberu odpadu, dohliadla na efektívne rozloženie nádob a doplnila nové kontajnery. Od 1. marca zabezpečuje v týchto obciach zvoz, dotriedenie a zhodnotenie separovaného odpadu.

„Veríme, že takto nastavený systém napriek dlhšie trvajúcej kríze zmierni jej dopady na miestne samosprávy a navrhne možné riešenia, ktoré budú inšpirujúce i pre ďalšie obce,“ uviedol Roman Rabiňák, obchodný riaditeľ zberovej spoločnosti Sita SUEZ.

Obce si zavedením separovaného zberu odpadu splnili svoju zákonnú povinnosť, ktorá na Slovensku platí od 1.1.2010. „Sme radi, že vďaka 2 renomovaným partnerom so zahraničným know-how zabezpečíme našim občanom možnosť správať sa zodpovedne a priateľsky k životnému prostrediu. Zároveň nás veľmi teší, že práve naše obce sa stali súčasťou v zahraničí overeného modelu, ktorý je na Slovensku jedinečný. V neposlednom rade  tým optimalizujeme odpadové hospodárstvo a náklady na jeho prevádzku a obyvatelia separovaním odpadu ušetria vlastné finančné prostriedky,“ uviedol František Moravec, starosta obce Budča.